Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2/B Ústavní zřízení Francie v letech 1789-1814

 • Revoluce představuje zlom:
  • tehdejší pravidla ovlivňují právo dodnes, ale je to období nestability, po 8 století existoval jediný režim – království
  • 1789-1875 roky plné zvratů, teprve III. republika přináší ústavní a politickou stabilitu, kromě 2. Světové válka žije Francie v režimu parlamentní republiky

Ústavy z dob Velké francouzské revoluce

 • Generální stavy řešily otázku:
  • Budou 3 stavy jednat a hlasovat odděleně nebo společně
  • po mnohých sporech se poslanci třetího stavu zradikalizovali a vytvořili Národní shromáždění (96% občanů), pak se k nim připojili i šlechta a duchovenstvo a král schválil jejich jednání
  • 9. 7. 1789 se NS prohlásilo za ústavodárné – první počin 26. 8. přijetí Deklarace práv člověka a občana, ta se později stala součástí Ústavy ze dne 3. 9. 1791, ta zakotvila přeměny monarchie od 1789

Ústava ze dne 3. 9. 1791

 • zákonodárná moc svěřena jednokomorovému Zákonodárnému NS volenému na 2 roky
  • tvoří zákony
  • vyhlašuje válku
  • ratifikuje mezinárodní smlouvy
  • volební právo jen pro aktivní občany, tj. muži platící přímou daň určité výše
  • žádný člen dosavadního Ústavodárného shromáždění nemůže vstoupit do nového zákonodárného S
 • exekutiva zůstala v rukou dědičného krále „král Francouzů“
  • už není suverén, jen představitel národa
  • vydává nařízení k provedení zákonů
  • jmenoval státní funkcionáře
  • vedl zahraniční diplomacii
  • byl velitel armády
  • neměl právo zákonodárné iniciativy
  • nutnost kontrasignace příslušným ministrem
   • ministři jmenováni králem
   • neslučitelnost s poslaneckým mandátem
   • odpovědni za činy – museli dbát na soulad nařízení se zákony (v Anglii přerostla v politickou odpovědnost, dolní komora může vyjádřit nedůvěru kabinetu);
 • soudní moc svěřena nezávislým soudcům voleným lidem, vrcholem Kasační soud
 • téměř absolutní dělba moci
  • král byl neodvolatelný
  • nemohl rozpustit ZS, jmenovat soudce
  • jediný prostředek odporu panovníka bylo suspenzivní veto (odkládá platnost zákonů)
   • časté používání Ludvíkem XVI.
   • Vedlo ke konfliktu se ZS a k vypuknutí srpnové revoluce 1792

Srpnová revoluce

 • pod nátlakem rozpuštěno ZS, sesazen král, jmenována prozatímní vláda a vyhlášeny volby do Národního konventu (volili muži nad 21let – zrušení majetkového censu)
 • vypracování nové ústavy
 • 1792 Konvent zrušil monarchii a ustavil republiku, u moci 3 roky, 2 ústavy

Jakobínská ústava z 24. 6. 1793

 • velmi demokratická
  • umožňovala lidová hlasování o změnách ústavy a o zákonech = prvky přímé demokracie
  • redakce Deklarace přinesla nově právo na práci, sociální pomoc a vzdělání, všeobecné volební právo pro muže
 • koncentrace veřejné moci (výkonná rada odpovědná podřízenému zákonodárnému sboru)
 • nevešla v platnost
 • reálnou moc během jakobínské diktatury měly výbory Konventu:
  • Výbor pro veřejné blaho
  • Výbor pro obecnou bezpečnost
 • po termidorském převratu vláda opět do rukou Konventu a vznikla nová ústava

Ústava direktoria z roku III (1795)

 • zvaná termidorská
 • cílem bylo zabránit návratu monarchie a nastolit stabilní vyváženou moc
 • snaha vyvarovat se silné exekutivě i legislativě
  • výsledkem neefektivní politický systém založený na kompromisu
 • byla konzervativní
 • zákonodárná moc mezi 2 komory:
  • Rada starších
   • ženatí muži nebo vdovci nad 40
  • Rada pěti set
   • muži starší 30
   • ta vypracovává návrhy a RS je může beze změny přijmout nebo odmítnout = má tak právo absolutního veta
   • na 3 roky, každý rok 1/3 obnovena
 • výkonná moc v rukou pětičlenného direktoria
  • RS z 10 kandidátů sestavených R500
  • po zvolení nemůže být direktor odvolán, není odpovědný, nemůže sněmovny rozpustit
   • na 5 let
   • po roce se 1 mění
 • opět omezení volebními censy (volební poplatek)
 • obsahuje třetí verzi Deklarace a ta přináší katalog občanských povinností a morálních ctností, tato ústava způsobila nestabilitu

Napoleonské ústavy

Ústava z roku VIII.

 • Po převratu 18. a 19. Brumairu vypracována Ústava z roku VIII., která jmenovala Napoleona konzulem na 10let
 • účinná 25. 12. 1799 a v únoru potvrzena v lidovém hlasování
 • vypadá to jako republika, ale zavádí diktaturu
 • sice všeobecné volební právo, ale složité nepřímé hlasování s použitím nátlaku a manipulace
 • zákonodárný proces:
  • rozdělen do rukou několika orgánů:
   • státní rada složena z funkcionářů vybíraných prvním konzulem
    • jeho poradci, úloha nejvyššího správního soudu
    • vypracovávají návrhy zákonů a předkládají je tribunátu
   • tribunát
    • vybírá senát
    • diskutuje o zákonu a navrhuje dodatky
   • legislativní sbor
    • také vybírá senát
    • je to „němý orgán“, návrhy buď schválí, nebo zamítne
   • senát
    • má úlohu jako soudobý ústavní soud
    • zajišťuje soulad zákonů s Ú
    • později vykládá, mění a doplňuje Ústavu
    • je to nástroj diktátora
  • tento systém je nepřehledný, komplikovaný, plný závislostí a oslabování kolektivních orgánů
  • cílem je, co největší moc konzulovi, později císařovi
   • ten jmenuje ministry, členy Státní rady, vyslance, vojenské velitele, důležité úředníky, předkládá zákonodárné projekty, vyhlašuje zákony, vydává nařízení, má další dva poradní konzuly,
   • Napoleon ústavní pravidla kolikrát sám ignoroval
   • konzulská ústava byla upravována
    • 1802 doživotní konzulát
    • 1804 dědičný císař republiky = koncentrace moci v rukou jednotlivce - nebyla dělba moci, i když to tak vypadalo

Prameny

 • Učebnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code