Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Errata - MPV

Jak na errata? Původní znění + opravu jednoduše připište za číslo a název otázky a opravu zvýrazněte - vytučněte. Příklad:

 • 8. Subjekty mezinárodního práva (obecně, pojem mezinárodní subjektivity)
  • původně: „subjektem MP není stát“
  • oprava: „subjektem MP je stát“

 • 1. Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti ve srovnání s vnitrostátním právem (obecně)
 • 2. Tradiční mezinárodní právo ve srovnání se soudobým univerzálním právem
 • 3. Historie mezinárodního práva
 • 4. Historie nauky mezinárodního práva
 • 5. Vztahy mezinárodního práva k příbuzným mezinárodním jevům, mezinárodní a zahraniční politice, morálce a zdvořilosti
 • 6. Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (teoretické koncepce a praktické řešení v ústavách států)
 • 7. Postavení mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu ČR
 • 8. Subjekty mezinárodního práva (obecně, pojem mezinárodní subjektivity)
 • 9. Subjektivita mezinárodních organizací (s přihlédnutím k posudku MSD ve věci náhrady škod utrpěných ve službách OSN z r. 1949)
 • 10. Jednotlivec jako subjekt mezinárodního práva
 • 11. Prameny mezinárodního práva – pojem, druhy, mezinárodní smlouva a obyčej (s přihlédnutím k judikatuře MSD, např. případu diplomatického azylu – rozsudek z roku 1950 a rozsudek ve věci kontinentálního šelfu z roku 1969)
 • 12. Pojem mezinárodní smlouvy, uzavírání mezinárodních smluv – procedura
 • 13. Náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy
 • 14. Důvody neplatnosti mezinárodních smluv
 • 15. Suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv (s přihlédnutím k případu - např. Gabčíkovo-Nagymaros)
 • 16. Výhrady k mezinárodním smlouvám.

- mezi státem, který učinil výhradu, a státem, který výhradu odmítl, právní poměr ze smlouvy nevzniká a smlouva mezi nimi nenabude platnosti x jestliže se ale stát odmítající výhradu nevyslovil proti vstupu smlouvy v platnost mezi ním a výhradu činícím státem, pak se mezi oběma státy jen nepoužijí v rozsahu výhrady ustanovení týkající se výhrady

