Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


37. Vývoj veřejné správy 1949-1960

Obecná charakteristika

 • obtížná, vládnoucí ideologie se vyvíjela
 • po Únoru 1948 začala být budována nová, tzv. lidově demokratická správa a správní právo
 • v nové správní soustavě důležitou úlohu - masové organizace, KSČ, složky NF (hodně stranické)
 • nejvýznamnější prostředkem vlivu KSČ byla její kádrová politika, tzn. výchova, výběr a rozmísťování personálu státního aparátu
 • funkce státu se výrazně rozšiřovaly - KSČ se snažila řídit téměř všechny oblasti spol. života - normy správního práva se objevovaly takřka ve všech právních oblastech, opouští se dualismus soukromého a veřejného práva, zdůrazňuje se veřejnoprávní dimenze všeho
 • ústup od dvoukolejnosti správy směrem k etatizaci veřejné správy a opouštění dělby moci ve prospěch koncepce jednoty moci
 • došlo sice ke zjednodušení, zprůhlednění a unifikaci všeobecných správních předpisů, ale neúměrné narůstala produkce podzákonným norem
 • znaky správního práva: rozsáhlost, rozmanitost, v systému práva má velký význam, výrazná proměnlivost a pružnost (úzce spjato s politikou, reaguje na změny v hospodářství apod.)
 • trochu rozpor mezi projevovaným odmítnutím minulosti a faktickou kontinuitou orgánů i norem (správní řád 1928)
 • vznikala celá nová odvětví státní správy a práva – př. plánování, výkup, výstavba průmyslu apod., někdy přetrval název odvětví, ale zcela se změnil jeho obsah (sociální zabezpečení)
 • správa po 1948 – snaha svěřit co nejvíce úkolů do působnosti všeobecných správních orgánů, národních výborů, a významně tak koncentrovat, zjednodušit a zpřehlednit soustavu správních orgánů → zlidovění či laicizace správy (Stalinova teze, že správa má být tak jednoduchá, že „i kuchařka může řídit stát“)
 • nové úřední sbírky právních předpisů a vnitřních aktů:
  1. Úřední list Československé republiky – předpisy vlády a ministerstev, do 1960
  2. Sbírka oběžníků pro národní výbory (názvy se měnily) – směrnice, pokyny, zásady pro činnost NV
  3. jiné – vyvěšení na úřední desce, zveřejnění v tisku, rozesílání organizacím apod.

Ministerstva

 • ústřední úřady státní správy vedené členem vlády, vládě podřízené a odpovědné, které řídily přesně vymezené správní odvětví
 • organizaci ministerstev zakládal ústavní dekret č.1/1945 Sb.
 • od 1949 vláda může upravovat působnost ministerstev, pověřenectev i jiných orgánů veřejné správy, zřizovat a rušit ministerstva
 • 1950 ★ další ministerstva - lehkého průmyslu, těžkého průmyslu, paliv, národní bezpečnosti…
 • vydávání právních předpisů:
  1. obecně závazné právní předpisy - nařízení, vyhlášky
  2. vnitřní předpisy - instrukce, směrnice, pokyny
  3. individuální správní akty - správní rozhodnutí aplikující obecně závazný předpis na konkrétní skutkovou podstatu
 • POZOR! - vláda a její předsednictvo rozhodovaly kolegiálně X ministerstva monokraticky

Resortní úřady s celostátní působností

 • nenazývaly se ministerstva, ale v čele některých stál ministr a byly podřízeny vládě
 • Státní plánovací úřad (1949-59)
  • návrhy národohospodářských plánů, kontrola jejich plnění, plánování cen
  • 1959 jej nahradila Státní plánovací komise
 • Státní mzdová komise
 • Československý rozhlasový výbor

Stav na Slovensku

 • do 1960 asymetrický stav - vedle celostátních ústředních orgánů souběžně existovaly jako jejich součást zvláštní ústřední slovenské orgány (pro české země podobná struktura vytvořena nebyla):
  • Slovenská národní rada - volený zastupitelský orgán
  • Sbor pověřenců - pověřenectva, která byla obdobou ministerstev, vykonávala resortní ústřední správní působnost na Slovensku
 • do 1950 dvojí správněprávní legislativa - na SK odlišné normy a jiná podoba správy
 • 1956 zreformováno postavení slovenských národních orgánů - pověřenectva podřízena ministerstvům
 • Ústava 1960 - zrušen Sbor pověřenců

Prameny správního práva

 1. ústava a ústavní zákony, resp. ty pasáže, které se dotýkaly národních výborů, dalších orgánů a správního práva
 2. zákony, které upravovaly obecné otázky správního práva, dále normy regulující jednotlivé úseky a jim odpovídající úřady, anebo zákony, které se v určitých aspektech dotýkali správních vztahů, zákony Slovenské národní rady
 3. vládní nařízení vydaná k provedení zákona (nejvýznamnější prameny administrativního práva)
 4. usnesení vlády, pokud obsahovala obecně závazná pravidla
 5. nařízení ministerstev vydávaná na základě zákonného zmocnění
 6. nařízení Sboru pověřenců

Národní výbory

Zásady NV

 • demokratický centralismus - orgány nižšího stupně vázány nejen zákonem a právními předpisy, ale též vnitřními akty vyššíh ostupně; zároveň NV měly širokou diskreční pravomoc (=správní uvážení, mohou odmítnout)
 • dvojí podřízenost - orgány NV jsou podřízeny vertikálně vyšším spr.orgánům a horizontálně plénu a radě NV
 • socialistická zákonnost - spíše metoda vládnutí než juristická kategorie
 • zlidovění správy - veřejost jednání NV, možnosti občanů přicházet na NV s oznámeními, iniciativami → systém důvěrníků lidové správy; realita jiná
 • národnostní rovnoprávnost
 • socialsitické plánování

