Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vocabulary 1-6 (ZS 2011)

Snaha vypsat veškerá slovíčka docela znemožňuje pracovat přímo podle sekcí a cvičení. Berte prosím ohledy na to, pokud se nějaký výraz opakuje, nebo omluvte, když bude nějaké slovíčko v trochu jiné kategorii, než byste sami zařadili. Směle do připisování a překládání!!!!

Vysvětlivky:

 • podtržené - prioritní použití
 • Key vocabulary - přepsaná slovíčka ze žlutých rámečků na začátku kapitol + doplnění, pokud se nám tam hodí něco pro srovnání apod. 8-)

Unit 1

Key vocabulary

 • legal studies - studium práva
 • proper legal education - řádné právní vzdělání
 • law school / law faculty / school of law / faculty of law - právnická fakulta
 • application - žádost / přihláška
 • applicants / candidates - uchazeči
 • to apply - žádat
 • entrance exam - přijímací zkouška
 • admission - přijetí
 • to admit / to accept - přijmout
 • to enrol - zapsat se
 • to obtain - získat
 • matriculation - imatrikulace
 • graduation / graduation ceremony - promoce
 • rigorosum examination - rigorózní zkouška
 • student
  • undergraduate - student před ziskem titulu
  • graduate - absolvent
  • graduates / alumni - absolventi
  • postgraduate - postgraduální
 • bachelor's programme - bakalářský program
 • master's programme - magisterský program
 • doctoral programme - doktorský program
 • university degree - univerzitní diplom
 • law degree - diplom
 • skills / abilities - schopnosti
 • legal reasoning - právní argumentace
 • subjects - předměty
  • obligatory / mandatory / compulsory - povinné
  • elective / optional / non-obligatory - volitelné
 • examination in a particular subject - zkouška z předmětu
  • to examine - zkoušet
  • examiner - zkoušející
  • examinee / candidate - zkoušený
  • to take - účastnit se zkoušky
  • to pass - udělat zkoušku
  • to fail - neudělat zkoušku
  • to re-sit an exam - opakovat zkoušku
 • LL.B. - bachelor of laws - bakalář práv (první stupeň ve většině anglicky mluvících zemích, krom USA)
 • J.D. - juris doctor - doktor práv
 • LL.M. - master of laws - magister práv

