Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-6-b [2011/12/08 11:00]
Michal Tuláček odstraněno
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-6-b [2011/12/29 14:55] (aktuální)
Aleš Klekner vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 6/B Ústavní zřízení Francie ​v letech 1870-1940 ​období okupace ​======+====== 6/B Ústavní zřízení Francie ​od roku 1946 až do současnosti ​====== 
 +4.republika:​ 1946 – 1958
  
 +5.republika:​ 1958 – současnost ​
 +===== I. 4. republika ​ =====
 +  * leden 1946 – předseda vlády Charles de Gaulle podává demisi
 +  * říjen 1946 – v referendu schválen návrh nové ústavy – **ústava 4. republiky**
 +     * podobná ústavě 3. republiky z roku 1875. Odlišnosti:​
 +     * zakotvení Deklarace práv v preambuli
 +     * obsahovala sociální práva
 +     * Poslanecká sněmovna přejmenována na Národní shromáždění
 +     * Senát přejmenován na Radu republiky
 +     * obě sněmovny dohromady označeny za Parlament
 +     * silnější postavení Národního shromáždění
 +        * Rada republiky se podílela na volbě prezidenta a jiných státních orgánů, ale v zákonodárství měla v podstatě jen poradní funkci
 +        * Národní shromáždění mohlo schvalovat zákony a rozpočet, vyslovovat důvěru či nedůveru vládě
 +     * 4. republika byla parlamentním zřízením s převahou zákonodárné moci
 +  * časté střídání vlád – za 12 let se vystřídalo 20 vlád (ale jen 2 prezidenti)
 +  * francouzské kolonie postupně získávají nezávislost
 +  * 1958 – Francie na pokraji občanské války v souvislosti s událostmi v její kolonii Alžíru
 +  * 1. červen 1958 – prezident René Coty pod hrozbou své demise prosadil, aby Národní shromáždění dalo důvěru jím jmenovanému premiérovi de Gaullovi
 +  * 3. červen 1958 – Národní shromáždění schválilo de Gaullově vládě **2 zmocňovací zákony**
 +     * pravomoc vypracovat pro referendum návrh nové ústavy
 +     * přenesení zákonodárné moci na vládu po dobu 6 měsíců
 +  * září 1958 – referendum o nové ústavě
 +     * ve Francii téměř 80% podpora, v jednotlivých zámořských územích ještě větší
 +  * 4. říjen 1958 – vyhlášení nové ústavy – vznik 5. republiky
  
-| 3. republika | 1870-1940 | +===== II. 5. republika ​ ===== 
-| Nacistická okupace | 1940-1944 | +  * **ústava 5republiky** 
- +     ​* vyhlášena ​4. října 1958 
-===== 3. republika ===== +     ​zvyšuje roli výkonné moci, s cílem dosáhnutí stability vlád 
- +     * široké pravomoce prezidenta 
- +     ​závádí ve Francii poloprezidentský systém 
-  * Prusko-francouzská válka znamenala konec vlády Napoleona IIIa druhého císařství +     * rigidní 
-  byla ustavena prozatímní vláda a 4.září 1870 narychlo ​vyhlášena ​Třetí republika +     * Národní shromáždění ​složeno z necelých 600 poslanců volených na 5 lets poslanci jsou voleni ​jejich náhradníci. Volí se většinovým dvoukolovým hlasováním ​(do druhého kola postupují kandidáti, kteří v prvním kole získali více než 12,5 % hlasů
-    ústavně zakotvená až 1875.  +     ​Rada republiky přejmenována zpět na Senát. Senátorů je přes 300, jsou voleni ​každé 3 roky je volena ​třetina, funkční období trvá 9 let. Senátoři jsou voleni nepřímo ​– kolegiem přibližně 150 000 volitelů 
- +     ​neslučitelnost mandátu člena vlády ​Parlamentu 
-  Francie v lednu 1871 nucena kapitulovat před pruským vojskem +     ​* na ústavnost zákonů dohlíží devítičlenná Ústavní rada – plní úlohu ústavního soudu 
-  ustavené ​Národní shromáždění ​dojednalo míričemž muselo odstoupit Alsasko a severní části Lotrinska a zaplatit velkou válečnou pokutu +     ​Státní rada – poradní orgánplní úlohu nejvyššího správního soudu 
-  * Stabilizace poměrů narušena povstáním Pařížské komuny 1871 (komuna=samosprávná pařížská obeca několikatýdenní občanskou válkou. +     ​součástí ústavního pořádku je i Deklarace práv člověka a občana a preambule ústavy 4republikyobsahující navíc hospodářská a sociální práva 
- +     ​Některé významné akty prezidenta nevyžadovaly kontrasignaci od premiéra. Např.
