Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


3. Závazkové právo deliktní

 • systematika: Část IV Relativní majetková práva, Hlava III – Závazky z deliktů
 • Úprava závazků v NOZ:
 1. závazky z právních jednání
 2. závazky z deliktů
 3. závazky z jiných právních důvodů
 • SOZ používal pojem „občanskoprávní odpovědnost“
 • NOZ: samotná úprava institutu právní odpovědnosti je v § 2894 an.
 • škoda/majetková újma/újma na jmění – 2 složky:
 1. damnum emergens – skutečná škoda;
 2. lucrum cessans – ušlý zisk;
 • nemajetková újma – vymezována negativně, tedy jako újma, která pro poškozeného neznamená přímou zrtátu na majetku
 • důvodová zpráva k NOZ deklaruje, že celá nová úprava právní odpovědnosti je poznamenána myšlenkou rozdělení civilního deliktu na odpovědnost kontraktní a deliktní, čímž má dojít k diskontinuitě se SOZ a opětovnému navázání na základy vybudované v roce 1811 v ABGB
 • NOZ tedy (znovu)vytváří dualitu v rámci právní odpovědnosti za škodu

Druhy a vznik závazků z deliktu

 • a) Smluvní odpovědnost (kontraktní – ex contractu) - vzniká porušením smluvního závazku
 • b) Mimosmluvní odpovědnost (deliktní – ex delicto) - vzniká buď jiným protiprávním úkonem než porušením smluvního závazku nebo škodní událostí, se kterou je normativně spojena odpovědnost
 • SOZ neupravoval zvlášť smluvní a mimosmluvní odpovědnost za škodu, obsahoval jednotnou úpravu
 • X NOZ: ten (znovu) zavádí dualitu právní odpovědnosti – tedy rozlišuje obě varianty protiprávního chování (tj. kontraktní a zákonná odpovědnost) – minimálně tuto snahu deklaruje důvodová zpráva – dle kritiků (např. Irena Pelikánová) není v zákoně upraveno dostatečně - §2913
 • pojem „delikt“ podle učebnice je zaviněný protiprávní úkon (ať již je porušená povinnost zákonná nebo smluvní); v zásadě se ale za součást závazkového práva deliktního považuje i úprava objektivní odpovědnosti

Deliktní odpovědnost

 • delikt = následný (sekundární) nepříznivý pr. následek, který vznikl porušením původní právní povinnosti nebo protiprávním jednáním a který je předvídán v sankční složce příslušné normy občanského práva
 • jedná se o objektivní odpovědnost (§ 2895, 2896, 2898)
 • nelze předem omezit či vyloučit povinnost k náhradě škody způsobené člověku na jeho přirozených právech, způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, předem vyloučit nebo omezit právo slabší strany na náhradu škody (ochrana slabší strany – obecný princip)
 • zahrnuje povinnost:
 1. k náhradě újmy na jmění – vždy
 2. k nemajetkové újmě – je-li výslovně ujednána/stanoví tak zvlášť zákon
 • tato nová právní povinnost rušitele je odpovědnostní (sankční) povinností a odpovídá jí nové právo oprávněného → společně tvoří obsah odpovědnostního právního vztahu, který je druhem závazkového právního vztahu
 • Odpovědnost může spočívat v:
 1. vzniku nové právní povinnosti, kterou povinný před porušením původní povinnosti neměl (např. povinnost nahradit způsobenou škodu)
 2. přistoupení další nově vzniklé povinnosti k té původní (např. zaplatit úrok z prodlení u peněžitého dluhu)
 3. přeměně původní právní povinnosti v důsledku jejího porušení na jinou povinnost, kterou povinný před porušením původní povinnosti též neměl (např. odpovědnost za vady – změna původní poskytnout plnění bez vady v povinnost vadu předmětu opravit, snížit cenu…)

Další základní ustanovení o deliktní odpovědnosti

 • upravují základní předpoklady k určení toho, na koho povinnost nahradit újmu (ne)dopadá
 • prevence (§ 2900 – 2903) – vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě jiným na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví
 • náhoda (§ 2904) – povinnost k náhradě újmy leží na tom, kdo dal k náhodě podnět (zejm. porušením příkazu, poškozením zařízení, které má nahodilé újmě zabránit)
 • nutná obrana (§ 2905) – odvracení protiprávního útoku vylučuje povinnost k náhradě; nevztahuje se však na odvracení nepatrné újmy nebo zcela zjevně nepřiměřenou obranu → podobně jako v trestním právu
 • krajní nouze (§ 2906) – odvracení přímo hrozícího nebezpečí újmy; → opět podobně jako v trestním právu

Povinnost nahradit škodu

 • obecná ustanovení vymezují typově případy, kdy povinnost nahradit újmu dopadá na škůdce
 • porušení dobrých mravů (§ 2909) – při porušení dobrých mravů je povinen škůdce nahradit škodu – ovšem v případě, že vykonával své právo tak jen tehdy, když sledoval jako hlavní účel poškození jiného
 • porušení zákona (§ 2910) – vyvratitelná domněnka porušení povinnosti stanovené zákonem
 • domněnka nedbalosti (§ 2911 – 2912) – vyvratitelná domněnka nedbalostního způsobení škody porušením zákonné povinnosti
 • porušení smluvní povinnosti (§ 2913 – 2914) – exkulpace jen prokáže-li škůdce, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli
 • škoda způsobená několika osobami (§ 2915 – 2919) – několik škůdců nahrazuje škodu společně a nerozdílně, a to včetně případu, kdy se víc osob dopustí samostatných protiprávních činů a nelze určit, která osoba škodu zavinila