Other

 • law - objektivní právo (uncountable)
  • countable: a law / laws - zákon / zákony
  • branch of law - právní odvětví (commercial law, civil law, …)
 • right - subjektivní právo (countable)
 • to handle work - zvládnout práci
 • client base - zákaznická základňa / základna klientů
 • persuade and negotiate effectively - přesvědčovat a vyjednávat efektivně
 • fine intricacies - drobné / záludné složitosti, potenciálně sporné věci
 • be quick on your feet - flexibilní, být po ruce
 • work-life balance - vyvážení mezi prací a normálním životem
 • prospect - vyhlídka do budoucna / perspektiva
 • prospectus - informační leták / prospekt
 • N.B. - povšimněte si (note) - poznámka pod čarou/níže (note below)
 • e.g. - například (for example)
 • i.e. - jinými slovy (to jest z lat. id est)
 • etc - atd. (etcetera)
 • faculty / academic staff - učitelský sbor
  • professor - profesor
  • associate professor - docent
  • assistant profesor - odborný asistent
  • senior lecturer
  • tutor
 • campus - univerzitní areál
 • curriculum - osnovy / studijní plán
 • academic teaching - vysokoškolská výuka
 • who is who
  • judge - soudce
  • attorney-at-law - právní zástupce, advokát (jako profese)
  • lawyer - právník
  • advocate / defender - zastánce
  • prosecuting attorney / prosecutor - státní zástupce
  • company lawyer / in-company lawyer - podnikový právník
  • legislative drafter - autor návrhu zákona / navrhovatel
  • solicitor - obhájce u nižšího soudu (A solicitor is a legal professional who gives you legal advice generally, and if it becomes necessary, will arrange for a barrister to represent you in court. Solicitors can represent you in court, but only in lower courts. If the case goes higher, then you need a Barrister (called an Advocate in Scotland) to fight for you in higher courts.)
  • barrister - obhájce u vyššího soudu (A barrister is a legal professional who represents you in court.)
  • public interest lawyer - „veřejně-dostupný“ advokát (ve smyslu advokáta pro méně zámožné)
  • sole practitioner - soukromý advokát
  • law professor / legal scholar - profesor práva, akademik
  • academic jurist -
 • Charles University
  • Dean - děkan
  • vice-dean (in charge of…) - proděkan (pro záležitosti…)
  • head
  • member - člen
  • rector - rektor
  • vice-rector (in charge of…) - prorektor
 • to raise one's voice in favour of somebody / something
 • to defend - zastupovat
 • an advocate / supporter - obhájce / obránce / stoupenec (jen ve Skotsku ve smyslu profesním)
 • to advocate - prosazovat / podporovat (he works to advocate peace, a lawyer is hired to advocate client's position)
 • to maintain - hájit, starat se
 • to plead - hájit, soudit se
 • to recommend - doporučit
 • defender -obhájce
 • remarkable / notable cases - pozoruhodné případy
 • outstanding / exceptionable - vynikající
 • distinguished / prominent (barrister) - význačný
 • to draw to / towards - navzdory
 • to initiate / to start / to launch / to begin - zahájit
 • significant / substantival - významný / podstatný
 • accepted / admitted - přijatý
 • time in between / interim - doba mezi / mezidobí
 • uninterrupted / continuous - nepřetržitý
 • authorized / licensed - oprávněný
 • receiving / obtaining - přijetí / obdržení (diplomu)
 • thorough / extensive - důkladný / obsáhlý
 • intend / aspire - v úmyslu
 • take / sit for exam - zúčastnit se zkoušky
 • excerpt - výňatek
 • affidavit - přísežné prohlášení (např. před notářem)
 • candor - otevřenost / upřímnost
 • comprehensive questionnaire - podrobný dotazník
 • civil litigation - občanský spor
 • criminal history - trestní minulost
 • disclosure - odhalení
 • fingerprint - otisk prstů
 • amendment - změna
 • negotiating - jednání
 • confidence - důvěra
 • conscience - svědomí
 • to feature a renowed faculty - do pozice proslulé fakulty
 • student body - studentstvo
 • nation -
 • in all walks of public and private life - ve všech směrech veřejného a soukromého života
 • in its entirety - v plném rozsahu
 • to fit a certain mold - dostat určitou formu
 • the number of candidates exceeds the number of offers - počet kandidátů překračuje počet nabízených míst
 • mathematical / computational - matematické
 • evaluated / considered - považovaný / hodnocený
 • forefront / cutting edge - rozhraní *
 • liveliness / vitality - „životní síla“
 • uphold - udržovat / podporovat / potvrdit
 • to apply affirmative action policies - uplatňovat politiku pozitivní diskriminace
 • to take into consideration - vzít v úvahu
 • to favour a minority - upřednostňovat menšinu
 • controversial - kontroverzní / sporný / diskutabilní
 • to encourage - podporovat, dodat kuráž
 • hiring - pronájem
 • to challange as unconstitutional - napadnout jako protiústavní
 • to hear a case - „slyšet případ“
 • to set forth - s uvedenými
 • guidelines - pokyny
 • challenge - napadnout, zpochybnit
 • create rights - založit práva
 • regulate - upravovat, řídit
 • apply - provádět, aplikovat
 • apply to sb. for st. - žádat koho o co
 • advocate - obhajovat
 • award damages - přiznat náhradu škody
 • commit - spáchat
 • permit - povolení, povolit
 • restrict - omezit
 • consider - rozmyslet, vzít v úvahu
 • consider a bil - jednat o návrhu zákona
 • review - přezkoumat, posoudit
 • require - žádat, požadovat
 • draw up a contract - sepsat smlouvu
 • draw a conclusion - dojít k závěru
 • litigate - vést spor
 • Public Act - zákon se všeobecnou působností
 • public bill - návth zákona se všeobecnou působností
 • public body - veřejnoprávní orgán
 • public law - veřejné právo
 • regulation - vyhláška, pravidlo, pr. úprava
 • restriction - omezení, zákaz
 • resident - osoba s dlouhodobým pobytem
 • requirement - požadavek
 • statement - tvrzení, prohlášení, oznámení
 • personal statement - osobní prohlášení
 • litigant - sporná strana
 • litigation - soudní řízení, spor

