Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Latina IV

Lekce XVI

Přeložené věty k testu

 • 48. Ty věci, které byly kdysi chybami, jsou dnes mravy.
 • 51. Žalobce nemá být po uplynutí rozumné doby již vyslyšen, pokud by se za své opomenutí dobře neomluvil.
 • 52. Krádež spáchá ten, kdo vědomě přijme nezasloužené peníze.
 • 53. Jestliže nebylo o rozdělení zisku a ztráty nic výslovně ujednáno, má se za to, že se zisk i ztráta dělí rovným dílem mezi strany sporu.
 • 55. U nejasných projevů je třeba nejvíce přihlížet k mínění toho, kdo je byl pronášel.

Obraty (138/III)

 • senát schvaluje (doslova senátu se zalíbilo)
 • konzulové rozhodli
 • dal jsem a postoupil jsem
 • dali jsme moc (možnost, sílu)
 • sám řekl, sám udělal
 • uhodil jsi hřebíček na hlavičku
 • odhodil kopí
 • přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem

Z právních definic

Nepřátelé jsou ti, kteří nám veřejně vyhlásili válku nebo kterým jsme veřejně vyhlásili válku my, další jsou lupiči a piráti.

Věřiteli nejsou nazýváni jen ti, kteří svěřili peníze, ale všichni, kterým je z jakéhokoliv důvodu dluženo.

Výprosa je to, co se poskytuje k užívání tomu, kdo žádá prosbami, na tak dlouho, jak dlouho to strpí ten, kdo to dovolil.

Lekce XVII

Přeložené věty k testu

 • 1. Zpět k původci jde vina toho, kdo byl ke zločinu donucen.
 • 2. Spravedlnost je oprava obecně vyneseného zákona v té části, kde zákon nedostačuje.
 • 3. Trestány jsou buď činy, nebo to, co je vyřčeno nebo zapsáno, nebo úmysly.
 • 5. Úpis nalezený u dlužníka se považuje za splněný.
 • 6. Přiznání učiněné před soudem nelze vzít zpět.
 • 7. Proti tomu, co se stalo, se nedává důkaz.
 • 8. Pomáhá se oklamaným, nikoliv klamajícím.
 • 9. Věno je dar poskytnutý manželovi k pokrytí nákladů manželství.
 • 10. Darovanému koni na zuby nehleď.
 • 11. I když donucen, přece jen chtěl.
 • 12. Za vyloučené se považuje všechno, co zákon výslovně nezahrnuje.
 • 17. Vražda nebo zabití je, když člověk usmrtí člověka.
 • 20. Odkaz je darování zůstavené závětí.
 • 21. Nevyhlášený zákon nezavazuje.
 • 26. Nikdo není odsouzen, jestliže není vyslyšen nebo předvolán.
 • 27. Nikdo nesmí být odsouzen bez vyslyšení, ledaže by pohrdl soudem.
 • 29. O nikom se nepředpokládá, že by se zavázal k nemožnému.
 • 32. Přenesená moc dále nepřechází.
 • 34. Co zákon nezakázal, na to se musí hledět jako na dovolené.
 • 38. Věc rozsouzená se považuje za pravdu. Proti věci rozsouzené nebude poskytnuto slyšení.
 • 51. Kdo je narozený po deseti měsících od smrti otce, nebude připuštěn k legitimnímu dědictví.
 • 54. Hrozící škoda je škoda, která ještě nenastala a u které se obáváme, že nastane.
 • 55. Ve zlém úmyslu si počíná ten, kdo žaluje něco, co mu má být vráceno.
 • 58. Nenarozené dítě se považuje za narozené, kdykoliv se jedná o jeho prospěchu.
 • 60. Obžalovaný, který měl přiznat vinu, umlkl.

