Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-4-a [2012/01/12 20:14]
Michal Zikmund
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-4-a [2012/01/13 18:44] (aktuální)
Michal Zikmund dokončeno
Řádek 1: Řádek 1:
-<​note>​Rozpracováno - zatím Planategeneti,​ zítra (pátek 13.) dodělám zbytek Lancasterů</​note>​ +<​note ​warning>Do této otázky může patřit i vývoj ​za vlády normanské dynastie ​Plantagenetů, který je zpracován v otázce 2A</​note>​ 
-<note warning>​Poznámka:​ do tohoto shrnutí jsou zařazeny informace, které mohou spadat pod otázku 2A) Anglický právní ​vývoj ​v normanském období ​za Planatagenetů</​note>​ +====== ​Anglický parlament ve 14. a 15. století ====== 
- +  * za vlády Eduarda ​III. a Richarda II. posílila panovnická moc na úkor parlamentu 
-====== ​Vývoj za Plantagenetů (13. a 14. století====== +  * zároveň se ak ustálily parlamentní pravomoci 
-  * předpoklady pro vznik parlamentu vytvořila Velká listina svobod //(viz otázku 2A)// +  * traktát ​**Modus Tenendi Parliamentum** - záznam o fungování parlamentu 
-  * po smrti Jana vládla ​za nezletilého Jindřicha ​III. zpočátku rada baronů +  ​ve 14. století se ustálily dvě komory parlamentu - **Sněmovna lordů** (//House of Lords//; vysocí církevní hodnastářihrabata a baroni) a **Sněmovna obcí** ​(//House of Commons//; zástupci obcí
-  * po nástupu na trůn Jindřich III. chartu sice potvrdil, ale nedodržoval - to a spory s papežem vyústily ​novou protikrálovskou koalici ​šlechticů +  panovník se svými soudci v parlamentu zasedaliale nehlasovali 
-  * v čele opozice ​**Šimon z Montfortu**; baroni vypracovali ​**Oxfordské klauzule a Westminsterské klauzule** +  * královy pravomoci k parlamentu: svolával jej, zahajoval jeho jednání, ​edkládal mu většinu návrhů, mohl jej rozpustit nebo odročit jeho jednání 
-    ​požadavek vytvořit radu 24 baronůkterá by dohlížela na to, aby parlament ​(z francouzského ​//parle// - jednatkonal třikrát ročně +  * král parlament svolat nemusel, ​tšinou tak činilkdyž potřeboval vybrat daně; většinou se tak dělo dvakrát ročně, na Velikonoce a na podzim 
-    patnáct duchovních a šlechticů mělo tvořit Královu radu - další omezení králových výkonných a soudních pravomocí +  * ve 14. století se ustálila tradice, ​že král zahajoval zasedání na společné schůzi obou komorale na jednání jednotlivých komor již nechodil 
-    * změna procesuposílení hrabských a panských soudů +  ​lordi se dělili na světské (//Lords Temporal//) a duchovní ​(//Lord Spiritual//​) 
-  * Jindřich III. návrhy ​ijal, ale hned svůj souhlas odvolalvypukla tzv. **válka baronů** +  * obvykle se parlament scházel ve Westminsteru, někdy v Yorku, Lincolnu, Salisbury, Winchesteru,​ Worcesteru či Oxfordu (od roku 1459 již trvale ve Westminsteru,​ s výjimkou doby anglické revoluce) 
-  * Šimon krále porazil ​vitvě u Lewesudo Londýna svolán parlament s 5 hrabaty, 17 barony, dvěma zástupci rytířů z každého hrabství, dvěma měšťany s každého významného města +  jeho sídlo se nazývá Houses of Parliamentv současné podobě z 19. století 
-  * Šimon byl později poražen princem a pozdějším králem Eduardem a byl rozčtvrcenpřesto král **Marlboroughským statutem** platnost Magny Charty a části Klauzule baronů ​//(souhrný název pro oxf. a wes. klauzule)// potvrdil +  ve 14století se ustálila funkce ​**speakera** (řídí jednání), vždy rytíř 
-  * **Eduard I.** +  * v témže ​století se ustálil intercommuning - jednání mezi předsedou dolní ​horní komory 
