Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


3/A Politické a právní myšlení antického Řecka a Říma

Řecko

 • nejstarší úvahy o právu jako normativním směru se objevují ve starověkém Řecku
  • došlo zde k partikularizaci jednotlivých měst a jejich právních řádů → neexistuje zde ani jednotné náboženství
  • Řekům nepřítomnost náboženské necentralizované autority umožňovala vývoj odlišných myšlenek
  • zachovali jednotnou (syntetickou) koncepci právního řádu
  • odlišovali právo od filosofie → právo součástí ostatního společenského života
  • neexistovali profesionální právníci, veškeré právní funkce vykonávány laiky, obvykle demokratickým systémem

IÓNŠTÍ FILOSOFOVÉ

 • jako první opustili náboženskou koncepci práva a používali právo na principu abstrakce
 • bohové se musí podrobit právnímu řádu, který je neměnný, který se nemění, existuje odjakživa
 • hledali určitý základ vzniku norem
  • Tháles – prazákladem všeho je voda
  • Anaximandros – apeiron
  • Anaximénes – vzduch
 • Anaxagoras – myšlenka, která byla předobrazem přirozeného práva
  • rozum je zdrojem všeho, vládcem všeho a obyvatel všech věcí → počátek racionalistického směru (přirozenoprávní učení)

SOFISTÉ

 • navazují na iónské filosofy
 • všechny lidské pořádky (nomos) musí být v souladu s přirozeným řádem (fýsis)
 • spravedlnost chápali jako jev, vznikající jako výsledek určitých příčin, které sice přinášejí určitá omezení, ale jinak je spravedlnost jako celek prospěšná
 • spravedlnost, zákony i ústavy jsou dohody mezi lidmi
 • Protágoras
  • morálka a právo jsou jeden ze základů státního pořádku
  • zákony musejí být v souladu s přirozeným řádem
  • rozlišuje právo a spravedlnost (to, co má být) → předobraz přirozenoprávní teorie
 • od 5. stol. se pod vlivem sofistů a atomistů rozvíjely teorie podobné společenské smlouvě jako právního titulu vzniku přirozeného řádu
  • Antifon - tím, že lidé uzavírají společenskou smlouvu, jsou si všichni rovni

ATOMISTÉ

 • Démokritos
  • pro to, aby existovaly věci, atomy musí být soustředěny, musí se řídit neměnitelnými pravidly
  • aby stát, společnost, přežil, jednotlivec musí podřídit své pudy zájmu kolektivu → jednotlivci uzavírají společenskou smlouvu, kde převádějí část svých práv na stát a zavazují se k dodržování povinností vyplývajících z této smlouvy

NEDEMOKRATICKÉ SMĚRY

 • Kalliklés
  • právo nemá existovat → tím, že existuje právo, jsou silnější jednotlivci zastrašování, aby nemohli ukázat své schopnosti
  • označuje právo za diktát slabších, právo utlačuje přirozeně silnější
  • navázal například Karl Friedrich von Savigni – kodifikací je narušován přirozený vývoj, jelikož každá společnost má svého ducha, který určuje podobu platného práva (duch = Postgeis = jakýsi zdroj přirozeného práva)
 • Pythágoras
  • vytvořil vlastní skupinu stoupenců (Pythagorejci) → jakási sekta
  • spolu se svou skupinkou vyvolených se považovali za skupinku vyvolených, nadřazených, kterým nemá nikdo rozumět → jako řeč, které nebude nikdo rozumět, používali matematiku

SOKRATOVSKÉ OBDOBÍ

 • řecké učení o státu dosáhlo vrcholu v Athénách

Sokratés (469 – 399 BC)

 • postavil se proti názoru sofistů
 • přestal zkoumat otázky spojené s původem světa a obrátil se k vlastnímu nitru
 • stoupenec přirozeného práva → přirozené zákony považoval za nadřazené zákonům athénským (platným), jelikož přirozené právo odpovídá pravdě
 • jeho cílem bylo zjišťovat pravdu
 • odsouzen k trestu smrti za bezbožnost (odmítal tradici)
 • dialog Eutifrón
  • definoval pojem bezbožnosti → nejedná se o žádné kacířství nebo nevíru v bohy
  • bezbožnost znamená odmítání tradici, která určovala, co je správné, plnění občanských povinností (stály nad vůlí jednotlivce)
 • tvrdil, že mají vládnout odborníci → ne každý občan může být odborníkem; jedná se o popření otrokářské demokracii, odklon od tradice a tedy bezbožství
 • na Sokrata navazovaly další směry – Kynikové a Hédonikové
  • Kynikové
   • nejvýznamnějším představitelem Diogenés
   • hlavním cílem má být odstup od veřejného → člověk se obrátí v sebe sama, do soukromé sféry, neusiluje o dosažení úřadů
   • oproštění se od veškerého materiálního bohatství
  • Hédonikové
   • základním cílem bylo uspokojení jedince → egoismus dovedený k absurdnu
   • člověk má sledovat pouze své potřeby a zájmy, nemá sledovat právo, které ho pouze omezuje

Platón (427 – 347 BC)