Unit 2

Key vocabulary

 • common law - anglické obecné právo, obyčejové právo
 • legal rights and remedies - zákonná práva a prostředky
 • legal rules - právní pravidla
 • law of equity - právo ekvity
 • equitable rights and remedies - spravedlivá (?) práva a prostředky
 • equitable maxims / principles - spravedlivé (?) zásady
 • enacted law - přijatý zákon
 • written law - psané právo
 • unenacted law - nepřijatý zákon
 • unwritten law - nepsané právo
 • body of rules - soubor pravidel
 • to govern the conduct of people - řídit chování lidí
 • precedents - precedenty
 • hierarchy of precedents -
 • to overrule precedents - zrušit precedent
 • judicial decisions - soudní rozhodnutí
 • primary (principal) sources of law - primární (hlavní) prameny práva
 • secondary (subsidiary) sources of law - sekundární (subsidiární) prameny práva
 • case law - precedenční právo
 • validity / force of law - platnost zákona
 • supremacy of law - nadřazenost práva
 • stare decisis - setrvat u rozhodnutého: právní zásada, precedent je aplikován na všechny podobné případy a nemůže být bezdůvodně měněn (ani soudem, který jej vydal)
 • ratio decidendi - část rozhodnutí soudu s charakterem precedentu
 • obiter dicta - část rozhodnutí soudu, týkající se jedinečného případu
 • discretion - diskrece, vlastní úsudek
 • discretionary powers - diskreční pravomoci
 • enact - uzákonit, stanovit zákonem
 • conduct - chování, jednání
 • custom - zvyk, obyčej
 • agreement - souhlas, shoda
 • authority - autorita, oprávnění
 • denote - označit, znamenat
 • applicable to - použitelný, vhodný
 • designate - jmenovat, určit
 • design - navrhnout, vymyslit
 • fulfill - splnit
 • fulfillment - splnění
 • allege - tvrdit
 • fairness - spravedlnost
 • considerable - významný, značný
 • identicial - totožný, shodný
 • abide by - řídit se čím
 • absolute discretion - volné nalézání spravedlnosti
 • remedy - náprava, odškodnění, opravný prostředek
 • overrule - zrušit, zamítnout, mít větší sílu než předcházející
 • justice of peace - smírčí soudce, soudce nejnižšího soudu
 • legislative body - zákonodárný orgán
 • government bill - vládní návrh zákona
 • US Code - Sb. zákonů Spojených států
 • adhere to st. dodržovat něco
 • an eye for an eye - oko za oko
 • approval - souhlas
 • prophet - prorok
 • gist - podstata, hl. myšlenka
 • confine to - omezit na co
 • influential - vlivný, významný
 • impartial - nestranný
 • bind - vázat, zavázat
 • binding on - závazný pro
 • to amalgamate - sloučit
 • amalgamation - sloučení, fúze
 • rely on - opírat se o
 • tort - občanskoprávní delikt
 • deviate - odchýlit se, odbočit
 • distinguish - rolzišovat
 • rely - spoléhat
 • empower - zmocnit, oprávnit
 • carry out - plnit, vykonávat
 • carry out research - provádět výzkum
 • juveniles - mladistvý, nedospělý
 • reckless - bezohledný, unáhlený
 • disavowal - odmítnutí odpovědi, popření
 • confess to - přiznat se k
 • death sentence - rozsudek smrti
 • penalty - trest, pokuta
 • lenient - shovívavý, mírný
 • harsh - tvrdý, přísný
 • abolish - zrušit

Synonyms

 • digest = code - zákoník, kodex
 • discrimination = unequal treatment
 • to develop = to evolve
 • doctrine = theory
 • predominant = prevailing - převažující