Obraty (146/III)

 • obecný a schválený názor
 • to co bylo řečeno a učiněno
 • psané právo
 • nepsané právo
 • předávám, jak jsem slyšel
 • projednáno jako výše (je to stejné, jako nějaký předchozí případ)
 • co je v klidu, s tím nehýbat
 • rozpor v přídavném jméně (oxymoron)
 • přistižen přímo při činu
 • v přísném slova smyslu
 • donucený násilím
 • předem varován - předem vyzbrojen
 • o mrtvých jen dobře
 • podle platného zákona
 • podle zákona, který má být vynesen
 • věc, kterou je těžké přiznat

Cizí slova (146/IV b)

 • koncese - povolení (od concedo, ere)
 • úzus - zvyk (zpodstatnělé supinum od utor)
 • probace - zkouška nebo dokazování (od probare)
 • kantor - učitel (od cantare, byl to ten, kdo zpíval na kůru a zároveň učil)
 • exhibice - předvedení (od exhibere)
 • habitus - celkové ustrojení člověka (od habere)
 • komise - sbor (od commitere - spojit dohromady, tedy je to nějaké shromáždění hodnotitelů)
 • postulát - požadavek (od postulare)
 • vektor - to, co je vedeno (od venire)
 • delikt - zločin, provinění (od delinquere)
 • revize - kontrola (od revidere - znovu vidět)
 • faktor - činitel (od facere)
 • relace - vysílání (od referre)
 • expert - odborník (doslova ten, kdo něco zakusil, od experior)
 • exitus - úmrtí (od exire)

Z právních definic

Jako věc rozsouzená se označuje taková věc, která přijímá konec vyhlášením rozhodnutí soudce, které se děje buď odsouzením, nebo osvobozením.

Služebnost je vlastnost uložená věci, kterou někdo omezil své vlastní právo a právo jiného zvětšuje.

Lekce XVIII

Přeložené věty k testu

 • 1. Kostky jsou vrženy.
 • 4. Úschova je to, co bylo dáno do opatrování druhému.
 • 5. Ženy byly odstraněny ze všech občanských nebo veřejných úřadů.
 • 6. O zločinu se má jednat tam, kde byl přiznán.
 • 11. Svobodný národ je takový, který není podřízen moci žádného jiného národa.
 • 12. Mnoho bylo ustanoveno proti tvrdosti práva ve prospěch svobody.
 • 13. Mnozí lžou, aby oklamali druhé, mnozí jiní proto, že byli oklamáni.
 • 19. Dohodnuté smlouvy, které nabyly zamýšleny proti zákonům, ve zlém úmyslu, je třeba všemi způsoby zachovávat.
 • 21. Pozdější konstituce mají větší platnost než ty, které byly vydány před nimi.
 • 22. Co se stalo, nemůže být změněno.
 • 32. Vydržení bylo ustaveno, aby se vůbec učinil konec sporům.
 • 36. Jestliže by byla věc považována za opuštěnou, přestává být hned naší a stává se věcí toho, kdo ji zabere.
 • 39. To, co bylo v závěti napsáno tak, že tomu nelze porozumět, jako kdyby tam bývalo napsáno nebylo.

Lekce XIX

Přeložené věty k testu

 • 5. Když se dva hádají, třetí se raduje.
 • 6. Shromáždění lidu se nemají konat, jestliže Jupiter hřmí a blýská.
 • 9. Pokud žalobce nic neprokáže, žalovaný je osvobozen.
 • 10. Když odpadne smysl zákona, odpadne zákon sám. Když sejde ze smyslu zákona, odpadají jeho ustanovení.
 • 15. Zákon je obecný rozkaz národa nebo lidu na návrh úředníka.
 • 17. Ruční zástava přenáší pouhou držbu k věřiteli, zatímco vlastnictví zůstává dlužníkovi.
 • 21. Pokud je zvolena jedna cesta, není možné přejít na jinou.
 • 22. Když si dosadíš jméno, bajka vypráví o tobě.
 • 27. Za plody se považuje to, co zbude, když se odvedou nutné náklady.
 • 30. Když bylo zakázáno manželství, nebyly dovoleny ani zásnuby.
 • 32. Když byla prolita krev, případ nezná milost.
 • 33. Když je koupě dokončena, přechází nebezpečí na kupujícího.
 • 36. Poté, co zanikla věc, zaniká i zástava.
 • 41. Poté, co bylo manželství rozloučeno, musí být věno vráceno manželce.
 • 45. Kdo koupil na radu soudce, je držitelem v dobré víře.
 • 46. Nedospělý může činit vše jen na radu poručníka.
 • 48. Dary jsou věci, které se poskytují bez právní povinnosti nebo závazku, ale dobrovolně.
 • 49. Krádež se stává, nejen když někdo odnímá cizí věc tím, že ji uchvátí, ale obecně když někdo nakládá s cizí věcí proti vůli vlastníka.
 • 50. Pokud nastane rovnost hlasů, je žalovaný osvobozen.
 • 53. Požívací právo je právo užívat cizí věc a brát z ní užitky při zachování podstaty věci.
 • 54. Nejzkaženější stát má nejvíce zákonů.

