Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-2-b [2011/12/05 13:10] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 2/B Ústavní zřízení Francie v letech 1789-1814 ======
 +
 +  * Revoluce představuje zlom:
 +    * tehdejší pravidla ovlivňují právo dodnes, ale je to období nestability,​ po 8 století existoval jediný režim – království
 +    * 1789-1875 roky plné zvratů, teprve III. republika přináší ústavní a politickou stabilitu, kromě 2. Světové válka žije Francie v režimu parlamentní republiky
 +
 +===== Ústavy z dob Velké francouzské revoluce =====
 + 
 +  * Generální stavy řešily otázku: ​
 +    * Budou 3 stavy jednat a hlasovat odděleně nebo společně
 +    * po mnohých sporech se poslanci třetího stavu zradikalizovali a vytvořili Národní shromáždění (96% občanů), pak se k nim připojili i šlechta a duchovenstvo a král schválil jejich jednání
 +    * 9. 7. 1789 se NS prohlásilo za ústavodárné – první počin 26. 8. přijetí **Deklarace práv člověka a občana**, ta se později stala součástí Ústavy ze dne 3. 9. 1791, ta zakotvila přeměny monarchie od 1789
 +
 +==== Ústava ze dne 3. 9. 1791 ====
 +
 +  * zákonodárná moc svěřena jednokomorovému Zákonodárnému NS volenému na 2 roky
 +    * tvoří zákony
 +    * vyhlašuje válku
 +    * ratifikuje mezinárodní smlouvy
 +    * volební právo jen pro aktivní občany, tj. muži platící přímou daň určité výše
 +    * žádný člen dosavadního Ústavodárného shromáždění nemůže vstoupit do nového zákonodárného S
 +  * exekutiva zůstala v rukou dědičného krále „král Francouzů“
 +    * už není suverén, jen představitel národa
 +    * vydává nařízení k provedení zákonů
 +    * jmenoval státní funkcionáře
 +    * vedl zahraniční diplomacii
 +    * byl velitel armády
 +    * neměl právo zákonodárné iniciativy
 +    * nutnost kontrasignace příslušným ministrem
 +      * ministři jmenováni králem
 +      * neslučitelnost s poslaneckým mandátem
 +      * odpovědni za činy – museli dbát na soulad nařízení se zákony (v Anglii přerostla v politickou odpovědnost,​ dolní komora může vyjádřit nedůvěru kabinetu);
 +  * soudní moc svěřena nezávislým soudcům voleným lidem, vrcholem Kasační soud 
 +  * téměř absolutní dělba moci
 +    * král byl neodvolatelný
 +    * nemohl rozpustit ZS, jmenovat soudce
 +    * jediný prostředek odporu panovníka bylo suspenzivní veto (odkládá platnost zákonů)
 +      * časté používání Ludvíkem XVI. 
 +      * Vedlo ke konfliktu se ZS a k vypuknutí srpnové revoluce 1792
 +
 +==== Srpnová revoluce ====
 +
 +  * pod nátlakem rozpuštěno ZS, sesazen král, jmenována prozatímní vláda a vyhlášeny volby do Národního konventu (volili muži nad 21let – zrušení majetkového censu)
 +  * vypracování nové ústavy
 +  * 1792 Konvent zrušil monarchii a ustavil republiku, u moci 3 roky, 2 ústavy
 +
 +==== Jakobínská ústava z 24. 6. 1793 ====
 +
 +  * velmi demokratická
 +    * umožňovala lidová hlasování o změnách ústavy a o zákonech = prvky přímé demokracie
 +    * redakce Deklarace přinesla nově právo na práci, sociální pomoc a vzdělání,​ všeobecné volební právo pro muže
 +  * koncentrace veřejné moci (výkonná rada odpovědná podřízenému zákonodárnému sboru)
 +  * nevešla v platnost
 +  * reálnou moc během jakobínské diktatury měly výbory Konventu: ​
 +    * Výbor pro veřejné blaho
 +    * Výbor pro obecnou bezpečnost
 +  * po termidorském převratu vláda opět do rukou Konventu a vznikla nová ústava
 +
 +==== Ústava direktoria z roku III (1795) ====
 + 
 +  * zvaná termidorská
 +  * cílem bylo zabránit návratu monarchie a nastolit stabilní vyváženou moc
 +  * snaha vyvarovat se silné exekutivě i legislativě
 +    * výsledkem neefektivní politický systém založený na kompromisu
 +  * byla konzervativní
 +  * zákonodárná moc mezi 2 komory:
 +    * Rada starších
 +      * ženatí muži nebo vdovci nad 40
 +    * Rada pěti set
 +      * muži starší 30
 +      * ta vypracovává návrhy a RS je může beze změny přijmout nebo odmítnout = má tak právo absolutního veta
 +      * na 3 roky, každý rok 1/3 obnovena
 +  * výkonná moc v rukou pětičlenného direktoria
 +    * RS z 10 kandidátů sestavených R500
 +    * po zvolení nemůže být direktor odvolán, není odpovědný,​ nemůže sněmovny rozpustit
 +      * na 5 let
 +      * po roce se 1 mění
 +  * opět omezení volebními censy (volební poplatek)
 +  * obsahuje třetí verzi Deklarace a ta přináší katalog občanských povinností a morálních ctností, tato ústava způsobila nestabilitu
 +
 +===== Napoleonské ústavy =====
 +
 +==== Ústava z roku VIII. ====
 +
 +  * Po převratu 18. a 19. Brumairu vypracována Ústava z roku VIII., která jmenovala Napoleona konzulem na 10let
 +  * účinná 25. 12. 1799 a v únoru potvrzena v lidovém hlasování
 +  * vypadá to jako republika, ale zavádí diktaturu
 +  * sice všeobecné volební právo, ale složité nepřímé hlasování s použitím nátlaku a manipulace
 +  * zákonodárný proces:
 +    * rozdělen do rukou několika orgánů:
 +      * státní rada složena z funkcionářů vybíraných prvním konzulem
 +        * jeho poradci, úloha nejvyššího správního soudu
 +        * vypracovávají návrhy zákonů a předkládají je tribunátu
 +      * tribunát
 +        * vybírá senát
 +        * diskutuje o zákonu a navrhuje dodatky
 +      * legislativní sbor 
 +        * také vybírá senát
 +        * je to „němý orgán“, návrhy buď schválí, nebo zamítne
 +      * senát ​
 +        * má úlohu jako soudobý ústavní soud
 +        * zajišťuje soulad zákonů s Ú
 +        * později vykládá, mění a doplňuje Ústavu
 +        * je to nástroj diktátora
 +    * tento systém je nepřehledný,​ komplikovaný,​ plný závislostí a oslabování kolektivních orgánů
 +    * cílem je, co největší moc konzulovi, později císařovi
 +      * ten jmenuje ministry, členy Státní rady, vyslance, vojenské velitele, důležité úředníky,​ předkládá zákonodárné projekty, vyhlašuje zákony, vydává nařízení,​ má další dva poradní konzuly, ​
 +      * Napoleon ústavní pravidla kolikrát sám ignoroval
 +      * konzulská ústava byla upravována
 +        * 1802 doživotní konzulát
 +        * 1804 dědičný císař republiky = koncentrace moci v rukou jednotlivce - nebyla dělba moci, i když to tak vypadalo
 +
 +===== Prameny =====
 +  * Učebnice
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code