Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Případ Východního Grónska (Dánsko v. Norsko)

(Legal Status of Eastern Greenland)

Kdo a kdy rozhodl

Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti v Haagu (Permanent Court of International Justice) 5. dubna 1933

Identifikace problému

Od roku 1380 do roku 1814 Dánsko s Norskem tvořilo Dánsko-norskou unii. Roku 1814 bylo Dánsko nuceno postoupit Norsko Švédsku v důsledku porážky v Napoleonských válkách, avšak bez Grónska. Dánsko si činí nárok na Východní Grónsko z titulu okupace a z Ihlenovy deklarace.

Ihlenova deklarace (19. července 1919)

Nils Claus Ihlen byl norský ministr zahraničních věcí, který 19. července 1919 v odpovědi přislíbil, že norská vláda nebude činit potíže při vyřešení otázky východního Grónska. Dánský ministr oznámil, že naopak nebude mít námitky proti norskému nároku na Špicberské ostrovy.

Roku 1931 Norsko však odmítá dánskou svrchovanost nad celým ostrovem a téhož roku potvrzuje převzetí svrchovanosti nad nekolonizovanou částí Východního Grónska s argumentací, že se jedná o terra nullius1). Ostatní části Grónska kolonizuje Dánsko.

→ Dánsko se obrací na SDMS.

Rozhodnutí soudu

Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti rozhodl ve prospěch Dánska. Norská okupace byla nelegální a neplatná.

Zdůvodnění rozhodnutí

  • Ihlenova deklarace nekonstituovala definitivní uznání dánské suverenity → nekonstituovala závazek pro Norsko zdržet se okupace jakékoli části Grónska. Avšak SDMS se domnívá, že odpověď této povahy daná ministrem zahraničí jménem jeho vlády jako odpověď na požadavek diplomatického zástupce jiného státu, s ohledem na otázku patřící do jeho oboru, je zavazující pro jeho zemi.
  • Podle SDMS není nárok na suverenitu založen na aktu nebo titulu, ale na pokračujícím výkonu moci, který obsahuje dva prvky, kdy musí být prokázány oba dva. Jedná se o záměr (intention) a vůli (will) jednat jako suverén a musí jít o skutečný (actual) výkon moci.
  • Dánsko přinejmenším v posledních 10 letech (status sporné oblasti k 10. 6. 1931) vykonávalo svá suverénní práva v dostatečném rozsahu (extent sufficient), aby byl konstituován platný titul pro suverenitu.

Zdroje

1)
území bez pána
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code