Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


29. Ústavní vývoj ČSR 1946-1948

Vytvoření Ústavodárného Národního shromáždění

 • provizorium představované Prozatimním NS a vládou vzešlou z dohod politických stran Národní fronty mělo být v roce 1946 nahrazeno parlamentem vzešlým z pokud možno demokratických voleb
 • poté mělo dojít též k k odpovídající proměně vlády a nové prezidentské volbě
 • původní představy E.Beneše a nekomunistických stran o co nejrychlejším provedení voleb se nepodařilo naplnit, uvažovaný termín byl několikrát posouván → nakonec až 26.května 1946
 • problémy s odchodem sovětské i americké armády z našeho území
 • proměna postavení parlamentu a volebního práva
  • v porovnání s Ústavou 1920 a prvorepublikovou právní úpravou
  • nebylo uvažováno o obnově druhé komory parlamentu (Senát)
  • přijat zákon o stálých seznamech voličských (č. 28/1946 Sb.)
   • 21.února 1946, po politických dohodách Národní fronty a sloveské reprezentace
   • volební právo do NS bylo vázáno na „zápis“ do těchto seznamů a volič mohl volit pouze v té obci, kde byl ve voličském seznamu zapsán
   • podle § 2 to mohli být pouze státní občané Československé republiky, „české, slovenské, nebo jiné slovanské národnosti“ → volebního práva tak byly zbaveny menšiny němců a maďarů
   • do těchto seznamů se nezapisovaly osoby, proti nimž bylo zahájeno „přípravné soudní vyšetřování“ pro trestný čin podle velkého retribučního dekretu nebo nařízení SNR a také osoby odsouzené podle malého retribučního dekretu
   • za určitých okolností znemožněno volit i osobám, na něž bylo podáno jen „trestní oznámení“ pro retribuční delikt a osobám, které byly členy organizací, jejichž seznam přineslo prováděcí vládní nařízení (→ překážka volebního práva)
   • aktivní volební právo sníženo z 21 let na 18 (tzn. + půl milionu oprávněných voličů)
   • volební právo rozšířeno na vojáky a příslušníky SNB (bezpečnostní sbory), což mělo posílit radikální levici
   • voličské seznamy se sestavovaly na dobu tří let zvláštními volebními komisemi (zde zaručeno rovnoměrné zastoupení stran Národní fronty)
   • zákon obsahoval i předpisy o řízení a o námitkách proti nezapsání do seznamu, rozhodoval v zásadě nadřízený Národní výbor
   • zákon měl i trestní sankce při porušení povinností, ve snaze být zapsán do více voličských seznamů, či při úmyslném i nebalostním uvedení nepravdivých údajů
   • podrobněji proveden vládním nařízením
 • volebního práva a podoby ÚNS se týkal ústavní zákon o Ústavodárném Národním shromáždění (č. 65/1946 Sb.)
  • z 11.dubna 1946
  • v tomto zákoně deklarována podoba parlamentu podle „všeobecného, rovného a tajného práva…“ a podle zásady poměrného zastoupení
  • potvrzení aktivního volebního práva čs.občanů od věku 18ti let, právo pasivní od 21 let
  • hlavním úkolem ÚNS bylo projednávání, příprava a přijetí nové ústavy
  • funkční období stanoveno do doby, než se sejde zákonodárný sbor ČSR, nejdéle však na dobu dvou let
  • ÚZ řešil otázku zákonodárné moci → tu mělo ÚNS pro celé území republiky, SNR měla do přijetí nové úpravy vydávat nařízení SNR v dosavadním rozsahu (s odkazem na první pražskou dohodu)
  • druhá pražská dohoda
   • řeší posavení Slovenska
   • mezi vládou a SNR. 11.dubna 1946
   • podrobnější úprava pravomocí prezidenta, příprava celostátních norem, koordinace plánování, statistiky a soudní soustavy
   • deklarace snahy o odstraňování nejvýraznějších rozdílů v právu platném v českých zemích a na Slovensku
   • zásada zákazu majorizace v zásadních otázkách týkajících se státoprávního postavení Slovenska
 • Ústavodárné Národní shromáždění
  • jednokomorové, 300 členů
  • v čele 24členný Stálý výbor
  • platila pro něj ustanovení z Ústavy 1920 o poslanecké sněmovně
  • zrušen volební soud → nahrazen ověřovacím výborem ÚNS

