Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Přirozené právo

5A) Idea přirozeného práva v evropských právních dějinách

 • Přirozené právo (ius naturale), přirozenoprávní směr (iusnaturalismus) – souhrn nezadatelných, nezcizitelných principů a práv, které stojí nad právem pozitivním, jsou jeho zdrojem, nezávislé na státu
 • 4 koncepce dle toho, co je zdrojem přirozeného práva – teologická (Bůh), naturální (přirozený řád, příroda), antropologická (člověk), racionalistická (rozum)
 • Řecko – Aristoteles, platné právo je realizací práva přirozeného, platné by mělo přirozené podpírat
 • Řím – Cicero, De Legibus, ius naturale je bohy stanovený řád, nadřazený právu lidí, od něj je potom odvozeno právo ostatní
 • Křesťanství – přirozené právo je výrazem boží vůle, Sv. Augustinus – přirozené právo promítl Bůh do našich srdcí, právo pozitivní je promítnuto do státu, Tomáš Akvinský – dělí zákony na věčné (božské), z nich jsou odvozeny přirozené (lidé je poznávají mravním úsudkem) a pak je promítají do zákonů lidských (pozitivních), božské > lidské, korekce nedostatků lidských
 • Monarchomachismus – přirozeným právem člověka je právo na odpor
 • Hugo Grotius – první snaha o systematizaci přir pr, toto právo by existovalo i bez Boha
 • 17.století – počátech epochy PřPr, začaly kodifikace (viz 27A)
 • Baruch Spinoza – stát nemůže zbavit člověka jeho přirozených práv
 • Thomas Hobbes – člověk se vzdává dobrovolně přirozeného stavu, kdy je člověk člověku vlkem, společenskou smlouvou vzniká stát, který ho chrání spolu se zákony
 • John Locke – člověk se přirozeného stavu vzdává s vidinou lepšího a bezpečnějšího života, přiřozený stav ale není tak hrozný jak u Hobbese
 • Osvícenství – reformy v rámci přirozeného práva
 • Samuel Puffendorf – Heilderberg, snaha o systematizaci PřPr, obsahem základní poučky (nikdo nesmí nikomu škodit, atp.)
 • Christian Thomasius – historicky podmíněné přpr X Christian Wolff nadčasovost, neměnnost
 • 19. + 1.pol.20.st. – éra práva pozitivního, převažuje právní positivismus, exegeze, překonání dvojího vnímání práva
 • Komunismus – společnost je soubor lidí založený na přirozeném řádu, rovnost
 • Po 2.sv.v – renesance Přpr, je to právo nadzákonné, pozitivní má ustoupit, pokud by nespravedlnost byla příliš velká, základní pozitivní právní norma by měla být nahraditelná přirozeným právem

27A) Přirozenoprávní kodifikace

 • V 17. A 18.st. nástup éry přirozeného práva, nová etapa jeho chápání (racionalismus), víra v existenci přírodou daných a zdravým rozumem poznatelných práv, objevily se kodifikace založené na přirozenoprávní teorii
 • 1751 až 1765 – Bavorské kodifikace, trestní, procesní, hmotné (1765, Maxmiliánův kodex)
 • 1776 – Deklarace nezávislosti, nezávislost amerických kolonií na Velké Británii – opírá se o přirozenoprávní základ jednotlivce i společnosti, právo na odpor
 • 1789 – Deklarace práv člověka a občana, VFR, dodnes součástí francouzské ústavy, vliv osvícenství, přijata, aby potvrdila existující posvátná a nezcizitelná práva a deklarovala hranice, které by stát neměl ve vztahu k člověku překročit, lidská a občanská práva, rovnost, svoboda, trestní zákonnost, suverenita národa, dělba moci
 • 1794 – Prusko, Všeobecké zemské právo (ALR), velice rozsáhlé, snaha o systematičnost, regulace chování dopodrobna, to bylo kritizováno, věcná práva, postavení jednotlivce ve společenských vztazích, kazustický
 • 1804 až 1810 – Napoleonské kodifikace – hlavně Code Civil a Code Penal (viz 40B)
 • 1811 – Všeobecný občanský zákoník (ABGB), rakouská kodifikace, srozumitelný, soukromé právo, obecný
 • 1896 – Občanský německý zákoník (BGB), účinný od 1900, liberální, vychází z ŘP, kritika – chybí mu sociální rozměr a je až příliš liberální, není pro laiky, plný generálních klauzulí – možnost reakce na změny ve společnosti, platí i za nacismu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code