Obraty (159/III)

 • jak svědčí spisy
 • za trvání manželství
 • za hrozivé tísně (v krajní nouzi)
 • přímo při činu
 • když nikdo neprotiřečí
 • za přítomnosti mrtvoly
 • během zasedání soudu
 • dokud stojíš na nohou
 • po opravení chyb vytisknout
 • poté co je změněno to, co má být změněno
 • poté, co je dokončeno to, co má být dokončeno
 • poté, co byla věc dobře udělána
 • s vyloučením chyby
 • obráceně
 • když jsou okolnosti stejné
 • za příznivého letu ptáků (když osud přeje)

Cizí slova

 • emise - vypuštění
 • deficit - schodek
 • solventní - schopný plnit
 • distinkce - odlišení
 • extrém - krajnost
 • repelent - odpuzovač
 • korupce - zkažení
 • urgentní - naléhavý
 • konfese - vyznání nebo přiznání
 • korigovat - opravovat
 • mandát - pověření
 • inovace - obnovení
 • partikulární - konkrétní (doslova zaměřený na nějaké částečky)
 • diferencovat - odlišovat

Překlad (160/V)

 • Reo negante actorem incumbit probatio.
 • Caesare occiso bellum civile incepit.
 • Actore absente nullus iudex.

Z právních definic

Vzdorovitý je ten, kdo se odmítá dostavit k soudu poté, co byl písemně předvolán, byly vydány tři vyhlášky nebo byla vydána jedna místo tří, což se nazývá konečná vyhláška.

Lekce XX

Přeložené věty k testu

 • 33. Má se za to, že věc odcizil ten, kdo ji schoval, zpronevěřil nebo spotřeboval.
 • 34. Dobrá víra je neporušené vědomí toho, kdo se domnívá, že jde o věc vlastní.
 • 39. Zachovávat rodinu je ve veřejném zájmu.
 • 40. Je známo, že plody jsou to, co je nad počet poté, co byly odvedeny náklady.
 • 41. Rozhodlo se, že u smluv se hledí více na úmysl smluvních stran, než na doslovné znění.
 • 42. Smysl pro spravedlnost nedovoluje odsoudit někoho bez projednání případu.
 • 43. Je v zájmu státu, aby se jednou rozhodnuté věci znovu neotvíraly.
 • 44. Zákony mají být krátké, aby si je laici snáze zapamatovali.
 • 45. Už za starých časů se uznával, že manželství se mají uzavírat dobrovolně.

Z právních definic

Uznáváme, že je možné mít věc dvěma způsoby: totiž říkáme, že věc má ten, kdo je pánem věci a ten, kdo není jejím pánem, ale drží ji, nakonec máme ve zvyku říkat, že máme věc, která je u nás uložena.

Osobní žaloba je taková, kterou žalujeme někoho, kdo je vůči nám zavázán buď ze smlouvy nebo z protiprávního jednání, to znamená, že tvrdíme, že musí dát, nebo konat, nebo se zaručit.

Labeo definuje zlý úmysl jako každou vychytralost nebo pletichu k podvedení, zaskočení nebo oklamání jiného.

Ke vzniku závazku však nestačí, aby se peníze dávajícího staly příjemcovými, ale je třeba je dávat a přijímat s úmyslem, aby vznikl závazek.

