Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-25-b [2012/05/25 01:23] (aktuální)
Ondřej Pařík vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 25/B Ústavní vývoj a právo ve VB v 2. polovině 20. století ======
  
 +
 +===== Ústavní vývoj =====
 +
 +==== Poválečná vláda labouristů ====
 +  * ve volbách 1945 vyhráli přesvědčivě labouristé (s programem zásadních reforem) -> vůdce konzervativců v horní komoře lord Salisbury slíbil, že Sněmovna lordů __nebude__ blokovat přijetí zákonů, které vycházejí z volebního programu vítězné strany (**Salisburyho konvence**)
 +  * labouristé vedení Clementem Atleem přišli se znárodňováním (**socializace**) a vybudováním tzv. **wellfare state** (sociálního státu)
 +  * **novela Parliament Act (1949)**
 +     * Sněmovna lordů u některých socializačních zákonů (např. znárodnění oceláren) nedbala na Salisburyho konvenci a zdržovala jejich přijetí -> vláda novelizovala Parliament Act 1911 - zkrátila možnou dobu blokace na 1 rok
 +     * použita (nebo jí vláda hrozila) jen párkrát - při snaze o ustavení skotského parlamentu (70. léta), volebním systému do Evropského parlamentu (zavedeno poměrné zastoupení,​ 1999) či u Hunting Act (zákaz honu na lišku, 2004)
 +  * **socializace**
 +     * postupná, většinou za náhradu
 +     * týkala se nejen soukromníků,​ ale i majetku samosprávy
 +     * **Bank of England Act (1946)** - aktiva Bank of England prohlásil za veřejné vlastnictví
 +     * 1. vlna v období 1946-9 -> telekomunikace,​ doly, veřejná doprava, distribuce plynu a elektřiny, velké ocelárenské továrny (Iron and Steel Act, 1949)
 +     * zaveden dohled spotřebitelů,​ společnosti musely spolupracovat s odbory
 +  * **Wellfare State**
 +     * budován na základě návrhů Williama Beveridge
 +     * National Insurance Act (1946) - pojištění zaručující vyplácení dávek při nezaměstnanosti,​ nemoci, mateřství atd. -> výše dávek byla pro všechny stejná
 +     * vytvoření **National Health Service** (Národní zdravotní služby) - státem hrazená zdravotní péče
 +
 +==== Parlament, vláda, panovník ====
 +  * 1948 zavedeny **Statutory Instruments** (vládní nařízení)
 +  * **Sněmovna lordů**
 +     * od 1948 nemohl být její člen souzen za trestné činy pouze svou sněmovnou a nikým jiným
 +     * **Life Peerages Act (1958)** - do horní komory mohl být člověk (muž i žena) jmenován i na doživotí (titul baron/ka), ne jen dědičně
 +     * **Peerage Act (1963)** - dědiční peeři se mohli vzdát členství, členkami mohly být i ženy (dědičky) dědičných peerů
 +  * **Volební ​ právo, politické strany**
 +     * zrušena možnost absolventů univerzit a živnostníků mít dva hlasy (1949)
 +     * aktivní volební právo sníženo na 18 let (1969), pasivní zůstalo na 21 letech
 +     * Liberální strana oslabila, často vládla 1 strana (konzervativci,​ nebo labouristé)
 +  * **Crown Proceedings Act (1947)** - panovník už nebyl neodpovědný,​ ale bylo možné jej žalovat za soukromoprávní delikty
 +  * 1953 korunována **Alžběta II.**
 +
 +==== Dekolonizace,​ rozpad impéria ====
 +  * Indie (1947), rok Afriky (1960)...
 +  * Commonwealth se přetvořil na volný svazek států ​
 +  * **Severní Irsko**
 +     * od 70. let velmi problémová oblast, konflikty mezi protestanty a katolíky
 +     * vznikla **Irská republikánská armáda (IRA)** - považována za teroristickou organizaci ​
 +     * přijat nový zákon o severoirském Shromáždění (Northern Ireland Assembly Act, 1973) 
 +
 +==== Politický vývoj ====
 +  * 1973 vstoupila Británie do Evropských hospodářských společenství
 +  * v 80. letech vláda konzervativní **Margaret Thatcherové** - prosazování politiky nového konzervatismu,​ neoliberalismu a rozsáhlých privatizací
 +  * 1982 - vítězná válka o Falklandy s Argentinou
 +  * 1997 - ve volbách vyhrála **"New Labour"​** (labouristé s obměněnými programovými prioritami) vedená Tonym Blairem - reforma Sněmovny lordů, devoluce
 +  * 2010 - po volbách vznikl **hung parliament** (žádná strana nemohla vládnout sama) -> vládní koalice konzervativců a liberálních demokratů, premiér **David Cameron**
 +
 +==== Devolution ====
 +  * aneb decentralizace státoprávního uspořádánízamýšlena už v 70. letech tehdejší labouristickou vládou, naplno se však rozeběhla až v 90. letech s labouristy Tonyho Blaira
 +  * po úspěšných referendech vytvořeny parlament a vláda ve Skotsku (**Scotland Act, 1998**), parlament - Národní shromáždění ve Walesu (**Government of Wales Act, 1998**), po dohodě (**Good Friday Agreement**) mezi unionisty a katolíky byl obnoven i severoirský parlament ​
 +  * tyto parlamenty rozhodují o některých daních, školství, kultuře apod.