Volby 1946

 • 28 volebních krajů (13 v Čechách, 6 na Moravě, 9 na Slovensku)
 • právo volit → nutno splnit pět podmínek
 • stanovena povinnost volit, kdo nešel, hrozila pokuta 10 tisíc (s výjimkou osob nad 70 let, nemocných, vzdálených v den voleb o více než 100 km, neodkladné povinnosti úřadu či povolání)
 • poměrné zastoupení
 • vázané kandidátky
 • kandidovat mohli pouze členi stran Národní fronty (ty ale neměly celostátní působnost)
 • volby vypsal ministr vnitra 19.dubna 1946 svoji vyhláškou
 • v českých zemích o na Slovensku kandidovaly 4 strany
 • voliči, kteří nesouhlasili se stávajícím režimem nebo se nerozhodli pro žádnou z nabízených stran, dostali možnost vhodit ve volbách tzv. „bílý lístek“ (u voleb odevzdáno pouze 0,4%)
 • Národní fronta - předvolební dohoda o volební soutěži → nenapadání dosavadního vládního programů a dekretů prezidenta, zdržení se osobních útoků, připravenost na povolební spolupráci
 • komunisté šli do voleb s heslem „republice více práce, to je naše agitace!“, národní socialisté „pojďte s námi, s námi nezabloudíte“, lidovci „totalita bude bita“
 • výsledky - Č: 40% komunisté, 24% národní socialisté, 20% lidovci, socdem 15% / S: demokraté 62%, komunisté 30%, strana práce 3% → z celostátního hlediska zvítězili přesvědčivě komunisté
 • ÚNS - 114 mandátů komunistům, národní socialisté 55, lidovci 46, slovenští demokraté 43 mandátů, socdem + strana práce 39 mandátů, strana slobody 3 mandáty
 • před dokončením jednání o sestavení nové vlády se sešly strany Národní fronty a řešila se otázka Slovenska
  • třetí pražská dohoda
   • 27.června 1946
   • posílení centralizační tendence, politické oslabení důsledků volebního vítězství demokratů na Slovensku
   • týkala se způsobu přijímání celostátně platných norem
   • příslib unifikace práva
   • posílení postavení vlády a ministerstev ve vztahu k SNR a sboru pověřenců (zejména v ekonomické oblasti)

