Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Španělsko

31A) Pyrenejský pol. – středověk a novověk

 • První právní údaje – ius latii – právo podílet se na ŘP v obchodních záležitostech (1.st.nl.)
 • 212 – římské občanství všem obyvatelům impéria
 • Postupná christianizace + vpády germánů (nejdůležitější Vizigóti – Grenada, hl. město Toledo, udrželo se u nich obecné ŘP – Liber Iudiciorum (654, též Lex Visigothorum Reccesvindiana) – platí pro germány i římany, užíván velice dlouho (např. i za reconquisty), důležitou roli měly také Toledské koncily – orgán duchovní i státní, svolává panovník, předsedá arcibiskup
 • Vliv muslimů – přišli na PP, usadili se zde, vytvořili stát, jiné pojetí práva, mnoho obyvatel k nim konvertuje protože jim to přináší výhody – neplatí daně
 • Křesťanské státy – S poloostrova, koexistence s muslimskou částí, postupné sjednocování roztříštěného území spojené s reconquistou (dokončena 1492 dobytím Granady)
 • Personální unie Šp. – Isabela Kastilská + Ferdinand Aragornský, vznik Šp. spojen s nástupem Habsburků 1516
 • Správa – nejprve král, královská rada, dvorské úřady, později vznik kortešů – stavovské sněmy
 • Fueros – městská či zemská práva udělena a potvrzena panovníkem, lokální
 • Pluralita právních řádů, snahy o unifikaci
 • Zákoník La Siete Partidas – polovina 13.stol, platil do 1889, soupis práva, nejvýznamnější
 • Postupně kroky směřující k absolutismu – klesá moc kortésů, nástroj vlády – „Rady“
 • Poč. 18.st. – vymření šp. Habsburků, válka o dědictví španělské, vítězí Filip V. z Anjou (Bourbon)
 • Španělsko – koloniální velmocí (s Portugalskem, později otěže převzala Anglie a Nizozemí)
 • Poč. 19.st. – obavy z VFR, osvícenský absolutismus se mění na ministerský despotismus (viz dále)

33B) Španělsko – 19. A 20. Stol.

 • Poč. 19.st. – obavy z VFR, osvícenský absolutismus se mění na ministerský despotismus
 • 1808 – okupace Šp Napoleonem, dosazení bratra Josefa a hlavně BAYONNSKÁ ÚSTAVA
 • Spory – absolutisté x liberalisté x příznivci historické ústavy – vítězí liberalisté a prosadili tak v roce 1812 novou CÁDIZSKOU KONSTITUCI – lid = svrchovaný, ZM pomocí kortésů
 • 1814 – pád Napoleona, návrat monarchy – ruší svou podřízenost ústavě
 • Další období ve znamení boje liberálové x absolutisté, monarchisté x republikáni, střídavé úspěchy
 • 1834 – Královský statut – není to nová ústava, potvrzuje principy historické ústavy, král + kortesy
 • 1837 – Ústava – revize ústavy z r. 1812 – dvoukomorové kortesy, posílení panovníka
 • 1845 – Ústava – text předchozí
 • 1851 – konkordát – upravuje vztahy církev – stát, katolictví = jediné náboženství ve Šp
 • Období nestability, hospodářské krize, slavná revoluce → 1.Španělská republika, 1873, pouze rok
 • Poté opět monarchie – 1876 – Ústava – kortesy + král, liberálnější ale podobná té z r.45
 • 20.století – krize systému vede ke vzniku autoritativních režimů, 1917 – ústavní krize
 • 1923 – 1930 – diktatura generála Prima de Rivery, 1927 – Národní shromáždění, mediteránní diktatura, ekonomické problémy které režim neuměl řešit → důvod odstoupení de Rivery
 • 1931 – opět vyhlášena republika, Ústava
 • Spory levice x pravice → občanská válka 1936-39, vítězí nacionalisté a generál Franco
 • Franco přijímá titul vůdce, ZM pomocí dekretů, korporativismus – 1938 Pracovní kodex
 • 1945 – Kodex Španělů – výčet občanských práv, nedodržováno, zdánlivá demokratizace
 • 1966 – Ústava = Organický zákon – reorganizace, náboženská svoboda
 • 1975 – umírá Franco, na trůn Juan Carlos
 • 1978 – Ústava, konstituční monarchie, demokratický právní stát, občanská práva, parlament – PS + Senát
 • Dnes – stabilizovaná evropská demokracie
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code