-    * vládl dlouho (1272-1307), někdy ​přirovnáván k Justiniánovi +  ​horní komořpředsedal ​**Lord kancléř** 
-    * **Westminsterský statut** +  ​výběr členů parlamentu: 
-      * zajištění svobodných voleb do parlamentu +    * **horní komora**: pozvání panovníkem (**writ of summons**) 
-      * omezení královské moci majetkové oblasti +    * **dolní komora**: šerifové za účasti velkých vlastníků půdy vybírali ​každém hrabství dva rytířezástupce ​st vybíral starosta s radou starších, popřípadě nejvýznamnější měšťané ​zástupce ve sněmovně mělo asi 150 měst 
-      přesná pravidla pro šerifykdy mohou obžalovaného pustit na kauci - **bail** +  parlament byl nejvyšším soudním orgánem (**High Court of Parliament**) 
-      rok 1189 (nástup Richarda Ina trůn) hranicí pro **time immemorial** (**time beyond memory**- význam pro dovolávání se precedentních soudních rozhodnutí +  * **impeachment** - odvolávání úředníků zneužívajících svoji moc za pomoci parlamentu ​(viz otázku 2A
-    * v témže ​roce také král zakázal židům lichvu (napříště jim naopak povolil řemesla) ​výnosem ​**Grant of Customs on Wool, Woolfells and Leather** stanovil cla na vývoz kožešinových výrobků +    * za Tudorovců vyšla z užíváníobnovena ​17století, poslední v roce 1805 
-    ​* **Statute of Mortmain** - všechny dary půdy církvi musely napříště být povoleny králem +    * král mohl zákony vydávat formou ​**ordonancí** prostřednictvím svých úředníků,​ nebo prostřednictvím parlamentu 
-    * **Statute of Gloucester, Statute Quo Warranto** - úprava místních soudů, snaha o sjednocení práva +    ​za vlády Eduarda IIIjiž panovník parlament tolik neovládal, ten si začal schvalovat vlastní zákony 
-    * **Statute ​of Merchants** - úprava exekucí +    * v 15. století (za Jindřicha IV.) musely již návrh zákona (zákon - **bill**) schválit obě komory zvlášťpotom ještě panovník ​(**Royal Assent** - královský souhlas
-    * **druhý Westminsterský statut** - úprava vztahů dě +    * od roku 1299 se schválené statuty začaly archivovat 
-    * Statute of Winchester - snaha o prevenci zločinů - např. měla být určité vzdálenosti od silnic odstraněna vegetace, v níž se mohli skrývat lupiči; městské brány se musely od soumraku do rozednění zavírat atp. +    * král dále používal ordonance (s úředníky) nebo proklamace (sám) 
-    * další války se Skotskem +    * parlamentu se používání ordonancí nelíbilo, dařilo se mu je omezovat 
-    * 1275 svolání parlamentu duchovenstvem,​ zástupci ​měst z hrabství +    * 1399 parlament sesadil panovníka ​(Richarda II. z rodu Planatagenetůa dosadil nového (Jindřicha z rodu Lancasterů) 
-    1295 - svolání tzv. **modelového parlamentu** - zástupci všech tří stavů - církve, vyšší (baroni) i nižší (rytířišlechty +    * v 15století v důsledky války význam ​parlamentu ​pokleslscházel ​se někdy i jen jednou za tři roky 
-      * zástupci hrabství museli být vybaveni plnými mocemi +    * Jindřich IVstanovali cenzus pro volby do parlamentu ​volit směli držitelé půdy s pozekovým výnosem alespoň 40 šilinků ročně (těmto mužům se říkalo ​**yeonmanry**
-    * král měl problémy s Francouzi ve Flandrech a se Skoty - potřeboval od šlechty penízeproto jim tzvListině lesů mj. vyhradil schvalování nových daní a vysílání vojska do ciziny +    ​ve městěch ​etrvávaly místní zvyklosti 
-    * definitivní rozdělení královského soudu na soud **Královské lavice** (//​King'​s Bench//) a na **Soud obecných pří** (//Court of Common Pleas//)+    Londýn ​měl od 15. století ​čtyři ​zástupce místo dvou 