 +
 +==== Sněmovna lordů a soudnictví ====
 +  * po volebním vítězství Tonyho Blaira snaha o omezení počtu dědičných peerů a oddělení soudní pravomoci od Sněmovny lordů (důslednější oddělení mocí)
 +  * **House of Lords Act (1999)** - omezení počtu dědičných peerů, žádná politická strana by v horní sněmovně neměla mít trvale převahu a členy by měly být i nestranné osobnosti (crossbenchers) -> členství bylo nabídnuto i některých členům královské rodiny, ti to však odmítli
 +  * **Constitutional Reform Act (2005)** - omezení pravomocí **lorda Kancléře** (postupně začal vykonávat funkci ministra spravedlnosti)
 +        * 2009 byl vytvořen **Supreme Court** (Nejvyšší soud) jako nejvyšší odvolací instance
 +        * v čele justice ho vystřídal Lord Chief Justice (lord Nejvyšší soudce)
 +        * předsedajícím horní komory je nově **Lord speaker** (ne automaticky lord Kancléř jako doposud)
 +        * mohl být jmenován i z členů dolní sněmovny
 +
 +==== Místní správa ====
 +  * od 1974 - správními jednotkami v Anglii a Walesu jsou **hrabství** (counties) i **obvody** (districts)
 +  * **Local Government Scotland Act (1973)** - hrabství nahrazena regiony a obvody (regions and districts), zrušeno v roce 1996
 +  * v 60. letech vytvořen **Greater London** (Velký Londýn), Greater London Authority Act (1999) zavedl pro Velký Londýn přímo veleného starostu a 25 členné zastupitelstvo
 +
 +===== Vývoj práva =====
 +
 +  * vytvoření komisí pro reformu práva - původně s myšlenkou kodifikace obligačního a trestního práva, to se však dodnes nestalo
 +  * **Statute Law Repeals Acts (1989, 1993)** - zrušení již neužívaných statutů (např. statut o hostinských z 1424) 
 +  * v souvislosti se vstupem do evropských společenství přijat **European Communities Act (1972)**, následovaly změny především (ale nejen) v obchodním právu
 +
 +==== Soudnictví ====
 +  * **Courts Act (1971)** - smírčí a pojízdné soudy nahrazeny soudy **korunními** (Crown courts) a soudy **hrabství** (County Courts) - místo soudů smírčích a pojízdných
 +  * v trestním soudnictví rozhodovaly magistrátní (bez poroty, menší delikty) a korunní (s porotou, která rozhoduje vinen/​nevinen,​ 1. instance pro těžké delikty)
 +  * hrabské soudy rozhodovaly v civilním řízení u jednodušších případů (jinak Vrchní soud) - upraveno v **Civil Procedure Rules (1998)**
 +
 +==== Precedenty ====
 +  * 1966 deklarována nová pravidla pro soudní rozhodování Sněmovny lordů (**Practice Statement**) -> Sněmovna stále považovala svá precedentní rozhodnutí za závazná, ale pokud by to považovala za správné, mohla se od nich odchýlit (reaguje tak na měnící se společnost) - metoda odlišnosti (**distinctions**) ​
 +  * distinkce byla uplatněna např. v kauzách **Herrington v. British Railways Board, Miliangos v. George Frank** (náhradu škody lze vyměřit i v cizí měně), **Shivpuri** (myslel si, že pašuje heroin, i když to byl neškodný prášek - stejně byl potrestán)
 +  * Sněmovna také zrušila obyčejové pravidlo common law, že manžel nemůže znásilnit svou ženu
 +  * 1971 - nižší odvolací soud ignoroval precedens Sněmovny lordů (měl ho za zastaralý) -> podle sněmovny na to však neměl právo
 +  * **Rookes v. Barnard (1964)** - řešil přiměřené uplatnění práva na stávku, v reakci na něj předložila vláda zákon tuto problematiku upravující (Trade Unions and Trade Relations Act, 1974)
 +
 +==== Trestní právo ====
 +  * postupné **omezování trestu smrti** - Homicide Act (1957), kromě válečného stavu zrušen 1969 (potvrzeno 1998)
 +  * Criminal Law Act (1967) - zrušeno rozdělení trestných činů na zločiny a přečiny (felony a misdemeanour)
 +  * **Theft Act (1968)** - nové trestné činy proti majetku (krádež auta apod.), odstraněno přísnější trestání za krádež v noci
 +  * v 80. a 90. letech vydány zákony na podporu potírání násilí na fotbalových stadionech (např. Football Offences Act, 1991)
 +
 +==== Lidská práva ====
 +  * v 60. letech problémy s imigrací -> přijaty zákony upravující imigraci ze zemí Commonwealthu (**Commonwealth Immigrants Act, 1967**) a zakazující rasovou diskriminaci (Race Relations Act, 1968)
 +  * zákony na zrovnoprávnění žen a mužů ve všech oblastech života (Equal Pay and Sex Discrimination Acts, 1975)
 +  * **Human Rights Act (1998)** - britské zákony se mají vykládat v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech (1950)
 +
 +===== Zdroje =====
 +  * Seltenreich/​Kuklík - Dějiny angloamerického práva (2. vydání), str. 175-197
 +  * přednáška prof. Kuklíka (22.12.2011) ​
 +  * výcuc od Slunečnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code