Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20B) Ústavní vývoj a právo ve VB v 1.pol.20.st.

Ústavní vývoj

Parlament, vláda, panovník

 • Na počátku 20. století spory mezi proreformní vládou liberálů a konzervativní horní sněmovnou - vedly až k zamítnutí návrhu rozpočtu pro lid a vyhlášení nových voleb do dolní komory
 • Parliament Act (1911)
  • úprava legislativního procesu - vedla k omezení pravomocí Sněmovny lordů
  • zákony rozděleny na veřejné (public bill) a finanční (money bill)
  • u veřejných zákonů měla Sněmovna lordů 2 roky od schválení zákona dolní sněmovnou možnost suspenzivního veta (zákon se tak vrátil dolní sněmovně), po 2 letech byl automaticky „schválen“ → uplatňováno velmi zřídka (např. pro Welsh Church Act, novela Parliament Act 1949)
  • o finančních zákonech jednala pouze dolní komora + zrychleně se projednávaly volební zákony
  • o tom, které zákony jsou finanční, rozhodoval speaker dolní sněmovny
  • stanovil max. 5leté volební období dolní sněmovny (místo 7 let) – premiér však mohl volby vyhlásit i dříve
 • poslanci začali dostávat za výkon funkce plat
 • Volební právo
  • po konci 1. světové války vydán The Representation of the People Act (1918) - volební právo pro téměř všechny muže od 21 let a některé (majitelky domů a vystudované) ženy nad 30 let
  • absolventi univerzit a obchodníci měli 2 hlasy (obchodník v místě bydliště a podnikání)
  • redistribuce volebních obvodů (kvůli růstu a naopak vylidňování některých měst), vytvořeny jednomandátové obvody
  • postupné zrovnoprávnění žen s muži v možnosti vykonávat veřejné úřady (Sex Disqualification Removal Act - 1919) a ve volebním právu (1929)
  • vedle Liberální a Konzervativní strany se stala silnou i sociálně demokratická Labour Party (Strana práce)
 • od 1. svět. války posilování role exekutivy → Emergency Powers Act (1920) - vláda mohla vyhlásit stav nouze (nutné schválení parlamentem) a poté omezovat osobní svobody, vydávat nařízení místo zákonů apod.
 • 1917 - přejmenování vládnoucí dynastie na House of Windsor (z hannoverské, kvůli antiněmeckým náladám)
 • Regency Act (1937) řešil otázky vykonávání pravomocí panovníka, pokud by byl nezletilý, nemocný či nezpůsobilý

Koloniální impérium

 • Irsko
  • Government of Ireland Act (1920) rozdělil Irsko na severní (protestantskou) a jižní (katolickou) část
  • 1919 - vyhlášení Irské republiky (velkou roli měla politická strana Sinn Féin, požadující irskou nezávislost → vypuknutí občanské války (příměří dohodnuto 1921)
  • 1922 utvořen z jižního Irska Irish Free State - britské dominium (na základě Constitution of the Irish Free State Act)
 • Westminsterský statut (1931)
  • Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Jihoafrická unie a Irsko získali definitivně statut dominia, vlastní parlament, vládu a soudy - vše nezávislé na britských orgánech
  • založil Commonweath of Nations

2. světová válka

 • za 2. světové války opět omezení občanských práv vládou na základě Emergency Powers Defence Acts (1939, 1940) - např. internace „nepřátelských cizinců“ na ostrově Man
 • dále přijat Trading with the Enemy Act - zákon o obchodu s nepřítelem
 • zmrazen nepřátelský majetek na britském území, zavedena pracovní povinnost a přídělový systém
 • přijímány speciální předpisy pro působení exilových vlád (např. Československé republiky) na britském území (War Service Act)
 • ve vládě za války zastoupeny všechny hlavní politické strany, premiéři z Konzervativní strany - Chamberlain a od 1940 Winston Churchill - volby odloženy, až skončí válka

Vývoj práva

 • částečné nahrazování obyčejového common law předpisy parlamentu (pomocí tzv. Law Reform Acts)
 • symbióza práva tvořeného zákony (statute law) a precedenty (case law)
 • common law a ekvita spojeny do společného zákonodárství
 • 1908 - zřízen úřad Ředitele veřejných stíhání (Director of Public Prosecutions) pověřený podáváním žalob v nejvýznamnějších trestních případech

Reforma Land Law (1925-27)

 • Law of Property Act odstranil nesvobodnou držbu (copyhold), držitel (freeholder) měl stejná práva jako v kontinentálním právu
 • půda se dala i pronajmout (leasehold), nadále bylo možné zřizovat trusty (1925 vydán Trustees Act)
 • nutnost zapsat právní titul k půdě do registru → právní tituly k půdě se již mohly prokazovat i jinak, než z Doomsday Book
 • Landlord a Tennant Act - úprava smluvního nájemního vztahu

Ochrana dětí

 • Children and Young Persons Act (1933) zvýšil ochranu dětí a mladistvých
  • trestní odpovědnost od 10 let (+vyvratitelná domněnka v common law, že dítě ve věku 10-14 let není zpúsobilé spáchat zločin)
  • mladistvá osoba od 16 let
  • trestání zakázané práce dětí, podávání alkoholu dětem, kruté zacházení s nimi atd.

Precedenty

 • Případ George J. Smithe (případ manželek ve vaně) - vraždu lze prokázat i na základě důkazů o obdobném jednání v minulosti
 • Woolmington’s Case - i u vraždy musí prokázat vinu veřejná obžaloba, ne obžalovaný svou nevinu (neplatí presumpce viny)
 • Donoghue v. Stevenson - za škodu z nedbalosti odpovídá výrobce, ne prodejce potravin a nápojů

Zdroje

 • Seltenreich/Kuklík - Dějiny angloamerického práva (2. vydání), str. 166-175
 • přednáška prof. Kuklíka (22.12.2011)
 • výcuc od Slunečnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code