Z kanonického práva

K. 1019 §1: Než je uzavřeno manželství, musí být známo, že není žádná překážka jeho platnému uzavření. §2: V nebezpečí smrti, pokud nemohou mít jiné důkazy, postačuje, jestliže nejsou důkazy naznačující opak, přísežné prohlášení snoubenců, že jsou pokřtěni a že sňatku nebrání překážka manželství.

Texty ze zadní části učebnice

Text č. 7

Závazky z protiprávního jednání

Přejděme nyní k závazkům vznikajícím z deliktu…

Krádeží jsou pak čtyři druhy, jak určili Ser. Sulpicius a Masurius Sabinus; krádež zjevná, nezjevná, podchycená a podstrčená. Labeo rozeznává dva druhy, krádež zjevnou a nezjevnou, neboť krádež podchycená a podstrčená jsou spíše zvláštními druhy žalob.

Někteří právníci určili, že zjevná krádež je taková, která je odhalena v době, kdy se ještě děje…

Co je nezjevná krádež lze pochopit z toho, co jsme již řekli. Neboť co není zjevná krádež, je krádež nezjevná.

Za podchycenou krádež se považuje, pokud je ukradená věc za přítomnosti svědka hledána a nalezena.

Za podstrčenou krádež se považuje, pokud je ti ukradená věc druhým podstrčena, aby se našla spíše u tebe než u něj.

Trestem za krádež byla podle zákona dvanácti desek smrt. Ale později je tvrdost zákona odmítnuta a je praetorským ediktem ustanovena žaloba na čtyřnásobek hodnoty, a to jak u osob svobodných, tak u otroků.

Trest za nezjevnou krádež je zákonem dvanácti desek stanoven na dvojnásobnou hodnotu, to praetor zachovává.


Text č. 8

O žalobách

Zbývá nám pojednat o žalobách…

Osobní žaloba je taková, kterou žalujeme jiného, který je nám k něčemu zavázán buď ze smlouvy, nebo z deliktu…

Věcná žaloba je, když tvrdíme, že nám patří nějaká věc nebo nějaké právo, buď užívat, nebo požívat, nebo hnát dobytek, nebo stavět výše, než je obvyklé, nebo právo výhledu, nebo zápůrčí žaloba, když se změní postavení stran.

Žaloby věcné pak nazýváme vindikace, žaloby osobní, kterými tvrdíme, že je třeba něco dát nebo konat, však nazýváme kondikce.

Někdy žalujeme, abychom dosáhli pouze věci, jindy, pouze trestu a jindy abychom dosáhli věci i trestu.

Pouze věci dosahujeme například žalobami, kterými žalujeme ze smluv.

Pouze potrestání dosahujeme například žalobou z krádeže nebo nactiutrhání.

Žaloby, které měli ve zvyku používat naši staří předkové, byly nazývány legisakce. Podle zákona se žalovalo pěti způsoby: prostřednictvím peněžité částky, kterou strany vsadily při civilním sporu, žádostí žalobce, aby praetor neprodleně dosadil rozhodce nebo soudce, vložením ruky na dlužíka nebo mimosoudním zřízením zástavy.


Text č. 9

O soudech ve věcech dobré víry

§ 106. Úschovy

Paulus říká v 18. knize k ediktu: Jestliže se věc svěřená ti do úschovy bez zlého úmyslu zhorší nebo ztratí, nemůžeš za to být žalován ani nejsi povinen starat se o její navrácení, pokud se k tobě však opět dostane, jsi zavázán ji vrátit.

Tentýž říká ve čtvrté knize odpovědí: Když se Publia Maevia vydala na cestu za svým manželem, svěřila Gaie Seie uzavřenou truhlu se šaty a nástroji a řekla jí: Když se vrátím zdravá nebo alespoň živá, tak mi ji vrátíš, potká-li mě neštěstí, odevzdej ji mému synovi, kterého jsem měla s jiným manželem. Ptá se, když zemře bez závěti, komu mají být svěřené věci navráceny, manželovi, nebo synovi? Paulus odpovídá: Synovi.