Opposites

 • in/dependent - ne/závislý
 • un/equal - ne/rovný
 • im/partial - ne/stranný
 • un/usual - ne/obvyklý
 • un/constitutional - ne/ústavní
 • in/adequacy
 • dis/obedience - ne/poslušnost
 • un/fairly
 • un/enacted - ne/přijaté
 • un/written
 • superior x inferior, subsidiary, lower
 • future x past
 • prohibit x let, permit, allow
 • majority x minority
 • complex x easy, simple

Unit 3

Key vocabulary

 • act / statute / a law - zákon
 • enactment - uzákonění / přijetí zákona
 • legislation - zákonodárství
 • primary legislation - primární zákonodárství
 • secondary / subordinate / delegated legislation - podzákonné předpisy
 • legal regulation - právní regulace
 • bill - návrh zákona
 • proposed law
 • draft law
 • public / general bill / act - zákon s všeobecnou působností
 • private / local / personal bill / act - zákon s omezenou, místní, osobní působností
 • private member's bill - poslanecký návrh zákona
 • government bill - vládní návrh zákona
 • explanatory memorandum/note/report - důvodová zpráva
 • statutory / legislative instrument - předpis
 • executive regulation - podzákonný předpis
 • by-laws - vyhláška orgánu místní samosprávy, vnitřní předpis
 • municipal ordinance - obecně závazná vyhláška
 • long title
 • short title
 • arcticle - článek
 • title - titul, název
 • chapter - kapitola, oddíl
 • section - paragraf
 • subsection - odstavec (v zákoně)
 • paragraph - písmeno (v členění zákona)
 • subparagraph - bod, věta
 • bill - návrh zákona k projednání v parlamentu
  • to propose - navrhnout
  • to sponsor - předložit
  • to consider - projednávat
  • to amend - změnit
  • to vote on / in favour of - hlasovat pro/ve prospěch
  • to vote against - hlasovat proti
  • to pass - schválit, přijmout
  • to sign - podepsat
  • to have a quorum - být usnášeníschopný
 • act - zákon
  • to publish - uveřejnit, vydat tiskem
  • to promulgate - vyhlásit
  • to amend - novelizovat
  • to apply to - týkat se, platit pro
  • to interpret / construe - vykládat, interpretovat
  • to come into force - vstoupit v platnost
  • to become valid - vstoupit v plastnost
  • to come into effect / operation - nabýt účinnosti
  • to become effective / operative - nabýt účinnosti
  • commencement of an act - nabytí účinnosti

Unit 4

Key vocabulary

 • public law - veřejné právo
 • private law - soukromé právo
 • public person - veřejná osoba
 • private person - soukromá osoba
 • public body - veřejný subjekt
 • discretionary powers -
 • civil law - občanské právo
 • criminal law - trestní právo
 • civil proceedings - občanskoprávní řízení
 • criminal proceedings - trestněprávní řízení
 • civil liability -
 • criminal liability - trestní odpovědnost
 • substantive law
 • procedural law / adjective / adjectival law
 • substantive rule
 • procedural law - procesní práva
 • legal personality - právní subjektivita
 • legal person - právnická osoba
 • natural person - fyzická osoba
 • an individual
 • artificial (legal) person
 • legal entity
 • juridical person
 • body corporate
 • plaintiff
 • defendand
 • petitioner
 • respondent
 • to sue
 • prosecutor
 • defendant
 • to prosecute
 • on the balance of probabilities - (civil law) na základě největší pravděpodobnosti (na vyváženosti možností)
 • beyond any reasonable doubt - (criminal law) nade vší pochybnost
 • to award damages
 • conviction
 • acquital

