Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-30-a [2011/12/05 23:06] (aktuální)
Paulína Macháčová vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +__**ZÁKLADNÉ ZÁKONY KRÁĽOVSTVA:​**__ ​  
 +                           -** Sálsky zákon**
 +                           - **Štatutárna teória**
 +                           - **"Vo Francúzsku kráľ nezomiera."​**
 +                           - **"​Francúzsky kráľ je vždy plnoletý."​**
 +                           - **"​Francúzsky kráľ nemôze disponovať korunou."​**
 +                           - **"​Francúzsky kráľ je katolíckym kresťanom."​**
 +                           - **"​Francúzsky kráľ nie je na nikom závislý."​**
 +                           - **Nescudziteľnosť kráľovskej domény.**
  
 +
 +----
 +
 +  * základné zákony kráľovstva sú na vrchole hierarchie právnych noriem a tvoria v podstate **__monarchistickú ústavu kráľovstva__**,​ nezmeniteľné a neporušiteľné,​ zahrňujú základné pravidlá nástupníctva na trón a pravidlá výkonu kráľovskej funkcie
 +  * táto "​ústava"​ nechráni práva a slobody jednotlivcov,​ ale monarchiu a jej jednotu, nezávislosť a kontinuitu -> strážcom sú parlamenty, hlavne parížsky
 +  * týmito základnými zákonmi je viazaný aj absolutistický panovník, ktorý ich nemôže meniť svojimi výnosmi, ani ich obchádzať ( narozdiel od diktatúry)
 +
 +
 +----
 +
 +  * **vo vrcholnom a neskorom stredoveku** sa týkali predovšetkým //​nastupníctva na trón// ​
 +                * za Merovejovcov - súkromnoprávny princíp dedičnosti
 +                * za Karolovcov - verejnoprávna zásada- hodnosť udeľovaná na základe voľby
 +                * Kapetovci- voľba + korunovacia + __pravidlo pridruženia k trónu__ - vedľa panujúceho kráľa - mladší/ designovaný kráľ => fakticky uplatňovanie dedičnosti trónu
 +                * __zásada primogenitúry a nedeliteľnosti kráľovského územia__ ( hodnosť kráľa ako verejný úrad - len jedna osoba)
 +                * výnimka z nedeliteľnosti - __apanáže__ ​  ​-ostatným synom dal panovník územie a statky, ktoré im zabezpečili obživu, brzdilo to proces zjednocovania Fr. a od ich udeľovania sa postupne upustilo ​
 +                * právna obyčaj __vylúčenia ženy__ z nástupníctva na trón + vylúčenie všetkého príbuzenstva pozostalej dcéry - tento obyčaj neskôr podložený __Sálským zákonom ( Lex Salica)__
 +
 +**__Ranný novovek/ absolutistická monarchia__** ​
 +  ​
 +  *** A) Sálsky zákon**
 +                       * vylúčenie žien z nástupníctva na trón
 +  *** B) Štatutárna teória**
 +                       * koruna sa nededí, ale predáva na základe tzv. statutu kráľovstva = súboru právnych pravidiel nie súkromného práva => statut kráľovstva dopredu a záväzne určí následníka zosnulého kráľa ( nemá na korunu nárok na základe dedičského práva ako najbližší príbuzný)
 +                       * na prechod koruny nie je možné aplikovať obecné normy klasického dedičského práva -> kráľ by eventuálne mohol odkázať korunu panovníkovi inej zeme, alebo vydediť legitímneho nástupcu
 +  *** C) Vo Francúzsku kráľ nezomiera**
 +                       * následník trónu sa stáva kráľom v okamihu smrti svojho predchodcu ( "​Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ!"​) => kontinuita kráľovstva ​
 +  *** D) Francúzsky kráľ je vždy plnoletý**
 +                       * právna fikcia, že kráľ vždy panuje, ako keby bol plnoletý => regentská vláda preto spočíva iba v zastupovaní - regent vládne v mene kráľa a v jeho mene tiež vydáva právne akty 
 +                       * plne zachovaná kráľovská suverenita a nie je narušená ani efektívnosť vlády v dobe, keď je panovník ešte dieťa
 +  *** E) Francúzsky kráľ nesmie disponovať korunou** ​
 +                       * koruna nie je majetkom kráľa, ale znakom kráľovského majestátu ( povolaný zákonom) => výkon štátnej moci je jeho povinnosťou,​ nie právom =>
 +                       - kráľ sa nesmie vzdať vlády a  prenechať ju niekomu inému  ​
 +                       - nesmie zbaviť nároku na trón svojho legitímneho následníka
 +                       - ustanoviť ako svojho nástupcu osobu, ktorá nemá legitímne nástupnícke právo
 +  *** F) Francúzsky kráľ je katolíckym kresťanom**
 +                       * 1588 Jindřich III. vydáva edikt - kráľom sa nemôže stať kacír=hugenot ( Jindřich IV. Navarrský konvertuje)
 +  *** G) Francúzsky kráľ nie je na nikom závislý**
 +                       * 1614 Generálne stavy spolu s parížskym parlamentom a univerzitou konštatujú,​ že král vďačí za svoju moc iba Bohu
 +                       * nezávislosť francúzskeho kráľa na cisárovi Svätej ríše rímskej - francúzski králi, rovnako ako rímski cisári sú nástupcovia Karla Veľkého => majú rovnoprávne postavenie ​
 +  *** H) Nescuziteľnosť kráľovskej domény**
 +                       * kráľovská doména = verejný majetok štátu
 +                       * panovník sa nemôže platne zrieknuť žiadneho majetku, ktorý nadobudol spolu s kráľovskou korunou
 +                       * voľne môže disponovať iba územím, ktoré získal za svojho života  ​
 +                  ​
 +                      ​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code