Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


39/B Soukromé právo v Německu v 19. a 20. století

I. 19. století

 • neexistence jednotné kodifikace německého soukromého práva – romanisté mají důležitý úkol při vytváření ucelené pandektní vědy – ta v Německu nahrazovala po celé 19. století chybějící zákonnou právní úpravu
 • důležitá role právní vědy při sjednocování právní úprav, vedle toho narůstá i význam zákonodárství – pro jednotlivé státy i pro celé německé území
 • přibývající počet zákonů si vynucuje vznik „úředních sbírek“ – na tuto tendenci navazuje v roce 1871 i Německá říše
 • partikulární zákonodárství:
  • občanské právo – kodifikace 1863 v Sasku – jeho struktura ovlivnila pak podobu německého občanského zákoníku; civilní proces pak upraven v Bádensku (1831) nebo v hannoverském zákoníku (1850)
 • celoněmecké kodifikace – vznikají již před sjednocením Německa v oblasti obchodního práva
  • první snahy již v roce 1847 – jako říšský zákon vyhlášen návrh Všeobecného německého směnečného řádu = ADWO (1848 – 1850) zaveden do právních řádů většiny německých zemí)
  • 1861 – Všeobecný německý obchodní zákoník (ADHGB) – opět přijat do právních řádů jednotlivých zemí
  • kvůli rozpadu Německého spolku zůstala v návrhu úprava německého obligačního zákona i hannoverský návrh Všeobecného civilního procesního řádu
  • po vzniku severoněmeckého spolku – častěji tendence ke sjednocování právních řádů (př. 1869 – Živnostenský řád), ke konečnému sjednocení právní úpravy přispívá až říšské zákonodárství po roce 1871)
 • nejdůležitější zákonodárný projekt na německém území v tomto období – německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch = BGB) - 1896
  • důsledné propracování jednotlivých pojmů obecné části
  • zvlášť vyčleněna práva osob
  • otázka postavení právnických osob – politický dopad (spolky, politické strany, odbory)
  • podrobný rozpis problematiky zastoupení, uznání smlouvy ve prospěch třetího
  • věcná práva: další rozšiřování pozemkových knih
  • vlastnictví chráněno i zvláštním ústavním zakotvením – osvobozeno od jakéhokoliv omezení
  • koncepce smluvní svobody
  • dědické právo bez výraznějších změn
  • přijetí v říšském sněmu až roku 1896 – účinnost od 1. 1. 1900
  • po stránce členění odpovídá naukám pandektistiky → členění na obecnou část, právo obligační, věcné, rodinné a dědické
 • obchodní zákoník – otázky kolem akciových společností uzákoněny v Prusku roku 1843 + pozdější právní úprava společností s ručením omezeným

II. Výmarská republika

 • nedochází k výraznějším změnám – pouze sociálně citlivější úprava v některých oblastech právního řádu (například problematika ochrany nájemníka)
 • pracovní právo – mnohá zlepšení (8 hodinový pracovní den, ochrana před výpovědí, zřízení podnikových rad atd.)
 • tvorba práva ze strany jednotlivých zemí

III. Nacistický stát

 • největší změny práva osob – premisa: jednotlivec je součástí národní pospolitosti, ze které vyloučeni zejména Židé (pro ty neplatí rovnost před zákonem + někteří ztráceli způsobilost k právním úkonům a s tím i ochranu práva)
 • projevy rasismu ve zhoršeném postavení procesní strany, v nabývání vlastnictví, a právu disponovat majetkem, v dědickém právu
 • „neohraničený výklad práva“ → perverze práva
 • právo = „bojový instrument“ při prosazování vlastních cílů
 • užívání široce pojatých generálních klauzulí, mlhavě formulované termíny – díky tomu dochází ke změně charakteru celého právního řádu bez nutnosti vydávání nových předpisů
 • 1935 – norimberské zákony:
  • zákon o říšském občanství – rozlišení mezi říšskými občany (árijské nebo druhově příbuzní krve) s plnými politickými právy a druhořadými občany
  • důkazem židovského původu – fyzické znaky, ale i záznam v církevní matrice (rozhodující je tedy i příslušnost předků k židovskému náboženskému společenství)
  • zákon o ochraně německé krve a německé cti → zákaz uzavírání manželství mezi říšskými občany a občany neárijského původu
  • vydána i prováděcí nařízení – vyloučení neárijců z veřejného a hospodářského života při omezení volnosti jejich pohybu (jejich vyloučení z univerzit a ze státních úřadů již zákonem z roku 1933 – zákon o obnovení úřednictva z povolání)
 • zákon o zřizování závětí a dědických smluv (1938)
 • zásah do pracovního práva
 • práce na novém občanském zákoníku – práce nedokončeny

IV. NDR

 • v době vzniku stále platnost BGB – nevhodný k „budování socialismu“ – ten totiž předpokládal potlačení soukromého vlastnictví a omezení smluvní svobody
 • právo redukováno opět na nástroj státu – užíváno k prosazení svých záměrů a potlačení třídních nepřátel → 1950 – waldheimský proces – pod záminkou vypořádání se s nacisty došlo k odstranění celé řady nevinných a komunistům nepohodlných osob
 • vznik nových vlastnických forem – v ústavě z roku 1968 jsou zakotveny tři – družstevní, státní a společenských organizací
 • úprava smluvního práva socialistických podniků směřující k naplnění úkolů centrálního plánu
 • 1975 – nový občanský zákoník
 • rodinné právo upraveno ve zvláštním zákoně z roku 1965
 • silné omezení pracovního práva státem
 • na sklonku tohoto režimu v důsledku mezinárodního tlaku – snaha vypadat nestranněji (avšak přítomnost státního teroru nadála zachována)

V. SRN

 • od doby vzniku SRN rychlé vydávání zákonů
 • rozvoj soukromého práva na základě BGB – největší změny v závazkovém právu, obzvlášť úpravy týkající se náhrady škody
 • rodinné právo – překonáno nerovné postavení žen, zlepšení postavení nemanželských dětí
 • v individuálním pracovním právu zlepšeno postavení jednotlivých pracujících (problematika zdravotní a mateřské dovolené)
 • v kolektivním pracovním právu – právo na stávku
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code