-  ​Ústava z roku 1875 platila až do roku 1940: +        * právo rozpouštět Národní shromáždě 
-    * zákonodárnou moc má Národní shromáždění – tvořené z: +        * právo přijímat mimořádná opatření ​době krize 
-      * poslanecké sněmovny +           ​(bylo využito např. při likvidaci vojenské vzpoury v Alžíru v roce 1961) 
-        * 600 členů +        *  ​právo jmenovat předsedu Ústavní rady 
-        * voleni ​na 4 roky +     ​1962 – novela ústavy – zavedena přímá volba prezidenta 
-        * mohl ji rozpustit prezident a vypsat do ní nové volby (volby většinové dvoukolové) +     ​2000 – novela ústavy – zkrácení funkčního období prezidenta ze sedmi na pět let 
-      * senátu +        * (ústava byla novelizována vícekrát) 
-        * 300 členů +     obohacuje politickou kulturu o jev tzv. soužití ​(kohabitace
-        * nerozpustitelný +        * Jde o situaci, kdy se důsledku neodvolatelnosti prezidenta a odlišných funkčních období prezidenta ​Národního shromáždění v úřadech prezidenta ​premiéra ocitnou představitelé opačných politických proudů (pravice ​levice) a výkonná moc je tak stranicky rozštěpena na dvě části
-        * voleni na 9 let +  * prosinec 1958 - de Gaulle zvolen prezidentem ​nepřímých volbách 
-    * výkonnou moc mají +  1965 - de Gaulle zvolen ​prezidentem v ímých volbách 
-      * prezident +===== Prameny ​ ===== 
-        * volen na 7 let Národním shromážděním +  * Dějiny evropského kontinentálního práva - 1. vydání, ​str. 313 319 
-        * odpovědný ústavně, ne politicky +  * seminář státovědy - 1. 12. 2011 - Mgr. Jan Grinc
-        * právo rozpustit PS ale nikoli senát +
-      * ministerská rada +
-        * během 1.světové války vydává zmocňovací zákony +
-  * V zemi postupně vznikla parlamentní demokracie:​ +
-    * oportunisté ​– konec 19.století +
-      * tažení proti katolické církvi +
-      * vzestup vlivu zednářských lóží  +
-      * představitel Jules Ferry (boj za bezplatné a povinné školství) +
-      * Dreyfusova aféra (politický skandál koncem 19.stol.) +
-    * radikálové +
-      * počátek 20.století +
-      * vyvlastnění církevních řádů (konflikt s Vatikánem) +
-      budování koloniálního impéria +
-      * protiněmecké spojenectví (dohoda s Anglií ​Ruskem) +
- +
-===== Období 1. světové války ===== +
- +
-  ​díky spojenectví s Anglií a Ruskem stojí Francie ​na straně vítězných mocností +
-  ve válce však utrpěla obrovské lidské a materiální ztrátyproto právě tragická zkušenost z první světové války vede k tomu, že se velmi opatrně staví k účasti v příštím válečném konfliktu +
-    projevilo se to zejména podpisem Mnichovské dohody 1938 francouzskou vládou +
-  * Pod nacistickým útokem roku 1940 třetí republika zaniká +
-    * důvody +
-      * vnitropolitická nestabilita +
-      * růst levicové opozice +
-      * strach z války +
-      * postupný rozpad spojeneckého systému +
- +
-===== Období okupace ===== +
- +
-  * Francie rozdělena na dvě části: +
-    - sever Francie +
-      * okupovaná zóna pod kontrolou wehrmachtu (vojenské moci) +
-    - jih Francie +
-      * tzv„svobodná zóna“kam se stáhli kolaboranti +
-      roku 1942 však též obsazena nacisty +
-      * centrum lázeňské město Vichy +
-        * Vichistický kolaborantský režim = s Německem spolupracující vláda maršála Pétaina+
-        * V čele vlády od 1940 maršál Pétain +
-          * pravomoc vydávat dekrety se silou ústavních zákonů +
-          * zrušil prezidentskou funkci +
-          * převzal veškerou moc +
-        * Autoritativní režim plně závislý na hitlerovském Německu +
-        * doba nezákonných represí, zatýkání a znění +
-        pronásledování ​židovského obyvatelstva +
-        * Heslo: „Svoboda, rovnost, bratrství“ nahrazeno heslem: „Práce, rodina, vlast“. +
-  * Zároveň se formuje hnutí odporu vůči okupantům +
-    -> partyzánské oddíly podporované obyvatelstvem +
-      * spojily se do organizované skupiny „Francouzských vnitřních sil“ (FFI) +
-      také zahraniční odboj jehož vliv se stal později rozhodujícím +
-        * **výbor národního osvobození** ​(Comité Francais de la Libértation nationale)  +
-        * v čele generál **Charles de Gaulle** (výbor řízen z Londýna ​od roku 1943 z Alžírska) +
-  * Červen 1944  +
-    * vylodění spojenců ​Normandii ​postupné vytlačení hitlerovského vojska ​zatčení kolaborantů +
-    * 25.srpna 1944 slavnostní osvobození Paříže+
-  * Říjen 1945  +
-    * volby do ústavodárného shromáždění ​nichž zvítězila levice v čele s komunisty +
-    Charles ​de Gaulle zvolen předsedou vlády (ale už 1946 odstoupil) +
-    * následující období čtvrté republiky 1944-1958 velmi politicky nestabilní… +
- +
-===== Prameny ===== +
- +
-  * Učebnice ​str. 281-284 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code