Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce

Vypracované otázky najdete na http://www.ulozto.cz/xzdgyou/mpv-final-verze-doc a jako heslo zadejte pfuk
Název otázky Kontrola Final
1. Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti ve srovnání s vnitrostátním právem (obecně)
2. Tradiční mezinárodní právo ve srovnání se soudobým univerzálním právem
3. Historie mezinárodního práva
4. Historie nauky mezinárodního práva
5. Vztahy mezinárodního práva k příbuzným mezinárodním jevům, mezinárodní a zahraniční politice, morálce a zdvořilosti
6. Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (teoretické koncepce a praktické řešení v ústavách států)
7. Postavení mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu ČR
8. Subjekty mezinárodního práva (obecně, pojem mezinárodní subjektivity)
9. Subjektivita mezinárodních organizací (s přihlédnutím k posudku MSD ve věci náhrady škod utrpěných ve službách OSN z r. 1949)
10. Jednotlivec jako subjekt mezinárodního práva
11. Prameny mezinárodního práva – pojem, druhy, mezinárodní smlouva a obyčej (s přihlédnutím k judikatuře MSD, např. případu diplomatického azylu – rozsudek z roku 1950 a rozsudek ve věci kontinentálního šelfu z roku 1969)
12. Pojem mezinárodní smlouvy, uzavírání mezinárodních smluv – procedura
13. Náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy
14. Důvody neplatnosti mezinárodních smluv
15. Suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv (s přihlédnutím k případu - např. Gabčíkovo-Nagymaros)
16. Výhrady k mezinárodním smlouvám.
17. Výklad mezinárodních smluv
18. Pomocné (podpůrné) a doplňující prameny mezinárodního práva
19. Jednostranné právní akty
20. Druhy pravidel mezinárodního práva (kogentní, dispozitivní,aj.)
21. Kodifikace a progresivní rozvoj mezinárodního práva
22. Právní následky porušení norem mezinárodního práva – pojem a vývoj
23. Mezinárodní odpovědnost států (rozsudek MSD z roku 1980 ve věci diplomatického a konzulárního personálu USA
24. Obsah, formy a stupně odpovědnosti (s přihlédnutím k rozsudku stálého dvora mezinárodní spravedlnosti z r. 1928 v případu Chorzowské továrny)
25. Okolnosti vylučující protiprávnost
26. Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem
27. Přímé donucení v mezinárodním právu
28. Retorze a represálie
29. Sebeobrana (s přihlédnutím k případu – např. Vojenské a polovojenské činnosti USA v a proti Nikarague)
30. Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti
31. Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy
32. Svrchovaný stát a jeho kompetence – uznání, třídění států
33. Vznik a zánik státu, sukcese
34. Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva (obecně)
35. Mezinárodněprávní úprava občanství fyzických osob (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1955 v případu Nottebohm)
36. Mezinárodněprávní úprava státní příslušnosti právnických osob
37. Právní postavení cizinců
38. Diplomatická ochrana (s přihlédnutím k případu Barcelona Traction z roku 1970)
39. Postavení osob bez státní příslušnosti
40. Azyl a postavení uprchlíků
41. Potírání mezinárodní zločinnosti (terorismus, organizovaný zločin, extradice)
42. Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv
43. Evropský systém ochrany lidských práv (obecně)
44. Evropský soud pro lidská práva a jeho judikatura (s přihlédnutím k případu – např. Soering)
45. Mezinárodněprávní ochrana speciálních skupin obyvatelstva
46. Mezinárodněprávní ochrana menšin
47. Právní režim státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, pohraniční režimy ( s přihlédnutím k případu Las Palmas z roku 1928)
48. Právní režim vzdušného prostoru a mezinárodních řek
49. Právní režim vnitrostátních mořských vod a teritoriálních mořských vod (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1949 ve věci Korfského průlivu)
50. Právní režim ekonomické zóny a kontinentálního šelfu
51. Právní režim volného moře a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států
52. Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles
53. Právní režim Arktidy a Antarktidy
54. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí
55. Vnitrostátní orgány pro mezinárodní styky (případ Východního Grónska)
56. Zahraniční orgány pro mezinárodní styky (prameny, zejm. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích)
57. Diplomatické výsady a imunity, včetně výsad a imunit konzulárních úřadů a úředníků (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1980 ve věci diplomatického a konzulárního personálu USA + s přihlédnutím k případu – např. LaGrand)
58. Mezinárodní konference – pojem, funkce, procedura, způsob usnášení
59. Mezinárodní organizace – pojem, druhy, způsob usnášení
60. OSN – cíle, zásady, orgány, členství
61. Valné shromáždění , Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada
62. Regionální organizace podle kap. VIII. Charty a odborné organizace přidružené k OSN
63. Ochrana mezinárodních investic
64. Mezinárodní ekonomické a finanční organizace (WTO a Brettonwodský systém)
65. Evropské mezinárodní organizace – Rada Evropy, NATO, OBSE, Evropská unie
66. Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů
67. Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů
68. Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu
69. Systém kolektivní bezpečnosti
70. Regulace zbrojení a odzbrojení
71. Základní zásady práva ozbrojených konfliktů, pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu
72. Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)
73. Ochrana obětí války (ženevské právo)
74. Neutralita
75. Příměří, ukončení válečného stavu
76. Stíhání a trestání zločinů podle MP
77. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc (s přihlédnutím k případu – např. Tadič)
78. Mezinárodní trestní soud

Při zkoušce z mezinárodního práva veřejného se vyžaduje rovněž znalost dokumentů mezinárodního práva, zejména Charty OSN (Potočný, Ondřej, Obecné mezinárodní právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo Informační ústředí OSN), Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (Potočný, Ondřej, Obecné veřejné právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo č. 15/1988 Sb) a dalších dokumentů zvláště smluvních, které se vztahují k otázkám, jež jsou předmětem výuky a zkoušky.

Dále upozorňujeme studenty, kteří se připravují na zkoušku z mezinárodního práva veřejného na nutnost sledovat aktuální vývoj v souvislosti s mezinárodním právem. proto doporučujeme pravidelnou docházku na přednášky a semináře z mezinárodního práva a pravidelné sledování sdělovacích prostředků.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code