Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


40a) Právní dějiny anglických kolonií v severní Americe

 • začíná založením Jamestownu ve Virginii v r. 1607 a končí vyhlášením nezávislosti v r. 1776
 • osidlování severního kontinentu – ulehčeno pro Angličany na rozdíl od španělských kolonií ve střední Americe
 • osidlování soukromými obchodními společnostmi pod záštitou Anglie → široká samospráva
 • izolovaný vývoj jednotlivých kolonií – plány a pokusy o sjednocení (chybí souhlas Anglie a vůle kolonistů vzdát se části svých práv ve prospěch centra)

Zpětné členění kolonií do urč. skupin dle typů převládající právní kultury

 • východní pobřeží Severní Ameriky (od severu)
  • novoanglické kolonie – moralistická právní subkultura
   • puritánské kolonie, chápou osídlení jako jedinečnou šanci, kdy mohou vybudovat od píky novou dokonalou společnost, ke které budou sousedi vzhlížet (vytvářejí v nulté hodině)
   • pokušení Ameriky působit na zbytek světa jako “město nahoře”
   • nároky na jednotlivce – podílí se na budování ideální společnosti, kolektivistické pojetí, povinnost vytvořit veřejné blaho
   • moralistická – jednotlivec je pod moralistickou kontrolou
  • středoatlantické kolonie – individualistická právní subkultura
   • dominuje dnešnímu západnímu světu (NY, Pensylvánie)
   • právo i politika mají sledovat utilitaristické cíle, politika je v podstatě záležitostí těch, kteří se chtějí politice věnovat
   • pokud jednotlivec nemá zájem, nemusí se podílet
   • pravidla hry, kde lze sledovat výhody
  • jižní kolonie – tradicionalistická právní subkultura
   • spojujeme s předindustriálním světem
   • největší podobnost s mateřskou zemí

Kolonie mají právní status k mateřské zemi

 • kolonie královské – v čele exekutivy je guvernér
  • guvernér – odpovědný mateřské zemi, ale i kolonistům a má právo veta vůči zákonodárným sborům
  • poměrně malé pravomoce
  • každá kolonie měla alespoň na chvíli tento status
  • zákonodárný sbor – členové horní komory jsou jmenováni guvernérem, slouží i jako soudní orgán
  • dolní komora volena svobodnými pozemkovými vlastníky
  • obyvatelé kolonií větší volební pravomoci, než obyvatelé v mateřské zemi (díky vlastnictví půdy byl majetkový cenzus překonáván)
  • New Hampshire, New York, New Jersey, Virgine, S a J Karolina, Georgie
 • kolonie vlastnické – práva králova postoupena vlastníkovi kolonie
  • vlastník jmenuje guvernéra a podléhají mu i zákonodárné sbory
  • Pensylvánie (William Penn), Maryland (lord Baltimor), Delaware
 • kolonie výsadní – těší se největší míře autonomie
  • zakládány obchodními společnostmi (soukromníky)
  • guvernér volen → největší míra demokracie
  • uděleny charter (výsady)
  • Rhode Island, Massachusetts, Connecticut

Právní prameny v koloniích

 • Co s common law?
  • a) ztotožňováno s královskou tyranií
  • b) cenné dědictví koloniální epochy – právo na porotní soud
 • a1) → vznik antilaw movement – snaha o redukci právnických složitostí na několik přirozenoprávních pravidel
  • ale: složité ekonomické vztahy vyžadují sofistikovaný právní řád
 • a2) → obdiv k revolučnímu francouzskému právu
  • ale: starý návyk tradičně znamená více než nová módní ideologie
 • common law jako nástroj integrace v novém státě
 • vytlačování francouzského práva ze západního území, v Illinois
 • vytlačování španělského práva na Floridě, v Texasu
 • jediná kontinentální enkláva (civil law): stát Louisiana
 • snaha o amerikanizace common law
 • tradition and design – právo recipováno v tradici, na druhé straně je zbaveno nevhodných doktrín
  • soudci stanovují rozsah recepce
 • koncem 18. století také první právnické školy
 • začátek systematického zaznamenávání a publikování soudních případů
  • “reports” a jmenování oficiálních zpravodajů
 • federální rozměr v koloniích
  • kořeny v koloniálním období
  • vztahy mezi osadami v rámci jedné kolonie

Významné dokumenty zákonodárné

 • 1620 Mayflower Compact – (zprvu tendence podřídit stát církvi) Bůh chápán jako strana smlouvy, její svědek a ručitel; pak názor, že stát a církev mají být odděleny (Rhode Island), Wall of Separation (v dopise Jeffersona = Wall between State and Church) – dnes používáno
 • Virginská ordonance 1621 – týká se svolání prvního koloniálního zákonodárného sboru
 • 1639 Základní články Connecticutu – 1. psaná ústava na am. kontinentě; vytváří z dosud jednotlivých měst kolonii Connecticut
 • Massachusettský zákoník svobod 1641
 • Modré zákoníky = vydávány v novoangl. osadách Massachusetts, Connecticut, New Haven, Rhode Island
  • pojmenovány po puritánech (jejich symbolická barva je modrá)
  • nejznámější: Massachusettský zákoník svobod (1641)
  • pokroková i zpátečnická ustanovení (nestrannost soudu, nikdo nesmí být odsouzen bez zákona → viz Magna charta x delikt čarodějnictví)
  • ovlivnil zákonodárství sousedních kolonií
 • Massechussettské školské zákony – děti mají mít možnost vzdělávat se ve čtení a psaní (aby mohli číst Písmo)
  • každé město o počtu 50 držitelů domů bylo povinno ustanovit a vydržovat učitele, každé město o počtu 100 držitelů domů bylo povinno založit gymnázium
 • 1. zákon o Harvardské koleji z r.1636

soudnictví

 • nevyvinuté – soudí laikové
 • nejvyšší soudní instancí byl guvernér a Horní sněmovna
 • tradice smírčích soudců (úřad vykonávají statkáři)
 • zjednodušené soudní řízení

pozemkové právo (land law)

