Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Obecky, přednáška 1

Rané (nejstarší) právo

- problém s prameny → pomocné předměty - právní archeologie (např. nápisy v hrobkách píší o dědictví), právní etnografie - zkoumání zvyků kmenů stále v době kamenné

 • Leopold Pospíšil - významný český etnolog na UK - „podobenství o červeném pokoji“
 • když bude člověk žít v červeném pokoji, nebude znát ostatní barvy a vlastně ani tu červenou

→ i naše právo poznáme při srovnání s jinými systémy i radikálně odlišnými - problematika terminologie

 • právní škola - i když je systém odlišný, můžeme ho zachytit naší současnou právní terminologií
 • neprávní škola - naše vlastní právní pojmy při střetu s jiným systémem selhávají

- Je právo přítomno jenom tam, kde je stát?

 • je dobré sledovat právo v praxi, všedním dnu - právní sociologie - „živé právo“, „law in action“
 • snaha hledat právo mimo stát - např. mafie má také stanovená pravidla a sankce, vězni,..

Předstátní společnosti

 • kefální - řec. kefalé = hlava → má náznaky určitého vedení
 • akefální - starší typ společnosti

Společnost sběračů a lovců

 • anarchistický typ společnosti, žijí v hordách, není vládce - není státní moc, dělba práce podle pohlaví - muži = lovci, ženy = sběračky
 • rovnostářská společnost
 • manželství - objevuje se klasické monogamní soužití, objevují se první právní pravidla - např. zákázán i.ncest (výjimka později u panovnických rodů (Egypt, Inkové) - jsou bohy - překračováním tabu, právních pravidel potvrzují své božství)
 • dědické právo se nerozvinulo
 • darování - významná role, přijímání závazku dar vrátit (nárok na protiplnění) - tehdy právním pravidlem - „Kdo obdrží dar, není svobodný.“
 • důležité urovnávání konfliktů - jejich vytěsnění, snaha zapomenout + základy krevní msty
 • jednota náboženství, práva a morálky - dnes tyto normy oddělené
 • právo má určitý nárok na svatost, pravdu

Segmentární společnost (10 000 př. n. l.)

 • dříve poměrně jednolitá společnost se rozpadá na jednotlivé skupiny
 • první náznaky organizace společnosti - gerontokracie - stařešinství
 • muži a ženy jsou si rovni - do vzniku institutu ceny za nevěstu
 • vlastnictví - společné vlastnictví příbuzných - nezcizitelné, existují k němu užitková práva jednotlivců
 • důraz na staré právo → stařešinové - „staré dobré právo“ x dnešní právo se novelizuje - co je prověřené zkušeností má být uznáváno, staré právo ruší právo nové
 • i tak docházelo ke změnám - společnost reagovala fikcí - „nové právo je staré, na které se pozapomnělo“
 • společnost má strach ho měnit i určitý vztah k němu - viz americká ústava
 • klade důraz na samoregulaci - dnes dominuje vládní moc
 • důležitý konsensus - dnes dominuje rozhodnutí
 • tehdy svémoc (např. krevní msta) - dnes státní moc

Rané státy (3 000 př. n. l. - úrodný půlměsíc)

