Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Obecky, přednáška 4

Svatá říše římská

 • Ambice být státem zahrnujícím celé západní křesťanstvo x realita- slabý stát
 • Právní knihy (= soukromá sebrání práva)
  • Celoevropský fenomén
  • Iniciativa soukromá, nikoliv veřejná
  • Kultura právních knih v Evropě- snahy o zachycení právních obyčejů
  • Eike von Repgow- Saské zrcadlo- vzniká kolem roku 1220, nejvýznamnější právní kniha na německém území (dílo, které i přesáhlo geografické hranice Německa)
   • Bylo používáno v soudních rozhodnutích velmi dlouho (naposledy v roce 1932!)
   • Soupis saského práva (díky kvalitě Saského zrcadla se v této oblasti nijak výrazně neprosadilo Římské právo)
   • Úprava lenního práva
   • Úvahy o právu
  • Neznámý autor- Švábské zrcadlo, vznikající do roku1270
   • Autorem pravděpodobně klerik- řeší vztah mezi světským a církevním právem
 • Městské právo (ius urbanum)
  • Platí uvnitř městských hradeb, v jasně vymezeném území
  • Městská práva může buď získat dodatečně město již existující, nebo město založené „na zeleném drnu“
  • Město má svého pána (toho, kdo jej založil- dal mu městská práva) ⇒ snaha měst o emancipaci z jeho moci
  • Rodiny městského práva- starší města mateřská a mladší města dceřiná, která kopírují jeho městská práva
  • „městský vzduch činí svobodným“ poddaný se po určité době ve městě stával svobodným
  • Majetková i právní diferenciace uvnitř měst
   • Městský patriciát- z jeho řad jsou vybíráni zástupci samosprávy
  • Městské cechy a cechovní soustava
  • Města se sdružují d městských svazů (nejvýznamnější- Hanza)
 • Postupné oslabování soudní moci Svaté říše římské
  • Dlouhou dobu fungoval na císařském dvoře dvorský soud, po Maxmiliánových reformách pak Říšský komorní soud
 • Constitutio Criminali Carolina 1532- Hrdelní soudní řád Karla V. pro SŘŘ
  • Poprvé dává přesnou německou terminologii trestnímu právu (předtím využívání latiny a italštiny)
  • Salvátorská klauzule-díky ní mělo dílo pouze podpůrnou, subsidiární platnost (přednost mají jednotlivá zemská práva)
  • Formulace určitých základů moderního trestního práva
  • Soudce případ vyšetřuje a poté i rozhoduje
  • Možnost být odsouzen za podobné trestné činy jako uvedené v trestním řádu
   • Analogie práva
   • Průlom do právní jistoty jednotlivce
  • Právní pojmy jako přitěžující a polehčující okolnosti, nedbalost, nepříčetnost
 • Zemští škůdci (lapkové apod.)
 • Církevní soudy proti kacířům
 • Tresty: Trest smrti, vyhnanství, zabavení majetku, snížení na cti. Odnětí svobody se objevuje až později
 • Soukromé právo- dominance církve (např. v manželském právu, dědickém právu- „odkazy za duši“)
  • Uznání obecné závaznosti smluv