Zvláštní ustanovení o povinnosti k náhradě škody

 • škůdci nahrazují škodu bez ohledu na své zavinění (v souladu s § 2895)
 • škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání (§ 2920 – 2922)
  • zletilý/postižený duševní poruchou – jen pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky
  • společně a nerozdílně se škůdcem nahrazuje škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled a pokud škůdce není způsobilý k náhradě, tak pouze ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled
 • škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi (§ 2923)
  • společně a nerozdílně hradí se škůdcem ten, kdo se vědomě ujal takové osoby
 • škoda z provozní činnosti (§ 2924)
  • provozovatel závodu nebo jiného zařízení sloužícího k výdělečné činnosti – hradí škodu způsobenou vlastní provozní činností/věci použitou při ní/vlivem činnosti na okolí
  • exkulpace: vynaložil-li veškerou péči, kterou po něm lze rozumně požadovat
 • škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925)
  • provozovatel závodu/jiného zařízení zvlášť nebezpečného
  • takový provoz, u kterého nelze předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody, a to ani při vynaložení řádné péče
  • exkulpace: vis maior, škoda způsobená vlastním jednáním poškozeného, neovratitelné jednání třetí osoby
 • škoda způsobená na nemovité věci (§ 2926)
  • silně objektivní odpovědnost – škůdce odpovědný i když oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda/znemožní držba nemovité věci
 • škoda z provozu dopravních prostředků (§ 2927 – 2932)
  • nahrazuje škodu způsobenou zvláštní povahou tohoto provozu
 • škoda způsobená zvířetem (§ 2933 – 2935)
  • nahrazuje vlastník zvířete bez ohledu na to, zda byla způsobena pod jeho dohledem nebo pod dohledem někoho jiného – s ním případně nahrazuje dotyčný škodu společně a nerozdílně
 • škoda způsobená věcí (§ 2936 – 2938)
  • nahrazuje ten, kdo je povinný někomu plnit, když při tom používá vadnou věc – škodu způsobenou vadou věci
  • explicitně se vztahuje i na poskytnutí služeb zdravotnických, sociálních, veterinárních
 • škoda způsobená vadou výrobku (§ 2939 – 2943)
  • nahrazuje ten, kdo výrobek vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal
  • společně a nerozdílně ten, kdo výrobek označil svým jménem, ochrannou známkou či jinak
  • exkulpace: důkazní břemeno na výrobci, aby dokázal, že škodu způsobil poškozený; taxativně vymezené případy (§ 2942/2)
 • škoda na převzaté věci (§ 2944)
  • každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku
  • exkulpace: prokázání, že ke škodě by došlo i jinak
 • škoda na odložené věci (§ 2945)
  • nahrazuje provozovatel
  • vztahuje se na případy, kdy je provozování nějaké činnosti spojeno s odkládáním věcí
  • věc musí být odložena na místě k tomu určeném/obvyklém
 • škoda na vnesené věci (§ 2946 – 2949)
  • nahrazuje provozovatel ubytovacích služeb – věci, které ubytovaný vnesl do prostor určených k ubytování/byly pro něho vneseny
  • vyloučeny: vozidla, věci ve vozidle, živá zvířata
  • exkulpace: ke škodě by došlo i jinak, škodu způsobil sám ubytovaný
 • škoda způsobená informací nebo radou (§ 2950)
  • vztahuje se na příslušníka určitého stavu nebo povolání – v souladu s § 5/1
  • škoda způsobená neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou
  • pokud se nejedná o příslušníka stavu/povolání, nahrazuje se škoda jen, pokud byla radou nebo informací způsobena vědomě

Zneužití a omezení soutěže (§ 2972 – 2990)

 • co do systematiky zákona zařazeno do závazků z deliktů, je však předmětem problematiky obchodního práva

Dílčí harmonizace deliktního evropského práva

 1. Studijní akademická skupina k evropskému občanskému zákoníku
  • mimo návrhů na úpravu kupní smlouvy, smlouvy o půjčce, otázek úvěrů a přechodu vlastnictví k movitým věcem se věnuje také návrhům na úpravu deliktních závazkových vztahů – konkrétně práva na náhradu škody
 2. Doktrinální projekty zabývající se tvorbou zásad evropského deliktního práva
  • skupina evropského deliktního práva (European Group of Tort Law – PETL) ve spolupráci s Evropským centrem pro deliktní právo a pojišťovnictví (European Centre of Tort and Insurance – ECTIL) – zpracovala zásady evropského deliktního práva (principles of European Tort Law
 3. skupina Study Group on a European Civil Code - základní zásady občanské odpovědnosti

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code