 • souvislost vzniku státu
 1. s vznikem válečných konfliktů → získání otroků → na jejich řízení je potřeba státní moc, lepší organizace
 2. růst počtu obyvatel
 3. nutnost se organizovat
 4. snaha získat moc - např. nad ženami
 • rozpad příbuzenských struktur, vznik soudů
 • v centru je autorita, nikoli pravda (T. Hobbes) - dodnes o právu rozhoduje autorita
 • vůdce musel být charismatický, měl schopnosti vést
Počátky práva v Mezopotámii, Egyptě a Izraeli
 • Přední Východ - Mezopotámie, část Sýrie, Kanaán, Elam (oblast tzv. Úrodného půlměsíce)
 • návaznost díky řeckému právu, které se v helénistickém období s orientálním právem smísilo
 • významné náboženské centrum v Izraeli
Mezopotámie
 • 11. tisíciletí př. n. l. - významné změny - lidé ze severu na toto bohaté území pronikají a dochází k jejich velkému početnímu vzrůstu → přechod k zemědělství, domestikaci zvířat, zvyšování životní úrovně, vzrůstá segmentace společnosti, vznikají sídliště (města), domy, rozvíjí se obchod - zemědělské výrobky, nerosty, vznikají opevnění, různé městské služby - např. odpadky, tržiště
 • rozvíjí se právní obyčej v oblasti vlastnictví
 • Eridu, Uruk, Ur, Šuruppah - stát je „atomizovaný“ - desítky městských států
 • jako důkaz činnosti společnosti slouží pečeti na obalech zboží a vynález písma
 • vznik písma - Uruk, prvních 700 znaků → později Elamité - Írán; hlavně ekonomické záznamy - náboženské a právní texty zprvu jen ústně
 • chrámové hospodářství (zikkuraty) - lidé tam nosí úrodu a chrámy se stávají centry hospodářství, obchodu, náboženství, obrany; lidé z chrámu se stávají vládci - různé tituly - např. en, ensi; kolem chrámové společenství s různými právními vztahy
 • později se vládci stávají vojenští velitelé (lugalové), kteří si staví paláce → „konkurence“ chrámu → palácové hospodářství + soukromé hospodaření v domech
 • prameny nejstarší literatury sumerské + akkadské
 • zákony se tesaly na kamenné stély a přepisovaly se → více kopií, dochovaly se, stát neparalyzován, když jim to někdo ukradl
 • míšárum = záznamy o volební kapitulaci některých vládců, jedny z nejstarších právních pramenů
 • v angličtině Historie začíná u Sumeru - překlady zákonů
 • smyslem zákonů ochrana ekonomicky slabších obyvatel proti silnějším
 • zákony Lipit-Ištara, vládce Isinu - nejvýznamnější sumersky psané zákony; 20. století př. n. l. n
 • postavení otroků, dědické, rodinné právo - ochrana nemocné manželky, kterou musí manžel živit, postih osob, které bezdůvodně někoho žalují
 • zákon eštuge? - cena za nevěstu - ženich musí platit, protože otec ztrácí pracovní sílu
Chamurappiho zákoník
 • vydán v Babylónu, napsán akkadsky, 18. století př. n. l.
 • 282 odstavců, dlouhý prolog a epilog → velmi rozsáhlý
 • ordály - nepoužívalo se v římském právu; člověka hodili do řeky, pokud se neutopil, byl nevinnen → iracionální prostředek
 • zásada odplaty - oko za oko, zub za zub
 • středoasyrské zákony - soubor již vydaných zákonů (12. století př. n. l.)- otroci a ženy ještě nemají postavení jako ve starém Římě, mají určitou ochranu
Egypt (od 3050 př. n. l.)
 • od počátku jednotný stát - Meni z Horního Egypta zabral Dolní
 • nevytvářejí se pravá města, venkovský ráz obyvatel, vytváří se centra kultury a hospodářství
 • jedna z největších identifikací krále a státu v dějinách = „identifikace státu s panovníkem“, jeho autorita je u lidí nezpochybnitelná - vzor všem etatistickým státům v dějinách - vymyslel Machiavelli - etatismus = přehnané zdůrazňování moci a suverenity státu
 • významné náboženské cítění - Hor, Maat
 • právo je uspořádáno a tradováno převážně ve formě obyčejů
 • neobvyklá stabilita státu - nejdelší stát v dějinách, i když měla i vnitřní dynamiku
 • víra v posmrtný soud - vážení srdce, možnost anihilace duše
 • významná pravidla, kterými se řídí vezír - nejdříve královský syn, později někdo mimo, který si vzal královu dceru, jinak se královský rod o moc nedělil
 • nutnost charismatického vůdce
 • rozdělen na 42 krajů, šéfové dědiční, měli vlastní aparát - i soudy

Izrael

Tóra
 • obsaženo izraelské právo - největší zákonodárná sbírka před sepsáním římského práva
 • vzniká od 13. st. př. n. l.
 • pět knih Mojžíšových, mnoho pramenů
 • předstátní systém - kočovný, pak usedlý - Palestina - s Pelištejci
 • kmenový svaz pod nadvládou soudců? - např. Samson
 • od 11. století království - Saul, David, Šalamoun, rozdělení na S a J
 • sociální zákonodárství - významné v Tóře - národ ve dvou zajetích, nutnost ho vytvořit → několik kodifikací - určité dary ze sklizně pro chudé - např. získali spadlé obilí, druhé třesení z olivovníku
 • o šabatu se nesmí pracovat
 • každý sedmý rok propouštěli otroky na svobodu
 • manželské právo - nebylo přísné jako křesťanské
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code