 • 17. Výklad mezinárodních smluv
 • 18. Pomocné (podpůrné) a doplňující prameny mezinárodního práva
 • 19. Jednostranné právní akty
 • 20. Druhy pravidel mezinárodního práva (kogentní, dispozitivní,aj.)
 • word mi neustále sám automaticky opravoval IUS COGENS na IUS AGENS… jde tedy o ius cogens
 • 21. Kodifikace a progresivní rozvoj mezinárodního práva
 • 22. Právní následky porušení norem mezinárodního práva – pojem a vývoj
 • na konci u odpovědnosti osob jednajících v zájmu státu - místo mezinárodní zločin opravit na zločiny dle mezinárodního práva - jde o naprosto odlišné věci!
 • 23. Mezinárodní odpovědnost států (rozsudek MSD z roku 1980 ve věci diplomatického a konzulárního personálu USA
 • 24. Obsah, formy a stupně odpovědnosti (s přihlédnutím k rozsudku stálého dvora mezinárodní spravedlnosti z r. 1928 v případu Chorzowské továrny)
 • 25. Okolnosti vylučující protiprávnost
 • 26. Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem
 • první věta pod tabulkou - svrchované státy mohou činit vše, co MP nezakazuje, pokud poruší normu MP, nesou odpovědnost a jsou povinny odčinit vzniklou újmu - jedná se o responsibility - nikoli liability, jak je v otázce uvedeno
 • 27. Přímé donucení v mezinárodním právu
 • 28. Retorze a represálie
 • 29. Sebeobrana (s přihlédnutím k případu – např. Vojenské a polovojenské činnosti USA v a proti Nikarague)
 • u případu lodi Caroline je uveden rok 1837 - v tomto roce byla sice loď potopena, ale rozhodujícím rokem v daném případu byl až rok 1841, z něhož pochází dopis Daniela Webstera, v němž byly definovány podmínky legální preemptivní sebeobranay
 • 30. Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti
 • 31. Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy
 • 32. Svrchovaný stát a jeho kompetence – uznání, třídění států
 • 33. Vznik a zánik státu, sukcese
 • 34. Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva (obecně)
 • 35. Mezinárodněprávní úprava občanství fyzických osob (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1955 v případu Nottebohm)
  • u nabytí občanství chybí udělení funkce/úřadu
  • u pozbytí občanství chybí zánik státu
 • 36. Mezinárodněprávní úprava státní příslušnosti právnických osob
 • pozor - 3. subsidiární aspekt převládajícího kapitálového zájmu → institut diplomatické ochrany vykonává stát, ke kterém mají akcionáři státoobčanskou vazbu, již ne stát inkorporace/právního sídla
 • 37. Právní postavení cizinců
 • 38. Diplomatická ochrana (s přihlédnutím k případu Barcelona Traction z roku 1970)
 • 39. Postavení osob bez státní příslušnosti
 • 40. Azyl a postavení uprchlíků
 • v otázce je uvedeno, že územní azyl je založen na obyčejovém právu - stejně je to i v Olomoucké učebnici , ale bohužel je to prý spatně. Ve Šturmovi, je uvedeno, že územní azyl je upraven výlučně VP, tak bychom to prý měli říkat u zkoušky.
 • 41. Potírání mezinárodní zločinnosti (terorismus, organizovaný zločin, extradice)
 • 42. Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv
 • instrumenty univerzálního systému ochrany LP
 • Charta OSN
 • Listina LP
  • Všeobecná deklarace LP
  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • Specifické lidskoprávní smlouvy
  • Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (1966)
  • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979)
  • Úmluva o zákazu mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení a trestání (1984)
  • Úmluva o právech dítěte (1989)
  • Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků (1990) - ČR není smluvní stranou
  • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (2006)
  • Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením (2006) - ČR není smluvní stranou
 • Orgány založené na Chartě OSN (charter-based)
 • Komise pro LP
 • Rada pro LP
 • Úřad vysokého komisaře pro LP
 • Orgány založené smluvně (treaty-based)
 • Výbor pro LP
 • Výbor proti mučení
 • Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace
 • Výbor pro práva dítěte
 • Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen
 • 43. Evropský systém ochrany lidských práv (obecně)
 • Charta zákl.práv EU: 2000 přijata jako právně nezávazná, ale od Lisabonské smlouvy je jako Listina práv EU právně závazná a má postavení primárního práva (čl.6/1 SEU)
 • Doplnění: evropský systém ochrany LP je postaven na 3 orgánech:
  • Rada Evropy
  • EU
  • OBSE - silná zejm. v oblasti voebních standardů, národnostních menšin, boji proti rasismu
 • 44. Evropský soud pro lidská práva a jeho judikatura (s přihlédnutím k případu – např. Soering)
 • 1994 nahrazení Komise a Evropského soudu pro LP jediným soudem - 1994 byl přijat protokol č. 11, který to zakotvil, ale v platnost vstoupil (tzn. k fungování jediného soudu došlo) až 1998
 • původně: soudci na 6 let - tak to bylo, ale podle protokolu č. 14, který vstoupil v platnost 2010, jsou soudci voleni na 9 let
 • Doplnění: za ČR soudce Karel Jungwiert (absolvent PF UK)
 • 45. Mezinárodněprávní ochrana speciálních skupin obyvatelstva
 • 46. Mezinárodněprávní ochrana menšin
 • 47. Právní režim státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, pohraniční režimy ( s přihlédnutím k případu Las Palmas z roku 1928)
 • 48. Právní režim vzdušného prostoru a mezinárodních řek
 • 49. Právní režim vnitrostátních mořských vod a teritoriálních mořských vod (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1949 ve věci Korfského průlivu)
 • 50. Právní režim ekonomické zóny a kontinentálního šelfu
 • 51. Právní režim volného moře a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států
 • 52. Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles
 • 53. Právní režim Arktidy a Antarktidy
 • 54. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí
 • 55. Vnitrostátní orgány pro mezinárodní styky (případ Východního Grónska)
 • 56. Zahraniční orgány pro mezinárodní styky (prameny, zejm. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích)
 • 57. Diplomatické výsady a imunity, včetně výsad a imunit konzulárních úřadů a úředníků (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1980 ve věci diplomatického a konzulárního personálu USA + s přihlédnutím k případu – např. LaGrand)
 • 58. Mezinárodní konference – pojem, funkce, procedura, způsob usnášení
 • 59. Mezinárodní organizace – pojem, druhy, způsob usnášení
 • 60. OSN – cíle, zásady, orgány, členství - Oprava a doplnění
 • Poručenská rada (5 členů - jsou jimi stálí členové RB) - dle učb. Ondřeje formálně ukončila činnost 94, ale činnost ukončila fakticky, neboť už nemá co na práci, ale formálně stále existuje, protože, 1. její zrušení by vyžadovalo zasáhnout do Charty - a do toho se nikomu příliš nechce, a 2. byly nápady na její reorganizaci a že by spravovala území, která spravuje OSN (v minulosti to bylo Kosovo a Východní Timor), nakonec se žádná reorganizace nekonala, rada stále existuje, ale nic nedělá
 • členství: posledním členem je Jižní Súdán
 • 61. Valné shromáždění , Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada
 • Doplnění: ČR nyní není členem ECOSOC, členm RB ČR byla jednou v letech 94-95, a kandidovali jsme na období 08-09, ale nevyšlo to, porazilo nás Chrorvatsko
 • 62. Regionální organizace podle kap. VIII. Charty a odborné organizace přidružené k OSN
 • poznámka: Bílková doporučovala vybrat si jednu odbornou organizaci a o té si zjistit něco bližšího
 • ILO má 183, nikoliv 173 členů
 • FAO také špatný počet členů, správně: 191 států, 2 přidružení členové a členem též EU
 • počet členů v odborných organizacích - čerpáno z nejnovějšího vydání učb. Ondřej a spol.(2011), ale při porovnání se stránkami těch jednotlivých organizací, ta čísla o počtu členů nesedí, tak se to neučte!!!
 • 63. Ochrana mezinárodních investic
 • 64. Mezinárodní ekonomické a finanční organizace (WTO a Brettonwodský systém)
 • uvedeno nesprávně, že se Světová banka skládá ze 3 organizací, správně jich je 5
 • IBRD - Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
 • IDA - Meznárodní asociace pro rozvoj
 • IFC - Mezinárodní finanční korporace
 • MIGA - Multiraterální agentura pro investiční záruky
 • ICSID - Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů
 • 65. Evropské mezinárodní organizace – Rada Evropy, NATO, OBSE, Evropská unie
 • OBSE - vznik 1995, KBSE vznik 1975 na první helsinské konferenci, KBSE neměla právní subjektivitu
 • OBSE - 56 členů, krom evropských států, Kanady a USA jsou členy také státy bývalého SSSR
 • z výčtu orgánů OBSE dle Bílkové si stačí pamatovat Radu ministrů, Parlamentní shormáždění a Úřad pro demokratické instituce a LP
 • 66. Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů
 • 67. Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů
 • 68. Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu
 • uvedeno, že SDMS fungoval 1921 - 40, upřesnění:
 • Statut SDMS přijat 1920
 • 1921 nabyl účinnosti
 • ale první skutečné zasedání až 1922
 • naposledy zasedal na přelomu 1939/40, pak přesídlil do Ženevy, ale už nesoudil
 • ale formálně rozpuštěn až 1946
 • 69. Systém kolektivní bezpečnosti
 • jen poznámka: tato otázka dubluje otázku č. 30 (Kolektivní donucovací opatření) - ptala jsem se Bílkové, potvrdila mi, že ač se otázky jmenují různě, jejich obsah je v zásadě shodný
 • 70. Regulace zbrojení a odzbrojení
 • 71. Základní zásady práva ozbrojených konfliktů, pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu
 • 72. Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)
 • oprava:

zákaz laserových oslepujících zbraní (Protokol IV)

 • Protokol zakazuje užití laserových zbraní jejichž účelem je způsobit nepříteli trvalou ztrátu zraku – jde o další konkrétní případ zbraně působící „nadměrné útrapy“.
 • 73. Ochrana obětí války (ženevské právo)
 • 74. Neutralita
 • 75. Příměří, ukončení válečného stavu
 • 76. Stíhání a trestání zločinů podle MP
  • otázka zpracována nedostatečně, spousta věcí tam chybí, na gmailu, jsou zápisky ze semináře Bílkové na Mezinárodní trestní právo, kde by mělo být vše podstatné
 • 77. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc (s přihlédnutím k případu – např. Tadič)
 • upřesnění:u Mezinárodního trest. tribunalu pro bývalou Jugoslávii uvedeno, že má konkurenční jurisdikci ve vztahu k národním tribunálům - jako „konkurenční“ to označuje učebnice Ondřej a spol., ve Statutu ICTY je použito spojení „souběžná jurisdikce“ - nejspíš to znamená totéž, ale ať je to prostě přesně:)
 • ICTR stíhá genocidu a jiná vážná porušení MHP (v otázce je napsáno jen ta vážná porušení MHP), a to činy spáchané mezi 1.1.94- 31.12.1994
 • v otázce chybí informace o vztahu ICTR k národním soudům: je to stejné jako u ICTY, tedy konkurenční jurisdikce ICTR a národních soudů, ale s prioritou ICTR, v jakékoli fázi řízení ICTR může formálně požádat národní soudy, aby věc byla podrobena jeho pravomoci
 • Zvláštní soud pro Sierra Leone: v dubnu 2012 byl bývalý prezident Liberie Charles Taylor shledán vinným z napomáhání a plánování zločinů proti lidskosti, porušení společného článku 3 Ženevských úmluv a Dodatkové protokolu II k těmto úmluvám a jiná závažná porušení MPH, trest má být vynesen 30.května - 50 let vězení
 • pro zajímavost: 2001-2004 byla soudkyní ad litem ICTY judr. Ivana Janů, a od r.2002 byl soudcem ad litem u ICTR judr. Robert Fremr (ten je v současnosti soudcem MTS)
 • 78. Mezinárodní trestní soud
 • doplnění: uznán 122 zeměmi a Evropskou unií, mezi ně nepatří např. USA, Čína, Rusko, Indie, Izrael
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code