§ 108 Mandátní smlouvy

V knize třicáté první, která se vztahuje k ediktu, Marcellus též říká: Jestliže někdo hodlá obdarovat ručitele a zaplatí za něj věřiteli, tak má ručitel právo podat žalobu z příkazní smlouvy.

Jestliže ti rozhazovačný mladík přikáže, abys ručil za lehkou děvu a ty na sebe tento příkaz vědomě vezmeš, nemáš právo žalovat z příkazní smlouvy, je to podobné, jako bys svěřil peníze někomu, kdo je hodlá utratit. Ale jestliže ti bude přikázáno přímo, abys půjčil peníze prostitutce, nebude na to mandátní smlouva platit, podobně jako by šlo o mandátní smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy.


Text č. 12

Kauce za ještě nezpůsobenou škodu

Jeden ze sousedů navršil kupku hnoje u zdi, patřící druhému, kvůli čemuž zeď navlhla. Požádán o radu, jak souseda přinutit, aby hnůj odstranil, odpověděl jsem, že kdyby totéž činil na veřejném místě, bylo by možné, aby byl donucen zákazem, ale na soukromém pozemku je třeba podat žalobu ohledně služebnosti: Kdyby byl soused zavázán stipulací, může se majitel zdi ochránit skrze stipulaci, kdyby se mu z toho stala nějaká škoda.

Pokud máš nějakou pec postavenou u zdi společné se sousedem, budeš odpovídat za škodu způsobenou nechtěně? Podle Procula nemůže být zahájeno řízení, neboť nemůže být žalován ani ten, kdo má otevřené ohniště. Mám za to, že by bylo spravedlivější podat žalobu podle toho, co se skutečně stalo (rozumí se tím, pokud ta zeď shoří) . Pokud jsi mi ještě nezpůsobil škodu, ale pokud máš oheň tak, že se bojím, abys mi nezpůsobil škodu, myslím si, že bude dostačovat kauce za dosud nezpůsobenou škodu.

Servius také, jakkoliv se domnívá, že jestliže by střešní tašky sfouknuté větrem ze stavení toho, kdo se zavázal zaplatit hrozící škodu, způsobily škodu sousedovi, tak ten soused je vázán stipulací, jestliže se to přihodí kvůli vadám toho stavení, nikoliv jestliže se to stane silou vichřice nebo jiným způsobem, který má sílu vyšší moci: Labeo k tomu dodává upřesnění, čím by to bylo nespravedlivé, pokud by se nepřipustilo to, že se to může stát vyšší mocí a ten člověk by za to neodpovídal. Kde je stavení natolik bytelné, aby mohlo vydržet sílu řeky, moře nebo vichřice, nebo zničující oheň nebo zemětřesení? (Nikde)

Totéž se opakuje u Viviána. Jestliže ti slíbím náhradu škody pocházející od mého stavení, a jestliže spadne silou nějaké živelní události na tvůj dům a rozboří ho, nebude nic plněno z této stipulace, protože ti škoda nevznikla kvůli vadě mého stavení, jestliže by to stavení nebylo tak schátralé, že by je rozbořila jakákoliv, byť ta nejmenší živelná událost tzn. to stavení musí být postaveno tak, aby něco vydrželo. Toto všechno je pravda.


Text č. 16

KODEX KANONICKÉHO PRÁVA

O proviněních a trestech

Přirozené a vlastní právo církve je, nezávisle na jakékoliv lidské moci trestat provinilé, kteří jí podléhají, tresty duchovními i světskými.

Církevní trest je odejmutí nějaké výhody k nápravě toho, kdo se provinil, a k potrestání tohoto skutku, uložené legitimní mocí.

Censura je trest, kterým se pokřtěný člověk, který se provinil a vzdoruje, zbavuje duchovního dobra nebo s duchovními dobry souvisejícího, dokud od vzdorovitosti neupustí a nebude mu odpuštěno.

Tresty širšího dosahu, jako vyloučení z církve, se neukládají jinak než rozvážně a s velkou obezřetností.