 • předbíhá vývoj ve VB
 • přesný systém vlastnických oprávnění k pozemku
 • nástroj k recyklaci přistěhovalectví

dědické právo

 • vyspělejší systém než ve VB
 • pořizování testamentu se rozvíjí velmi brzy, existuje i intestátní posloupnost (dědické skupiny)

pracovní daně (labour tax)

 • každý je povinnen odvádět tuto daň – buď v penězích, výrobcích, nebo potu (= veřejné práce, např. stavba silnic) → důsledek nedostatku pracovní síly
 • kontrola kvality výrobků (Virginský tabák)
 • rozvoj commercial papers – směnečné právo; nedostatek „tvrdé měny“
 • opouští se mzdová regulace →přenechává se tržním mechanismům

trestní právo

 • drakonická pravidla (v praxi ale mírnější výkon trestů → puritáni chápou zločin jako hřích =⇒ možnost pokání)
 • navrhují se trestní zákoníky
 • sexuální prohřešky (nedostatek žen)

otroctví

 • původně nesvobodní dělníci (z trestu, pro dluhy, smluvní)
  • mohou mít vlastní majetek, mohou žalovat a být žalováni, mohou vystupovat na soudu jako svědci
  • zpravidla nesvoboda jen na čas
 • černí otroci – rozšířeni v J koloniích
  • r. 1619 Holanďané dovezli do Amerikyprvní černé otroky z Afriky
  • otrok je věc → nemá pr. subjektivitu, velmi tvrdé tresty, zákaz vzdělávat otroky

Pokusy kolonií o sjednocení

 • sjednotit, aby se posílily, a aby mohly čelit nástrahám velkého světa
 • Novoanglická konfederace 1643 – ralizováno
  • 4 novoanglické kolonie (existovala 40 let)
  • pravidla pro společné fungování
  • společná obrana, vydávání uprchlých zločinců atp.
 • Pennův návrh 1697 – jen návrh
 • Franklinův návrh na sjednocení kolonií 1754 – plán unie z Albany
  • předobraz článků konfederace pozdější am. ústavy
  • kolonie se měly sjednotit do podoby konfederace
  • v jejich čele by měl být prezident jmenovaný králem
  • Velká rada – kolonie mají zde své zástupce
   • počet poměrně k počtu obyvatrel (2-7)
  • návrh ztroskotal na tom, že se mateřské zemi návrh nelíbil
 • 1774 návrh Johna Calveye
  • prezident a Velká rada
  • Velká rada chápána jako odlišné odvětví britského parlamentu
  • pro kolonie až zákony, které by přijala Velká rada
   • zamezení, aby koloniím byly diktovány zákony, aniž by se k tomu mohly vyslovit
 • 60. léta 18. století
  • politika zdravého zanedbávání se hroutí
  • nový státní útvar
 • při zakládání USA se inspirují v koloniích
 • ústavnosti před ústavami – nevznikají formální ústavy, ale máme zde dokumenty, které dobře odrážejí principy, které spojujeme s ústavami
  • morální hodnoty, definice politických institucích, popis procesu kolektivního rozhodování
 • spontánní vytváření ústavní praxe, na kterou ex post reaguje teorie

Kolik kolonií, tolik právních systémů

 • tradice mateřské země (přijímána), vlastní tradice kolonie, vliv sousedních kolonií
 • rozvoj psaného práva – právo kodifikováno (statut law – zákonné právo)
 • fenomén práva NY, kde se navazuje na tradici Nového Amsterodamu (římsko-holandské právo a jeho vliv)
 • zákoníky zaručují jednotu v době chaosu

Situace před válkou za nezávislost

 • rozpory mezi koloniemi a VB rostou → důvody ekonomické (snaha VB znemožnit rozvoj průmyslu, námořního obchodu, zahr. obchodu) i politické (kolonie se domnívají, že nemají dostatečné zastoupení)
 • vyostřování situace =⇒ 1773 – Bostonský masakr (zemřelo 5 lidí)
 • v r. 1774 se ve Philadelphii schází 1. kontinentální kongres
  • kolonie se odvolávají k přirozenému právu → sjednocení revolučních sil → vzniká petice králi Jiřímu III.
 • duben 1775 – 1. vojenská srážka mezi osadníky a angl. vojskem u Lexingtonu a Concorde
 • 1775 se schází 2. kontinentální kongres
  • definitivní roztržka s VB → utvořeny 2 výbory
   • 1. sestavuje Prohlášení nezávislosti
   • 2. koncipuje Články konfederace

Prohlášení nezávislosti

 • (The Declaration of Independence) 4. 7. 1776
 • klíčový dokument Druhého kontinentálního kongresu
 • americký svátek (Independence day)
 • Rubikon je překročen. Kostky jsou vrženy.
 • autorem je T. Jefferson – nejoblíbenější prezident
 • návaznost na učení J. Locka – smluvní podoba
 • návaznost i na Algernona Sidneyho – skloubení biblických a osvíceneckých motivů
 • přirozenoprávní (Boží) principy, které zdůrazňují právo amerických kolonií na nezávislost
 • přítomnost Boha – domácí koloniální tradice
 • výčet zlořádu krále Jiřího III.
 • právo na revoluci
 • legenda: Jefferson umírá na den přesně o 50 let později, téhož dne umírá i John Adams (am. prezident)
 • z pohledu Britů to byla vlastizrada
 • socha ve Filadelfii (The Signer)
 • nezávislost podpořena ústavním textem
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code