SŘŘ v období novověku

 • Reformace, vystoupení Martina Luthera⇒ říše se začíná dělit na protestantskou a katolickou část (⇒ další oslabení SŘŘ)
 • Postupná sekularizace- slábne vliv církve v právu
 • Augsburský náboženský mír 1555- rozšíření práva zemského míru na náboženské záležitosti
  • Včlenění výsledků reformačního hnutí do říšské Ústavy (ve smyslu materiálním, ve formálním smyslu Ústava neexistovala!)
  • „Čí země, toho víra“ – zeměpán určuje náboženství poddaných
   • Existuje i právo emigrovat (to se ovšem netýká poddaných, ale šlechty, měšťanů)
  • Potvrzení územních zisků protestantské šlechtě
  • Říše ztratila svrchovanost v církevních otázkách ve prospěch jednotlivých teritorií
 • Třicetiletá válka- mimořádně pustošivý konflikt ukončený Vestfálským mírem z roku 1648
  • Další oslabení císaře, omezení v zahraniční politice a vojenských záležitostech. Omezení říše ve prospěch teritorií
  • Prosazení myšlenky státní suverenity pro jednotlivé země říše. Země se stávají samostatnými subjekty mezinárodního práva, kterým náleží ius faederum (= právo vstupovat do spojeneckých svazků nad rámec říše, ale nikoliv proti ní) ⇒ SŘŘ tím získává definitivně federativní formu
  • Vzniká Věčný říšský zákon nadaný nejvyšší právní silou, základ budoucích volebních kapitulací, který musí každý nastupující panovník uznat za závazný
  • Snaží se vyvarovat chyb míru Augsburského, zamezit sporům v interpretaci
  • Při jednání o náboženských otázkách měl být sněm rozdělen do dvou oddělených částí- katolické a evangelické- nebylo možné, aby jedna strana přehlasovala druhou, vždy muselo dojít k dohodě mezi nimi. O náboženskou otázku se jednalo vždy, když za ni něco jedna ze stran považovala
  • Rozšíření míru i na kalvinisty
  • Proměna říšského sněmu- nyní je označován za „stálý kongres poslanců říšských stavů.“ Sídlí v Řezně (možné přirovnání k OSN- nejsou zde již většinou přijímány závazné zákony, jedná se spíše o „fórum říše,“ kde se jedná o politických a diplomatických otázkách)
 • Zatímco moc císaře slábne, větší díl moci získávají jednotlivé státy- tím počíná období absolutismu v evropských zemích
  • Vliv ztrácejí zemské stavy (zákonodárná moc je v rukou panovníka)
  • Byrokratizace (do vysokých míst ve státní správě nastupují právníci, nestačí dobrý původ)
  • Existence stálého vojska (armáda již není svolávána pouze ad hoc)⇒ výrazný mocenský faktor
  • Dvorské rady- centrální orgán na kolegiální bázi. Řeší zahraniční politiku, finance a také soudnictví (⇒ kabinetní justice)
  • Panovník není tyranem nadaným libovůlí- obzvláště v období osvícenství je považován za „prvního služebníka státu“
  • Centralizace
 • Prusko- země, jejíž moc postupně sílí. Vzestup počíná v 17. Století
  • 1701- panovník zde získává královský titul
 • V 18. Století již SŘŘ existuje spíše jen ze setrvačnosti- „ránu z milosti“ jí zasazují Napoleonské války (zaniá v roce 1806)

Prameny práva v novověké SŘŘ

 • Policejní řády- jsou vydávány na úrovni zemí i na úrovni říše
  • upravují široké oblasti správního práva
  • 1577- říšský policejní řád
 • Rozvíjí se také recepce římského práva
  • Moderní užití pandekt
 • Reformace zemského a městského práva
 • Nově vnímané přirozené právo („přirozené právo je takovým evergreenem právních dějin“)
  • Od novověku vnímání založené především na racionalismu
  • Hugo Grotius- představitel školy přirozeného práva
   • Kodifikace
 • Kodifikace Bavorské 1876
 • Pruská kodifikace 1791
  • Velmi progresivní zákoník, v té době probíhá VFR⇒ strach z jejího přílišného vlivu, zrušení zákoníku a opětovné vydání až o 3 roky později
  • Všeobecné pruské zemské právo- zákoník, který má víc, jak 19 000 paragrafů
  • Návrat ke stavovskému členění
  • Nadodvětvový zákoník
  • První část- majetkové právo jednotlivce; druhá část- od právních vztahů v rodině až po vztahy církve a státu
  • Objevuje se instanční postup- 1. A 2. Instance, apelační soudy
  • Soudnictví se definitivně odděluje od státní správy
  • V soudním systému mají místo již pouze odborníci
  • Vynesený rozsudek musí být zdůvodněn
  • Hypotetární knihy
  • Změny v trestním právu- trestní právo má vyjadřovat osvícenské myšlenky, trest přihlíží k osobě pachatele a možnosti jeho nápravy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code