 • z jeho díla čerpáme většinu informací o Sokratových názorech
 • v Athénách založil školu Akadémia
 • dílo Ústava (Politeia) – psaná formou dialogu, skládá se z 10 knih
  • pojetí státu jako organického celku
  • odmítá demokracii, protože v demokracii jsou si všichni rovni, ačkoli mají rozdílné schopnosti
  • rozděluje osoby do 3 skupiny odpovídající 3 součástem lidské duše (rozum, srdnatost, žádostivost)
   • filosofové
    • lidé, kteří se řídí svojí duší; jsou způsobilí k tomu, aby vládli
    • rozhodují ve prospěch celku na základě svého rozumu
   • bojovníci
    • jejich názory vyplývají ze srdce, nikoli ze žaludku
    • jejich cílem je maximálně se proslavit
    • silou prosazují příkazy filosofů
     • stát založený na bojovníků může relativně fungovat → rozšiřují území státu, jde jim o čest
   • nejslabší – živnostníci, řemeslníci, podnikatelé
    • jejich cílem je pouze hromadění bohatství, žádostivost
  • ideální forma státu
   • pakliže vládne jednotlivec – monarchie, případně skupina – aristokracie
   • může dojít k rozporu mezi vládnoucími či ke vzpouře lidu → zkáza pro stát
    • vzniká timokracie (vláda nejvlivnějších) nebo oligarchie (vláda nejbohatších)
    • nakonec vyústí v demokracii (vláda nevědomého lidu)
    • tento proces je zakončen nejhorší možnou variantou – tyranií
 • zákony, stejně jako náboženství mají své místo ve společnosti a mají být dodržovány, jelikož říkají, co je dobré
  • jedině filosofové (vládci) mají právo ve prospěch celku lhát a porušovat zákony, jelikož oni vědí, co je dobré a řídí se tedy jakýmsi vyšším dobrem
  • pouze v méně dokonalých formách státu mají být zákony závazné i pro vládce a jejich činnost by měla podléhat zákonné kontrole
  • vláda má být vykonávána pro blaho společnosti
 • spravedlnost nezahrnuje pouze právo, ale také plnění povinnosti
 • egoistické zájmy člověka omezují stát, mají být tedy potlačeny → tím, že bude odstraněno soukromé vlastnictví → společné vlastnictví, ale také společné ženy a výchovu dětí pod stáním dozorem
 • prosazoval princip nerovnosti mezi mužem a ženou → ženy se mají účastnit výchovy, čímž se podílejí na odpovědnosti vládnout (od tohoto názoru se distancoval v díle Zákony – Noimo)

Aristoteles (384 – 322 BC)

 • od r. 336 BC žil v Athénách (předtím Makedonie), kde založil školu Lykeion
 • spisy Politika, Etika Nikomachova, Velká Etika
 • spravedlnost – základem Aristotelova učení je jeho pojetí spravedlnosti, což je jedna ze ctností
  • rozlišuje spravedlnost na distributivní a komutativní
  • oba principy musejí být vyvážené
   • komutativní spravedlnost (aritmetická, směnná)
    • primární spravedlnost → rovný přístup ke všem
     • nepřihlíží k rozdílům mezi subjekty a snaží se dosáhnout rovnosti
    • nepočítá s reálným životem
   • distributivní spravedlnost (geometrická, podílná)
    • vyrovnává rozdíly tak, aby všichni měli rovné šance
 • ústava je správná, pakliže nikomu není upřena účast na řízení státu → odstupňovaná podle určitých kriterií
  • rozlišoval pozitivní a negativní formy vlády
  • klíčovým kritériem je zájem → v čím zájmu je vykonávána vláda
   • pakliže je vláda vykonávána ve vlastním zájmu, jedná se o negativní vládu, pakliže ve prospěch celku, je vláda pozitivní
  • ideální formy vlády: aritokracie, monarchie, politeia (vláda majetných a ctnostných)
  • pokud převáží komutativní spravedlnost, dojde ke zvratu
   • monarchie → tyranie; aristokracie → oligarchie; politeia → demokracie
  • nejhorší formou vlády je demokracie (právem je to, co prohlásí většina)
 • zákony jsou vyjádřením přirozeného práva a doplňují jeho obsah
  • platné právo musí mít alespoň minimální standard spravedlnosti (minimum morálky), aby se legální stalo legitimním
  • zákony jsou podřízeny přirozenému právu, pokud se od něj liší, jsou nepravé
  • teorie ideálního práva – právo, kterého má být dosaženo při další tvorbě práva
 • zastánce otrokářství a nerovného postavení žen