Unit 5

Key vocabulary

 • constitution - ústava
  • written - psaná
  • unwritten - nepsaná
 • constitutional - ústavní
 • unconstitutional - neústavní
 • division of power - dělba moci
 • grant of power - udělení/přidělení/předání pravomoci
 • the excercise of sovereign powers - výkon (suverénních) pravomocí
 • express powers - výslovné pravomoci
 • residual / residuary powers - zbytkové pravomoci
 • constitutional conventions - ústavní dohody/úmluvy
 • branches of government
  • the Executive branch - exekutiva (výkonná moc)
  • the Judicial branch - judikatura (soudní moc)
  • the Legislative branch - legislativa (zákonodárná moc)
 • self-governing democracy - samosprávná demokracie
 • self-determination - sebeurčení
 • head of state - hlava státu
 • president - prezident
  • sitting - úřadující prezident
  • incumbent - úřadující prezident
  • elect - nově zvolený prezident, který dosud nevykonává funkci
 • monarch - monarcha
 • governor - guvernér
  • general - generální guvernér (Queen´s representative)
  • lieutenant - guvernér provincie (Queen´s provincial representative)
 • republic - republika
 • monarchy - monarchie
  • constitutional - konstituční
  • absolute - absolutní
 • Commonwealth - britské společenství
 • federation - federace
 • state - stát
 • province - provincie
 • dependency
 • territory - území / teritorium / oblast
 • government - vláda
 • parliament - parlament
 • queen - královna
 • Congress - Kongres
 • House of Representatives - Sněmovna reprezentantů
 • Senate - Senát
 • Chamber of Deputies - Poslanecká sněmovna
 • recall st. – připomenout, vzpomenout si
 • null and avoid – absolutně neplatný
 • nullify st. – prohlásit co za neplatné (od samého počátku)
 • nullity – neplatnost (od samého počátku)
 • possess – držet, mít v držbě
 • assure – zajistit, zaručit
 • freedom of speech – svoboda slova
 • f. of the press – svoboda tisku
 • f. of worship – náboženská svoboda
 • governor as the chief executive – g. jako nejvyšší představitel VM
 • Chief Justice – nejvyšší soudce
 • chief – hlavní, nejvyšší
 • declare war – vyhlásit válku
 • set out – vysvětlit, vyložit, stanovit
 • vest in – spočívat, být na kom/čem, tkvít v čem
 • rest with – být v rukou koho
 • make up – sestavit, vytvořit, skládat se
 • preside over – předsedat čemu, řídit co
 • suffrage – volební právo, právo hlasovat
 • assembly – shromáždění
 • insist (on st.) – trvat (na něčem)
 • nationhood – státnost
 • self-determination – sebeurčení

Synonyms

 • to indicate – signify, designate, denote, mark
 • in conformity with – according to, in accordance with, pursuant to, in pursuance of, in compliance with, pursuant to, under, to be conformed to, comply with
 • in violation of – contrary to, in contradiction to, in breach of, against, in opposition to, in contravention of
 • approval – sanctioning, authoritative confirmation, expressing agreement to st.
 • fundamental – basic, essential
 • organic – organizing, constitutive, establishing
 • extent – scope, range
 • limitation – restriction
 • prescribing – directing, ordering
 • particular – taken/considered by itself, apart from the rest

Unit 6

 • elections - volby
  • general (parliamentary) - všeobecné / parlamentní
  • European - evropské
  • local - místní
 • universal direct suffrage (of adults) - všeobecné přímé volební právo
 • franchise - volební právo
 • enfrachisement
 • to enfrachise
 • to disfranchise (to deprive of the right to vote)
 • a / the vote
 • ballot / poll - hlasování
  • secret - tajné
  • open - veřejné
 • opinion poll - průzkum veřejného mínění
 • to excercise the right vote
 • to abstain from voting - zdržet se hlasování
 • abstention - zdržení se / absence
 • polling station - volební místnost
 • ballot box - volební urna
 • ballot / voting paper - hlasovací lístek
 • citizen / national - občan / státní příslušník
 • citizenship - občanství
 • nationality - občanství / národnost
 • naturalization
 • voter / elector - volič
 • register of voters / electoral register - registr voličů
 • to nominate sb. (as a candidate) - nominovat někoho
 • to stand for (UK)/ to run for (US) (elections) - kandidovat ve volbách
 • to stand / to run as a candidate -
 • turnout in the election - účast ve volbách
 • postal voting (vote) - hlasování poštou
 • proxy voting (vote) - hlasování na základě zplnomocnění
 • compulsory voting (vote) - povinné hlasování
 • referendum (popular vote) - referendum / lidové hlasování
 • houses (chambers) of parliaments (elective, by appointment) - komory parlamentu
 • members of parliament - členové parlamentu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code