Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


1. Pojem a funkce závazkového práva

Pojem závazkového práva

 • část občanského, resp. soukromého práva, kterou tvoří soubor pr. norem o závazcích, tj. platí, že upravuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky
 • relativní práva jsou práva závazková (obligační)
 • NOZ část čtvrtá, hlava I až IV, §§ 1721-3014(relativní majetková práva)
 • NOZ část druhá, hlava I až III, §§ 655-975 (rodinné právo)
 • Závazkem v právním slova smyslu je společenský vztah, z něhož má osoba oprávněná (věřitel) vůči osobě povinné (dlužníku) právo na jeho určité chování- plnění (pohledávku) a dlužník má povinnost toto právo (dluh) uspokojit, a tento obsah je za právem stanovených podmínek vynutitelný a chráněný.
 • NOZ pojem závazku zpřesnil a nyní je závazek chápán pouze v širším smyslu jako závazkový právní vztah (není to pouze povinnost dlužníka plnit věřiteli, ale celý vztah)
 • Právo věřitele na určité plnění dlužníka je pohledávka (§1721), které obsahově totožně odpovídá povinnosti dlužníka – dluhu. Je-li právo dospělé (např. pohledávka je splatná) bývá označováno jako nárok.

Zásady

 • Základní zásada pacta sunt servanda (smlouvy je třeba dodržovat)
 • Vychází ze zásady autonomie vůle – týká se vlastnického, testovacího práva i uzavírání smluv (= smluvní privátní autonomie)
 • Volnost uzavírání smluv se projevuje mj. i tím, že je možné uzavřít smlouvy jak typické, tak i nepojmenované (neexistuje numerus clausus smluv)
 • §1745 – možnost uzavřít nepojmenovanou smlouvu
 • v případě mezer ve smlouvě se užívá analogie v zákoně (=analogia legis)
 • Jen výjimečně je stanovena povinnost smlouvu uzavřít (např. § 2779 – pojištění)
 • Uzavřená smlouva je lex contractus (=smlouva je zákon)

Charakteristické rysy závazkových vztahů

 • Relativnost - závazek má konkrétní subjekty, mezi nimiž trvají (mnohdy potenciálně) vzájemná P&P x absolutní (erga omnes)
 • Horizontalita – subjekty stojí vůči sobě v relativně rovném postavení, což vyplývá příslušností závazkových právních vztahů do soukromého práva, ale objevují se stale vice ochranářská ustanovení (např. význam tísně § 1796, úprava vztahl spotřebitelských §1810 an.)
 • Dispozitivnost – obsah závazků je dán vůlí osob (autonomie vůle). Vůlí osob je dán I vznik, změna nebo zánik závazku. Kogentní úpravu používá NOZ jen v případech, kdy je potřeba předejít ujednáním potenciálně nebezpečným, což se projevuje označením, že se k takovým jednáním “nepřihlíží”.
 • Odpovědnost- důsledkem odpovědnosti za porušení závazku je vznik či aktivace opět nového závazku mezi porušitelem práva a nositelem pohledávky (práva, jež bylo porušeno), nikoliv závazek (povinnost) mezi porušitelem a představitelem veřejné moci (státem) jako v případě veřejnoprávní odpovědnosti.

Funkce

 • = zabezpečit uspokojování lid. potřeb ve vzájemné součinnosti (kooperace) – nutnost zabezpečení součinnosti právem, které je závazné a vynutitelné, existence sankcí – zprostředkovává soukromé právo, zejména občanským právem závazkovým – smluvním i deliktním
 • tj. zejména: umožňovat převádění hodnot (smlouva kupní, darovací, o půjčce, o dílo atd.)
 • úprava vyrovnání újmy – v podstatě deliktní právo
 • uspokojování potřeby, kterou si osoba nemůže obstarat sama jinými způsoby – smlouva o půjčce, nájem, příkazní smlouva

Zdroje

 • přednáška z 1.10.2013 (prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc)
 • Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. Přemysl Raban a kol.

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code