Řím

 • římské představy o právu a státu byly ovlivněny stoiky a epikurejci

Stoikové

 • jejich ideálem byl mudrc žijící ve shodě s přirozeným řádem, který ovládá své emoce a ctnost je jediným zdrojem blaženosti jeho duše
  • původně považovali takového člověka za nejvhodnějšího kandidáta na řízení státu, později se zaměřili na jednotlivce s tím, že se vůbec nemají míchat do politiky
 • zdrojem práva je rozum, k rozumu mají všichni směrovat, nemají bažit po osobním prospěchu
 • také kritizovali otroctví jako celek – prosazovali rovnost lidí
  • jediným kritériem, které má rozlišovat občany, je kritérium mravní
 • Seneca
  • představitel tzv. nové stoické školy
  • zajímavé jsou jeho (na svou dobu) radikální názory na otroctví
   • nenavrhoval jeho zrušení, ale pod vlivem stoicismu vycházel z rovnosti lidí a podněcoval k dobrému zacházení s nimi
 • Marcus Aurelius
  • dílo Hovory k sobě
  • za prapříčinu všeho považoval Rozum (logos) totožný se Zákonem, Osudem a Prozřetelností
   • pouze člověk chovající se v souladu se Zákonem může být šťasten a být důstojným členem státu

Epikurejci

 • předchůdci liberálů
 • klíčový je jednotlivec, jeho zájmy mají mít přednost před zájmy celku
  • cílem jednotlivce je odklon do soukromého života, kde se má zabývat svými záležitostmi
  • omezení vlivu náboženství → svazovalo by jednotlivce
 • stát je založený na vzájemné smlouvě mezi lidmi (společenské smlouvě), z které vyvozovali právo
 • spravedlnost jako taková neexistuje, ale je všude tam, kde se lidé navzájem zavazují, že nebudou působit škodu

Scipionův kroužek

 • sdružení řeckých filosofů a římských vzdělanců okolo dobyvatele Karthága P. Cornelia Scipiona
 • Panaitios
  • rozum je prvek zavádějící soulad do lidské společnosti a každému jedinci zaručuje minimum jeho práv
  • zastánce republikánského zřízení
 • Polybios (200 – 120 BC)
  • dílo Římské dějiny – vyložil zde své názory na římské republikánské zřízení
   • římský stát byl ideálním státním zřízením, jelikož se skládal, podle ústavy z 3 prvků
    • monarchického – reprezentován konzuly
    • aristokratického – reprezentován senátem
    • demokratického – reprezentován lidovými shromážděními

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 BC)

 • byl eklektik, vycházející ze stoické i epikurejské filosofie, a pragmatik
 • díla: O státě (De re publica), O zákonech (De legibus), O povinnostech (De officiis)
 • stát vzniká ze samotné povahy lidí směřující ke sdružování → na základě společenské smlouvy
  • je záležitostí všech jeho příslušníků, kteří jsou spojeni vzájemnými právy a povinnostmi
 • rozlišuje právní normy na ius naturale, ius gencium (právo národů; mezinárodní), ius civile (římské národní)
  • vytváří hierarchii právních norem (poprvé v historii)
  • ius naturale je nadřazené → řád stanovený samotnými bohy; nedostižný cíl zákonodárců
 • jediným kritériem, které má rozlišovat občany, je mravnost

POČÁTKY KŘESŤANSKÉHO MYŠLENÍ

 • křesťanství se stalo učením utvářejícím názory na stát i právo

Chiliasmus a pragmatismus

 • chiliasté se blíží představě židovské sekty
 • pragmatici se nebránili spolupráci se státem → náboženství a církev budou nejlépe chráněni tím, že budou spolupracovat se státem
  • List Římanů
   • spravedliví jsou ti, kteří zákony mají, ne pouze slyší
   • zásada pracovního práva → odměna za práci není výsada zaměstnavatele, ale je to jeho povinnost vůči svým zaměstnaným

Órigenés

 • prosazoval rovnost před zákonem
 • vztah křesťanské církve a státu: křesťané chrání stát modlitbami a jsou tedy mnohem důležitější než vojáci, kteří jej chrání pouze zbraněmi
 • hledal kompromis mezi pohanstvím a křesťanstvím → jeho nauka později označena za herezi

Aurelius Augustinus (sv. Augustýn) (354 - 430 AD)

 • dílo O obci boží (De civitas dei)
  • prosazuje přirozené právo, což je boží zákon
  • celé dějiny lidstva jsou historie boje 2 obcí → obec Boží a obec světská
  • obec Boží (civitas Dei)
   • dokonalá, spravedlivá, svůj původ odvozuje od Abela; je přirozená
  • obec světská (civitas terraneas)
   • je obcí Kailovou, svou podstatou hříšná a nespravedlivá
  • obec Boží je obci světské nadřazena → položil základy teorie supremace církevní moci nad světskou
   • ačkoli tvrdil, že křesťané se na moci světské nechtějí podílet
  • existující státy jsou světskými státy, mají se snažit se maximálně přiblížit boží obci
 • souhlasí s násilným obracením na víru, vrcholným právem je pro něj právo kanonické
 • 313 AD – Milánský edikt – zrovnoprávnil křesťany s vyznavači ostatních kultů
  • křesťanští představitelé do té doby vnímali římský stát velice negativně
  • Tertullianus
   • tvrdil, že křesťanům není nic cizejšího než stát (zároveň ale uznával legitimitu císařské moci)

Prameny

 • Dějiny evropského kontinentálního práva, r. 2003, str. 645 - 654
 • Přednáška 5. 12. 2011, JUDr. Jiří Šouša
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code