Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


06. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání

 • civilní delikty - vedle smluv rovněž velmi častým důvodem vzniku závazkových pr. vztahů
 • občanskoprávní odpovědnost – následný (sekundární) nepříznivý právní následek, který vznikl porušením původní (primární) právní povinnosti, neboli protiprávním úkonem a jenž je předvídán v sankční složce příslušné normy občanského práva
  • nepříznivý následek spočívá ve vzniku nové právní povinnosti
   • nové sankční povinnosti koresponduje nové právo oprávněného
   • druhy obč.pr. odpovědnosti – za škodu, za prodlení, za vady
  • porušením jedné primární právní povinnosti může vzniknout souběžně více forem občanskoprávní odpovědnosti
   • např. porušením smluvní právní povinnosti plnit bez vady vzniká odpovědnost za vady, pokud by však byla vadným plněním způsobena nabyvateli zároveň další majetková újma, vznikne zciziteli i odpovědnost za škodu
  • porušením jedné primární právní povinnosti může vzniknout souběžně občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost
 • trestněprávní = zaměřena na potrestání osoby pachatele a obnovu veř. pořádku
 • občanskoprávní = zajistit náhradu újmy v majetkové sféře poškozeného
 • zavinění – psychický stav škůdce k protiprávnímu úkonu a k újmě jako výsledku tohoto úkonu
  • úmysl (přímý / nepřímý)
  • nedbalost (vědomá / nevědomá)
   • Jde zejména o protiprávní úkony zaviněné porušení smluvní / mimosmluvní (zákonné) povinnosti
 • Rozlišení zaviněných protiprávních úkonů podle způsobeného výsledku:
  • působení škody, a to v důsledku
  • porušení smluvního závazku nebo porušení mimosmluvní - zákonné právní povinnosti
 • způsobení jiného protiprávního výsledku :
  • obligační práva a povinnosti z nich vznikají již samotným zaviněným protiprávním jednáním způsobujícím škodu a nikoli až rozsudkem soudu, který ukládá škůdci povinnost škodu nahradit. [pozn. neověřeno - takto to platilo za OZ64, dnes by to mělo být stejně, praxe se ale může vyvinout jinak]
  • rozsudek soudu je proto deklaratorní povahy (potvrzuje povinnost škůdce nahradit škodu + ji doplňuje procesní sankcí
   • někdy však může vzniklý závazek k náhradě škody v určitém směru konstitutivním způsobem modifikovat
    • např. určením způsobu náhrady škody.
    • použitím soudcovského moderačního práva (§450) (OZ 89/2012 Sb. ale říká že toto ustanovení se nepoužije, pokud škodu způsobil příslušník určitého stavu)
 • Závazkové právní vztahy vznikající bez zřetele na zavinění
  • z porušení smluvní povinnosti - odpovědnost z prodlení a odpovědnost za vady
  • kvazidelikty (quasi ex delicto) - tj. takové delikty, které sice mají určitou podobnost s civilními delikty, liší se však od nich zejména tím, že nevyžadují zavinění a někdy dokonce ani protiprávní úkon
   • např. bezdůvodné obohacení a případy způsobení škody bez zavinění, tedy objektivní odpovědnost.

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code