Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 4 - Pojem závazkového právního poměru

 • = druh občanskoprávního poměru, v nichž jeden subjekt má postavení věřitele, tj. toho, kdo má oprávnění od druhého něco požadovat (pohledávka), a druhý subjekt má postavení dlužníka, tj. toho, kdo je povinen věřiteli poskytnout plnění (dluh)
 • NOZ - pojem závazky (SOZ: závazkové právní vztahy)
  • §1721: „Ze závazků má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.
 • závazek v dvojím významu
  • v širším smyslu závazek jako jeden z významných druhů občanskoprávních poměrů
  • v užším smyslu obligační povinnost z tohoto poměru vyplývající (tj. dluh) –> toto pojetí NOZ však oproti staré úpravě jednoznačně opustil
 • jde o vnitřně členěný systém, jehož prvky jsou věřitelsko-dlužnické vztahy a jehož jednota je dána jeho kauzou, tj. hospodářským účelem.
 • právní vztah relativní, tj. obě strany vztahu jsou individuálně určené, jeho subjekty jsou navzájem vázány právy a povinnostmi
  • → obvykle nelze označit jednu ze stran za věřitele a jednu za dlužníka, tzn. týž subjekt nemůže být zároveň věřitelem a zároveň dlužníkem
 • právní pouto (iuris vinculum) tvořené právy a povinnostmi vzniká autonomně, z vlastní vůle stran, nejčastěji smlouvou
  • uzavřená na základě zákona – § 1724
  • v duchu zásady pacta sunt servanda (§ 3 odst. 2), je odstoupení od smlouvy přípustné pouze v případě, že tuto možnost zákon stanoví/ je tak ve smlouvě sjednáno

Složité závazky

 • skládají se z více vzájemných práv a povinností, pro které je stanovena zásada vzájemné podmíněnosti plnění jednotlivých vzájemných (recipročních) závazků (synallagma)

Práva závazková x věcná

 • práva i povinnosti jsou obsahem také práv věcných (např. vlastníkovo právo užívat věc a jemu odpovídající povinnost ostatních jej nerušit, povinnost vlastníka nezneužívat svých oprávnění)
 • subjekty závazkových povinností jsou vždy určeny individuálně
 • subjekty povinností odpovídajících věcným právům nejsou individuálně určené
 • → závazková práva jakožto z povahy práva relativní vyjadřují dynamiku občanskoprávních vztahů (výměna různých statků mezi individuálně určenými subjekty) x absolutní věcná práva jsou z povahy právy absolutními a vyjadřují tedy statiku občanskoprávních vztahů
 • povinnosti: u závazkových práv povinnosti spočívají v konání i k nekonání, zatímco u věcných práv zásadně v nekonání (nerušení)
  • inter partes - působí výlučně mezi stranami závazku
  • erga omnes - působí vůči všem (jichž se to může týkat)

Vznik závazků

 • NOZ – všeobecná ustanovení o závazcích: §1723 závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá
 • konstitutivní rozhodnutí státních orgánů, zejména soudů
  • zákon musí pravomoc založit závazek příslušnému orgánu výslovně stanovit
  • např. rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - doposud společnou věc přikáže do vlastnictví jednomu nebo více spoluvlastníků – zároveň konstituuje i závazek k přiměřené náhradě
 • jiné pr. důvody stanovené zákonem, zejména události a protiprávní stavy
  • událost – konstituuje závazek, jestliže s ní zákon takový pr. následek spojuje = zákonem kvalifikovaná událost
  • událost často spojená s protiprávním stavem vedoucím ke vzniku odpovědnostního pr. poměru – týká se objektivní odpovědnosti za škodu
  • např. havárie motorového vozidla, která má za následek způsobení škody jinému, vyvolá vznik závazku takovou škodu nahradit
 • některé jiné důvody, které se nedají podřadit pod žádný z uvedených typů – Hlava IV Závazky z jiných právních důvodů (ex variis causarum figuris)
  • bezdůvodné obohacení § 2991: „Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.“ – ten, za něhož někdo jiný splnil, co měl splnit sám, se nedopustil proti tomu, kdo za něj plnil, žádného protiprávního úkonu, nicméně jeho obohacení je třeba charakterizovat jako protiprávní stav, který zakládá zvláštní závazek (→ kvazidelikt)
  • nepřikázané jednatelství (negotiorum gestio) § 3006: „Vmísí-li se někdo do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho vzniklé.“
   • závazek však může být založen i v opačném gardu: § 3007 odvracení škody: „Obstará-li někdo, ač k tomu nebyl povolán, cizí záležitost, aby odvrátil hrozící škodu, pak mu ten, jehož záležitost byla obstarána, nahradí účelně vynaložené náklady, třebaže se výsledek bez zavinění nepřikázaného jednatele nedostavil.“ (→ kvazikontrakt)
   • záchrana cizí věci § 3008 – právo zachránce na přiměřenou odměnu (→ kvazikontrakt)
   • jednání k užitku jiné osoby § 3009 (→ kvazikontrakt)
  • dále např. nálezcovo právo na nálezné a na úhradu nutných nákladů (§ 1052 odst. 2) vůči vlastníkovi nalezené věci (→ kvazikontrakt)

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code