Situace po volbách

 • ÚNS
  • ustavující schůze 18.června 1946
  • předsedou Zápotocký, po měsíci David
 • 19.června - nová volba Beneše prezidentem (jednomyslně)
 • 2.července - jmenována nová vláda → prvně v jejím čele komunista Klement Gottwald
  • KSČ 7 členů vlády, KSS další dva, národní socialisté, lidovci a demokraté po 4 křeslech, socdem 3, dva ministři bez politické příslušnosti (Masaryk, Svoboda)
  • měla pokračovat vláda všech stran Národní fronty
  • přijetí Budovatelského programu
   • vcelku umírněný, přednesen 8.července
   • zaměřen na rekonstrukci válkou poničené země založené na dvouletém hospodářském plánu
   • z právního hlediska byla klíčová ustanovení týkající se přípravy nové ústavy
    • měla vycházet z dosavadních demokratických zásad Ústavy 1920 i ze změn, které přinesla válka a vývoj po ní
    • zmíněny - národní výbory, znárodnění, národní pojetí státu jako státu slovanských národů Čechů a Slováků (bez zvláštních práv národnostních menšin), dokončení tzv. národní očisty
    • spojenectví se SSSR
    • vyvážené prohlubování politických, hospodářských a kulturních vztahů s VB, USA a Francií
  • částečná rekonstrukce vlády na konci listopadu 1947 - vyvolala ji politická krize na Slovensku, změny ve Sboru pověřenců SNR → personální výměna
 • ústavní výbor
  • zřízen k přípravě ústavy a souvisejících zákonů zvláštním ústavním zákonem č. 197/1946 Sb.
  • 36 členů, zástupci všech stran Národní fronty dle zásad poměrného zastoupení
  • generální zpravodaj - komunista Procházka
  • práce formou subkomisí k jednotlivým částem ústavy
  • spory o míru decentralizace, pojetí zákonodárného sboru, postavení národních výborů
  • poradním orgánem → sbor expertů (členem např. i Weyr, jeden z tvůrců Ú20)
  • Kubeš - profesor MUNI v Brně, ucelený návrh ústavy
   • postavili se za něj národní socialisté, vyšlo dokonce tiskem
   • snaha o harmonizaci principů z Ú20 a pomnichovským vývojem na základě Masarykových ideálů socializující demokracie
   • odmítá asymetrické postavení Slovenska, zemská decentralizace
   • dělba kompetencí mezi NS a zemské sněmy, respektive vládu a zemské vlády
   • tzv. rozestupová varianta - existence NS a národních rad
   • důraz na kontinuitu úpravy občanských práv a svobod + sociální práva
   • počítal s Ústavním soudem
  • další návrhy ústavy i z per slovenských právníků (v zásadě vycházeli z asymetrického postavení Slovenska)