Právní akty NV

 • NV vydávaly akty jednak jako správní orgány, jednak jako samosprávní orgány, a to jak navenek, tak i dovnitř:
 1. obecně závazná nařízení
  • tyká se věcí státní správy i samosprávy
  • ano praeter legem, ne contra legem
  • v letech 1948-60 platnost pouze dva roky od počátku účinnosti
  • orgán, který je vydal, byl sám oprávněn je zrušit, a stejně tak mohl učinit NV vyššího stupně
 2. individuální právní akty = správní rozhodnutí
  • secundum et intra legem
  • velká diskreční pravomoc
  • k zajištění zákonnosti - odvolací řízení, v některých případech přezkum soudem
 3. interní normativní instrukce
  • vnitřní předpisy
  • organizační, ekonomické, řídící a technické vnitřní akty
  • zavazují podřízené NV, jejich funkcionáře, pracovníky X nezavazují občany
 4. faktické pokyny - exekuční správní úkony
 5. správněprávní smlouvy - s jinými orgány, družstevními organiazcemi…
 6. posudky, doporučení, stanoviska

Krajské NV

 • zřízeny zákonem č.280/1948 Sb., o krajském zřízenízrušeny země česká a moravsko-slezská
 • od 1.1.1949 nové správní uspořádání:
  • 19 krajů, 300 okresů
  • KNV, ÚNV (Praha), ONV (okresy), MNV (obce)
 • KNV řízeny Min.vnitra, podřízeny vládě, resp. jednotlivým ministerským resortům
 • obrana státu, bezpečnost, hospodářství, kultura, zemědělství, průmysl
 1. plenární zasedání
  • do 1954 delegování jednotlivými složkami NF
  • v čele předseda KNV
  • obecně závazná nařízení
 2. rada
  • výkonný orgán plen.zas., vykonává jeho usnesení
 3. předseda
  • vydává neodkladná opatření
  • může zastavit usnesení plen.zas., rady, komisí, referentů !!!
 4. krajský tajemník
  • jmenován radou se souhlasem Min.vnitra
  • pomocník předsedy, poradní hlas
 5. referenti
  • i nečlenové NV
  • zajišťují každodenní chod NV
  • odpovědní plen.zas. i radě
 6. komise
  • i nečlenové NV
  • poradní fce

ÚNV hl.m.Prahy

 • Praha, 100 čl.
 • plenární zasedání, rada, primátor, ústřední tajemník, referenti, komise
 • dále ještě 30-ti členné obvodní výbory mětských částí (těch bylo 16)

ONV

 • mohly být rozpuštěny Min.vnitra nebo zmocněným KNV
 • 1949 zrušena statutární města
 1. plenární zasedání
  • volený orgán X volby ve skutečnosti až v r.1954
 2. rada
  • 8-11 čl., kolegiální rozhodování
  • provádí usnesení plen.zas. + přezkum rozhodnutí vydaných referenty nebo komisemi v případě, že proti nimi strana vznesla odvolání
 3. předseda
  • odpovědný plenárnímu zasedání a radě
 4. okresní tajemník
 5. referenti
  • zbtyková klauzule
 6. komise

MNV

 • dvojí podřízenost
 • obdobné orgány X referenti jen výjimečně
 • do 1954 členové pléna jmenováni a odvoláváni okresním NV na návrh místního nebo okresního akčního výboru Národní fronty
 • dále důvěrníci lidové správy

Reforma NV v r.1954

 • ještě v r.1953 řízení NV přešlo z Min.vnitra na vládu jako celek X „nižší“ NV stále řízen „vyšším“ národním výborem
 • 1954 poprvé přímé volby do NV
 • kraje: počet se zmenšil z 19 na 12
 • okresy: počet se zmenšil z 300 na 179
 • soustava NV:
  1. KNV, ÚNV v Praze, ÚNV v Bratislavě
  2. ONV, městské NV, obvodní NV (v jednotlivých městských obvodech Prahy)
  3. MNV a obvodní NV (v sídlech krajů)
 • orgány:
  1. plenární zasedání - voleno na 3 roky, AVP 18, PVP 21, vázaný mandát, obecne závazná nařízení
  2. stálé komise - ne princip dvojí podřízenosti, kontrolní charakter
  3. rada - rozhoduje kolegiálně, dvojí podřízenost, tvoří další orgány:
   1. předseda
   2. Plánovací komise - řízena Státní plánovací komisí
   3. Úřednictvo rady - 1954 zrušeni referenti, místo toho odbory
 • XX.sjezd KSSS → 1956-58 úpravy:
  • posílení volené složky NV
  • decentralizace státní správy
  • posílení role odborů a komisí
 • od 1960: 10 krajů, 108 okresů

Správní řízení

 • vládní nařízení č.8/1928 Sb., správní řád - NV se mu ale nerady podřizovaly + teritoriální odlišnosti při správním rozhodování národních výborů
 • vládní nařízení č.20/1955 Sb., správní řád → přednost zahájení řízení na návrh (z moci úřední, jen pokud to vyžadoval obecný zájem), zásada materiální pravdy, řízení tvořilo jeden celek, princip úplné apelace (skutkové + právní otázky), jen do 1960
 • 1951 ★ Ministerstvo státní kontroly - místo Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu (NÚKÚ)
 • dále ještě kontrolní a revizní úřady + státní prokuratura
 • 1.1.1953 zrušen Nejvyšší správní soud

Správní trestání

 • trestní zákon správní, č.88/1950 Sb.
 • trestní řád správní, č.89/1950 Sb.
 • viz 2.34

Prameny

 • učebnice (2009) str. 253-322
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code