Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-5-a [2012/06/25 01:21]
Kamila Pechartová vytvořeno
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-5-a [2012/06/25 10:54] (aktuální)
Kamila Pechartová
Řádek 2: Řádek 2:
  
 **přirozené právo** (ius naturalis) ​ **přirozené právo** (ius naturalis) ​
-nepsané právo, které - podle svých zastánců - předchází před vyhlášeným pozitivním právem státu a je mu nadřazeno +  * nepsané právo, které - podle svých zastánců - předchází před vyhlášeným pozitivním právem státu a je mu nadřazeno 
-právní řád nebo soustava práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce a plynou buďto z přirozenosti člověka a společnosti (ius naturale), rozumu (ius rationale) nebo z ustanovení božské autority (Boží zákon – lex divina)+  ​* ​právní řád nebo soustava práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce a plynou buďto z přirozenosti člověka a společnosti (ius naturale), rozumu (ius rationale) nebo z ustanovení božské autority (Boží zákon – lex divina)
  
 **Řecko** **Řecko**
  
-právo už není dané Bohy, náleží sofistům – svébytně pojímají přirozené právo – právo silnějšího atp. +  * právo už není dané Bohy, náleží sofistům – svébytně pojímají přirozené právo – právo silnějšího atp. 
-podle Aristotela je platné právo realizací práva přirozeného a platné právo by mělo přirozené právo podpírat, další filosofové střídavě vyzdvihují přirozené a platné právo+  ​* ​podle Aristotela je platné právo realizací práva přirozeného a platné právo by mělo přirozené právo podpírat, další filosofové střídavě vyzdvihují přirozené a platné právo
  
 **Řím** **Řím**
  
-Cicero – ve spise O zákonech zpracoval tzv. ius naturale - samotnými bohy stanovený řád, který je nadřazený právu lidí -> nedostižný cíl tvůrců zákonů, které jsou tím lepší, čím více se mu přiblíží +  * Cicero – ve spise O zákonech zpracoval tzv. ius naturale - samotnými bohy stanovený řád, který je nadřazený právu lidí -> nedostižný cíl tvůrců zákonů, které jsou tím lepší, čím více se mu přiblíží 
-přirozené právo tvoří pravidla, která ovládají veškerou přírodu, jsou dána jednou provždy, avšak jsou poznatelná rozumem lidí +  ​* ​přirozené právo tvoří pravidla, která ovládají veškerou přírodu, jsou dána jednou provždy, avšak jsou poznatelná rozumem lidí 
-označuje ho také jako právo božské (ius divinum) – od něho odvozeny další kategorie (ius gentium a ius civile)+  ​* ​označuje ho také jako právo božské (ius divinum) – od něho odvozeny další kategorie (ius gentium a ius civile)
  
 **Křesťanství** **Křesťanství**
  
-ve středověku bylo přirozené právo chápáno jako výraz boží vůle +  * ve středověku bylo přirozené právo chápáno jako výraz boží vůle 
-sv. Augustin - přirozené právo Bůh promítl do lidských srdcí, stát do práva pozitivního +  ​* ​sv. Augustin - přirozené právo Bůh promítl do lidských srdcí, stát do práva pozitivního 
-Tomáš Akvinský – zákon by měl vyjadřovat rozumem diktovaný záměr zákonodárce,​ **rozlišuje zákony**: ​+  ​* ​Tomáš Akvinský – zákon by měl vyjadřovat rozumem diktovaný záměr zákonodárce,​ **rozlišuje zákony**: ​
              - věčné - z nich odvozeny přirozené – člověk je poznává mravním úsudkem, rozumem jsou konkretizovány na zákony              - věčné - z nich odvozeny přirozené – člověk je poznává mravním úsudkem, rozumem jsou konkretizovány na zákony
              - lidské              - lidské
Řádek 27: Řádek 27:
 **Monarchomachismus** **Monarchomachismus**
  
-přirozeným právem člověka je právo na odpor proti panovníkovi +  * přirozeným právem člověka je právo na odpor proti panovníkovi 
-Francie - 1589 Žaloba proti tyranům – zdůvodnění svrhnutí tyrana ze společenské smlouvy a přirozeného práva +  ​* ​Francie - 1589 Žaloba proti tyranům – zdůvodnění svrhnutí tyrana ze společenské smlouvy a přirozeného práva 
-myšlenka se objevuje i v Magna chartě, Saském zrcadle, České konfederaci +  ​* ​myšlenka se objevuje i v Magna chartě, Saském zrcadle, České konfederaci 
-Řehoř VII. vydal teze „Dictatus papae“, kde se říká, že papež může zprostit poddané od poslušnosti vůči špatným pánům+  ​* ​Řehoř VII. vydal teze „Dictatus papae“, kde se říká, že papež může zprostit poddané od poslušnosti vůči špatným pánům
  
 **Hugo Grotius** **Hugo Grotius**
  
-první pokus o systematický výklad přirozeného práva, právo by existovalo, i kdyby nebylo Boha +  * **první** pokus o systematický výklad přirozeného práva, právo by existovalo, i kdyby nebylo Boha 
-epocha přirozeného práva (rozumově pojatého) začíná v 17.století,​ které je pro právo zlomové +  ​* ​epocha přirozeného práva (rozumově pojatého) začíná v 17.století,​ které je pro právo zlomové(začala kodifikace práva)
-(začala kodifikace práva)+
  