Zákaz účastnit se jakýchkoliv církevních obřadů (tzn. zákaz vstupu do kostela) s sebou nese zákaz, ať tento člověk v kostele neslaví bohoslužby ani u nich není přítomen, a aby neměl církevní pohřeb, ale jestliže je přítomen, není nutné ho vyhnat a pokud by již byl pohřben, není nutné mrtvolu odstranit.

Obstaravatelé potratů, matku nevyjímaje, spadají pod tresty širokého dopadu zahrnující exkomunikaci; ta je vyhrazena (tzn. smí ji udělit) jen biskupovi. Jestliže by to byli duchovní, budou navíc postaveni mimo úřad.

Kdo sám na sebe vztáhne ruku, pokud si přivodí smrt, ať je zbaven církevního pohřbu podle kánonu 1240, §1 č. 3.

Kdo pod slibem manželství či z přílišné touhy se zmocní ženy proti její vůli, nebo dívky, i když ta souhlasí, pokud o tom neví nebo s tím nesouhlasí její rodiče nebo poručník, ať je pokládán za vyloučeného ze samého práva ze všech legitimních církevních úkonů a navíc ať je za svou těžkou vinu potrestán jinými tresty.

Bigamisté, to jest ti, kteří se za trvání jednoho manželství pokusí uzavřít manželství jiné, i když jen občanské, jak oni říkají, jsou ze samého skutku bezectní a jestliže opovrhují napomenutím biskupa a setrvávají v nezákonném svazku, mají být pro obzvláštní závažnost provinění z církve vyloučeni nebo potrestáni osobním interdiktem.


Další vybrané kánony z kodexu kanonického práva - tak, jak byly přeloženy na seminářích

Hlava I: O svátosti křtu

K. 853: Je potřeba, aby voda, která má být při křtu použita, byla posvěcena, vyjma případů, kdy to není možné, jak je psáno v písmu svatém (podle liturgických předpisů).

K. 854: Křest ať se provádí ponořením nebo pokropením, poté co byly zachovány předpisy biskupské konference.

K. 855: Rodiče, kmotr a místní kněz ať se starají o to, aby dítěti nebylo dáno jméno, které je svým smyslem vzdálené od křesťanských zásad.

K. 856: Je dovoleno, aby se křest mohl slavit kteréhokoliv dne, doporučuje se však, aby se konal v neděli, nebo, je-li to možné, na Bílou sobotu.

K. 857: Vyjma nezbytných případů je vlastním místem křtu kostel nebo oratoř. Ať je považováno za pravidlo, aby dospělý byl křtěn ve farnosti, do které přísluší, avšak dítě se bude křtít ve farnosti, kam přísluší rodič, ledaže by byl oprávněný důvod k něčemu jinému.

Stať VII. O Manželství

K. 1056: Podstatnými vlastnostmi manželství jsou jednota a nerozlučnost, které v křesťanském manželství nabývají zvláštní stálosti z důvodu svátosti.

K. 1067 - §1: Manželství je založeno souhlasem způsobilých osob projeveným zákonným způsobem, který nemůže žádná lidská moc nahradit. §2: Ten souhlas je projev vůle, kterým se muž a žena navzájem sobě neodvolatelným slibem odevzdávají a přijímají jeden druhého za účelem vytvoření manželství.

K. 1058: Všichni, kterým to zákon nezakazuje, mohou uzavřít manželství.

K. 1059: Manželství katolíků, i když je katolíkem jen jedna strana, se neřídí pouze právem božským, ale také katolickým, je zachována i kompetence civilní moci týkající se čistě civilních účinků téhož manželství.

K. 1060: Manželství se těší přízni práva, proto se má za to, že je platné, dokud se neprokáže opak.

Hlava IX: O rozloučení manželství

Čl. 1 O rozpuštění svazku

K. 1141: Řádně uzavřené a naplněné manželství nemůže být žádnou lidskou mocí a z žádného důvodu, kromě smrti jednoho z manželů, rozvedeno.

K. 1142: Nenaplněné manželství mezi pokřtěnými nebo mezi stranou pokřtěnou a nepokřtěnou může z právního důvodu zrušit papež na žádost jedné nebo druhé strany, i pokud druhá strana nesouhlasí.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code