Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-18-a [2011/12/25 11:21] (aktuální)
Filip Vích vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 18A) Právo - Mezopotámie,​ Egypt, Izrael ======
 +
 +
 +====== Mezopotámie ======
 +  *   ​Oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jedna z prvních vyspělejších civilizací,​ vznik písma, od této doby datujeme starověk (nejprve záznamy o hospodářství).
 +  *  Recitace právních norem, právní obyčeje a první kodifikace (bez obecnosti, přesně stanoveno, jaké situace mohou nastat). Na začátku říše rozdělena na městské státy. Postupně docházelo ke spojování do různých útvarů (Akkadská ř., Asyrská, Babylonská).
 +  *  V čele stál král (představitel VM, ZM, SM, vrchní velitel i kněz, božský charakter krále). Další funkce byly královna, ústřední správa (chrámové hospodářství,​ kněží, centrum tvorby práva), místní správa (královna, místodržitel,​ vojenské fce).
 +
 +   ​* ​ Lagašské záznamy (2500 p.n.l.)- zápisy o náboženských a právních aktech
 +   * Zákony Urnammua (2100 p.n.l.) - nejstarší objevený zákoník, ochrana slabších
 +   * Zákony Lipit - Išara (2000 p.n.l.)
 +   * Zákony z Ešnunny (1900 p.n.l.) - každý článek začíná slovem když
 +   * Chammurapiho zákoník (1800 p.n.l.) - babylónský král, upevnil svoji moc, centralizace. Jde o nesystematický,​ ale nejvýznamnější. Je kazuistický,​ poprvé využit ordál, zásada "oko za oko"​. ​
 +   * Středoasyrské zákony (12/11 st.p.n.l.) - Právní zrcadlo asyrské ženy
 +
 +====== Egypt ======
 +  * Centralizovaný stát, teokracie (theos = Bůh, kratein = vládnout, forma vlády odvolávající se na božské právo a božské síly).
 +  * Absolutistická forma vlády,​organizovaný státní aparát, panovník = Bůh ⇒ má úřad nejvyššího soudce. Faraon (božský charakter, ZM, VM, SM, jeho rozhodnutí a rozkaz = zákon), hierarchická státní správa ​
 +  * Právo nepsané, obyčejové,​ s pozdější dobou přechází k psané formě. ​
 +  * Osm svitků hepu - psaný zákon, v době Staré říše
 +  * Královské dekrety, zákony a zákoníky - Zákoník krále Haremba (14.st.p.n.l.)
 +  * Mezinárodní smlouva s Chetickou říší (13.st.p.n.l. mezi faraon Ramessem II. a chetity Chattušiliše III.)
 +  * Zápisy z procesů o harémovém spiknutí proti Ramessovi II. + O procesech s vykradači hrobů
 +====== Izrael ======
 +  * Ústřední úlohu v právu hraje židovství,​ monoteismus (víra v jednoho Boha), mesiášské společenství (izraelský lid je vyvolen, očekává příchod mesiáše), původně zřejmě náboženské společenství,​ později se stalo národem. ​
 +  * Právní systém vznikl později než v Mezopotámii a Egyptě. Nikdy nevytvořili světovou říši. Mojžíš = významným zákonodárcem,​ "​Mojžíšovo zákonodárství"​.
 +  * Hebrejská Bible (SZ= Tóra - Pentateuch, pět knih Mojžíšových:​ Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium,​ Numeri + obsahuje tzv. Velké (Kodex smlouvy, Zákony o svátosti) a Malé (Desatero, Dědické právo dcer) kodifikační celky, další části SZ - Proroci, Spisy).
 +  * Talmud - doplnění hebrejských institutů o rabínský výklad: Mišna (kodifikace židovské tradice, právní materie), Gemara (diskuze nad mišnou).
 +  * Halacha (soubor ústně tradovaných právních norem) X Hagada (soubor ústně tradovaných příběhů,​ mravních ponaučení a pověstí).
 +  * V tomto právu se objevuje: monogamie, není zde ordál ani mrzačící tresty. Najdeme v něm sociální zákonodárství,​ veřejné soudní líčení.
 +
 +====== Zdroje ======
 +  * Výcuc ke zkoušce od slunečnice
 +  * Soubor Obecky CŽV 2010/2011 (Vakobobri.cz,​ autor: Alenkaaa)
 +
 +
 +
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code