  
 **Baruch Spinoza** **Baruch Spinoza**
  
-holandský filozof židovského původu tvrdil, že lidé část svých práv a své moci přenášejí na stát prostřednictvím společenské smlouvy -> stát je pak svrchovaný,​ ale nemůže člověka zbavit jeho +  * holandský filozof židovského původu tvrdil, že lidé část svých práv a své moci přenášejí na stát prostřednictvím společenské smlouvy -> stát je pak svrchovaný,​ ale nemůže člověka zbavit jeho přirozených práv, stát má dát lidem svobodu
-přirozených práv, stát má dát lidem svobodu+
  
 **John Locke** **John Locke**
  
-za účelem lepší realizace přirozených práv lidé zakládají smlouvu – převod některých práv na stát +  * za účelem lepší realizace přirozených práv lidé zakládají smlouvu – převod některých práv na stát 
-nezříkají se ale plně své svrchovanosti,​ mají nad státní mocí uplatňovat kontrolu -> v případě +  ​* ​nezříkají se ale plně své svrchovanosti,​ mají nad státní mocí uplatňovat kontrolu -> v případě zneužití mají právo na odpor (revoluci) 
-zneužití mají právo na odpor (revoluci) +  ​* ​prevencí před takovým zneužitím je i dělba moci 
-prevencí před takovým zneužitím je i dělba moci +  ​* ​přirozený původní stav považoval za harmonický (na rozdíl od Hobbese neztotožňuje společnost a stát) 
-přirozený původní stav považoval za harmonický (na rozdíl od Hobbese neztotožňuje společnost a stát) +  ​* ​přirozený stav = ideální stav svobody a rovnosti, společenská smlouva uzavřena pro zajištění ochrany vlastnictví (život, svoboda, majetek), získání univerzálního zákona (předem daného pravidla), získání nestranného soudce, schopnost vynucení práva
-přirozený stav = ideální stav svobody a rovnosti, společenská smlouva uzavřena pro zajištění ochrany vlastnictví (život, svoboda, majetek), získání univerzálního zákona (předem daného pravidla), získání nestranného soudce, schopnost vynucení práva+
  
 **Samuel Puffendorf** **Samuel Puffendorf**
  
-- v Heidelbergu na katedře přirozeného práva, ​snaha o systemizaci přirozeného práva, jeho obsahem jsou základní poučky – nikomu neškodit, držet slovo, nahradit škodu+  * snaha o systemizaci přirozeného práva, jeho obsahem jsou základní poučky – nikomu neškodit, držet slovo, nahradit škodu 
 +  * usiloval o nové obecně pojaté pojmy a představy, považuje se za otce pozdějších obecných ustanovení v kodifikacích,​ základy smluvní teorie, princip všeobecné závaznosti smluv, dělení smluv na jednotlivé kategorie smluvních závazků 
  
 **Christian Thomasius** **Christian Thomasius**
  
-stoupenec historicky podmíněného přirozeného práva x Christian Wolff  - nadčasovost přirozeného práva, je neměnné+  * stoupenec historicky podmíněného přirozeného práva, morálku považoval za vyšší než právo ​x Christian Wolff  - nadčasovost přirozeného práva, je neměnné, rozvinutá logická dedukce – schopnost vytvářet propracované,​ obecně pojaté logické konstrukce, je považován za předchůdce pozdější tzv. pojmové jurisprudence 
 + 
 +**Bedřich Bolzano** 
 + 
 +  * Čech, tvrdil, že společnost je založena na morálních hodnotách, zákl. přir. právem je, že jsou si lidé rovni, nerovnost považoval za patologickou,​ za závadu
  
 **19. století – 1. pol. 20. století** **19. století – 1. pol. 20. století**
  
-postupná transformace práva přirozeného do pozitivního - překonání podvojného pojímání práva a nahrazení kultu práva kultem zákona +  * postupná transformace práva přirozeného do pozitivního - překonání podvojného pojímání práva a nahrazení kultu práva kultem zákona 
-převažuje právní pozitivismus - reakcí na abstraktní přirozené právo, která vychází z "​rozumového poznání",​ např. Kant kritizuje přirozené právo+  ​* ​převažuje právní pozitivismus - reakcí na abstraktní přirozené právo, která vychází z "​rozumového poznání",​ např. Kant kritizuje přirozené právo
  
 **komunistická utopie** **komunistická utopie**
  
-idea majetkové rovnosti a neexistence soukromého vlastnictví +  * idea majetkové rovnosti a neexistence soukromého vlastnictví 
-společnost založená na přirozeném řádu -> bez soukromého majetku +  ​* ​společnost založená na přirozeném řádu -> bez soukromého majetku 
-každá složka lidského života je dopodrobna normativně upravena+  ​* ​každá složka lidského života je dopodrobna normativně upravena
  
 **po 2. světové válce** **po 2. světové válce**
  
 -> renesance přirozeno-právního myšlení – zákonné neprávo a nad zákonné právo - pozitivní právo má ustoupit pokud by nespravedlnost dosáhla příliš velké míry, demokratický režim snese přirozeno-právní hledisko, totalitní ne -> renesance přirozeno-právního myšlení – zákonné neprávo a nad zákonné právo - pozitivní právo má ustoupit pokud by nespravedlnost dosáhla příliš velké míry, demokratický režim snese přirozeno-právní hledisko, totalitní ne
- 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code