-    * **King's Bench**: trestní sporyale i majetkové spory, v kterých měl král zájem; vrchní soudce a tři další soudci; procesy rozděleny na **crown'​s side** ​(trestní) a **plea side** (ostatní řízení); král měl právo writem přeložit jakýkoliv proces k tomuto svému soudu, zároveň se k němu každý svobodný mohl odvolat proti rozhodnutí nižší instance +    Jindřich IVuzákonil, že hrabství mohou reprezentovat ​jen rytíři nebo tikteří na ně smí být povýšenimuseli ​hrabství pobývat a mít výnos alespoň 20 šilinků 
-    * **Court of Common Pleas**: majetkové spory, dluhy, smlouvy; největší vliv na common; ​od roku 1272 hlavní soudce a čtyři nižší soudci jmenování králem +    * začaly se vydávat ​**bills of attainder**: mohl bez soudu prohlásit osobu či skupiny osob vinnými, konfiskovat jejich majekty a zbavit je titulu; tento institut se často využíval k politickým ​bojům, zrušen definitivně až v roce 1870
-    *  ​**reforma pojízdného soudnictví** - specializovaly se na místní případy, které měly skončit u královského soudu +
-    * Anglie rozdělena na čtyři a poté šest soudních obvodů - **circuits** - každý spravovali dva králem jmenovaní soudci +
-    * další omezení vrchnostenských soudů ​ty, které v roce 1189 (time beyond memoryještě neexistovaly,​ byly zrušeny; u zbylých byla omezena působnost, v majetkových sporech pro spory do 40 šilinků +
-    * **Eduard II.** +
-      * slabý panovník +
-      * příslibil každoroční konání schůze parlamentu, ​zavázal ​se, že bez souhlasu parlamentu nevytáhne do války ani neopustí zemi +
-      * v parlamentu se vzdalna nátlak šlechtice Rogera Mortimera koruny ve prospěch svého syna; Eduard byl uvězněa ve vězení zemřel +
-      * s Eduardem se vyvinula zásada, že parlament rozhoduje ve věcech nástupnictví +
-    * **Eduard III.** +
-      * vládl 50 let (1327-1377) +
-      * začal stoletou válku ​(spory o francouzský trůn) +
-      ​* **Northamptonská statuta** - král smí užívat právo milosti jen v ípadech nutné sebeobrany či neúmyslného zabití +
-      **zákon o smírčích soudcích** +
-      * v každém hrabství ​měl nadále soudit jeden lord a tři až čtyři ​místní šlechtici se znalostí práva +
-      omezil v justici francouzštinu +
-      * další spor s parlamentem o kompetence - lordi mjpožadovaliaby jejich zločiny soudila jen jejich sněmovna, a aby bylo možné soudce královského soudu odvolávat ​jen z vážného důvodu a se souhlasem parlamentu +
-      * král potřeboval finance na vedení stoleté války - donutil parlament, aby daně schvaloval na tři roky dopředulodě, přivážející do Anglie zboží, platily daň z hmotnosti nebo objemu zboží jako poplatek králi za ochranu +
-    * Richard II. +
-      * v nezletilosti za j vládl parlamentnový růst politické síly +
-      * vláda byla rukou jeho stráce Jana Gentského +
-      * zavedena daň z hlavy, což vedlo k povstání Watta Tylera v roce 1381 +
-    ​* **za Eduarda a Richarda** došlo k **zpřesnění soudních pravomocí** anglického parlamentu +
-      * zneužívání soudní moci parlamentu ​k politickým ​účelům - parlament soudil Richardovi příznivcepak naopak král nechal parlamentem soudit své odpůrce +
-      * pro řízení s nejvyššími úředníky o zneužití jejich pravomocí se vžil výraz **impeachment** +
-      * **Jindřich z rodu Lancasterů**,​ který byl po procesu v parlamentu nucen opustit zemi a byl mu konfiskován majetek, se s pomocí parlamentu králi vzbouřil, sesadil Richarda a jako král **Jindřich IV.** založil **novou dynastii Lancasterů**+
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code