Únorové události 1948

 • komunisté po volbách - cílem zisk moci ve státě jakýmkoli způsobem, na ostatní strany NF začali pohlížet jako na opozici
 • nekomunistické strany - kritika komunistických praktik
 • 1947 - krize systému NF, která dospěla v roce 1948 k únorovému vyvrcholení
 • situaci zhoršovala stále větší zahraničněpolitická orientace na SSSR (odmítnutí Marshallova plánu) a vnitropolitická krize se nejprve objevila na Slovensku (komunisté se tu nesmířili s porážkou od demokratů, ti se zase nemohli spolehnout na pomoc od nekomunistických českých stran)
 • vykonstruované spiknutí Slovenské lidové strany → vláda podpořila rozsáhlé zatýkání podezřelých a vytvoření nového Sboru pověřenců v roce 1947, demokraté tu ztratili většinu členů
 • Krčmanský případ - vyhrocení vztahů komunisti x nekomunisti
  • na Zenkla a Drtinu (ministři národních socialistů) byl spáchán atentát prostřednictvím balíčkových bomb → stopy vedly k sekretariátu KSČ → komunistický ministr vnitra a bezpečnostní složky se postaraly, aby případ nebyl řešen
 • konkrétní podmět k vypuknutí krize v roce 1948 byla právě situace v bezpečnostních složkách → ty se stávaly nadmíru pod kontrolou komunistů
  • nekomunisté - kritika postupu vyšetřování spiknutí na Slovensku a dalších politických afér
  • 13.února - protest národně socialistických ministrů proti přesunutí několika velitelů SNB v Praze (mělo to posílit KSČ)
  • ministr vnitra na protesty nereagoval → ministři nekomunistických stran odmítli účast na příštím zasedání vlády
  • 20.února - 12 nekomunistických ministrů podalo demisi (to bylo ale méně než 1/2 členů, vláda mohla fungovat dál)
  • vypukla otevřená politická krize
  • ministři, kteří podali demisi, předpokládali že komunisté buď ustoupí, nebo že prezident jmenuje přechodnou vládu a dojde k novým volbám
  • KSČ se soustředila na „ústavní vyřešení krize“, vyzývala k plnění vládního programu a vládu považovala az stále funkční a hledala v řadách stran kritiků kolaboranty
  • akční výbory NF - hlavní úloha, čistky a vylučování členů (právně zajištěno, aby to šlo snadným způsobem)
  • Beneš nucen přijmout požadavky KSČ, Gottwaldovi měl umožnit vládnout dál (masivní kampaň proti stranám, jejichž ministři podali demisi, demonstrace, činnost odborů a lidových milic)
  • Vedení KSČ - svolání sjezdu závodních rad a sjezdu zástupců rolnických komisí pod záštitou Ústřední rady odborů → výzva k podpoře KSČ
  • nekomunističní ministři věřili v parlamentní řešení krize a spoléhali na Beneše, ti jenž je podporovali nekonali výraznější protikroky proti KSČ
  • Masaryk demisi nepodal, navíc západní země situaci jen přihlížely
  • SSSR zprostředkované zásahy do krize
  • v rozhodování vyloučen parlament
  • KSČ požadovala na Benešovi, aby demisi přijal a jmenoval „přebudovanou“ vládu (kdyby to Beneš nepřijal, byla připravena generální stávka)
  • Beneš rezignaci ministrů přijal a souhlasil se změnami ve vládě, tak jak je navrhl Gottwald
  • únor 1948 - státní převrat
   • proveden bez otevřeného užití násilí
   • změna charakteru státu
   • KSČ se chopila moci a vyhlásila ve státě nové období, tzv. lidovou demokracii (soustředěna na budování socialismu)
   • období diktatury proletariátu (totalitní systém, potlačení opozice)
   • nová vláda - mocenský monopol KSČ, tvořena Gottwaldem, NF pouze „převodní pákou“ a fasádou nového režimu
   • zaváděný politický systém se měl stát kopií stalinistického sovětského svazu
   • Akční program
    • 10.března, vláda jej předložila ÚNS
    • kritika třídního složení předmnichovské republiky
    • podání komunistického pohledu na poválečný vývoj a únorové události
    • nastínění programu v duchu přeměn na lidovou demokracii
    • zestátnění, centrálně plánovaná ekonomika, očista veřejného života
    • nová ústava
    • ÚNS má přijmout ještě před ústavou normy o znárodnění, pozemkové reformě, volbách, národním pojistění a základním školství
  • očištěno i ÚNS a vytvoření Akčního výboru parlamentní NF
  • někteří poslanci raději emigrovali, jiné se vzdali poslaneckého mandátu, někteří zatčeni
  • přijat ústavní zákon, kterým byla upravena volba, pravomoc a činnost NS (č. 74/1948 Sb.) do účinnosti nové ústavy
  • stávající ÚNS pokračovalo ve své působnosti do volby nového NS
  • NS
   • zachována jednokomorovost, 300 členů
   • volební období na 6 let
  • na tento zákon navázal zákon č. 75/1948 Sb., o volbách do NS, vycházel z volebního zákona z roku 1946 včetně úpravy aktivního a pasivního volebního práva + povinnosti volit a byl rozšířen počet osob, u kterých existovala „překážka volebního práva“, narušena též tajnost hlasování
  • legitimizací nového komunistického režimu se měly stát nové parlamentní volby, plánované na konec května 1948
   • do jejich příprav se promítl postoj totalitní moci
   • jedna volební kandidátka NF → KSČ v ní měla 70% kandidátů, zbytek kandidátů byli členové „obrozené“ NF (chybí tedy skutečně opoziční politici)
   • volič dvě možnosti
    • souhlasit s navrženou kandidátkou
    • vhodit tzv. „bílý lístek“
   • volby proběhly v atmosféře zastrašování, v žádném případě nebyly demokratické ani svobodné
   • stíhání projevů protikomunistické agitace
   • na mnoha místech nebyla použita ani plenta
   • úpravy výsledků voleb
   • nový režim → 87% hlasů
  • 7.června - abdikace Beneše, 14.června prezidentem Gottwald
  • otázka ústavy → více o průbehu a samotné ústavě v otázce 31. Ústava 9. května

Prameny

 • učebnice Vývoj československého práva, Kuklík, strany 61 až 66 a 107 až 114
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code