Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


29. Kodifikace trestního práva v 19. století

1803 Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích

 • v roce 1796 vyhlášen jako Západohaličský trestní zákoník, v září 1803 po dílčích úpravách i pro celou monarchii
 • vydán za vlády Františka I.
 • hmota + proces
 • v českém překladu vydán o rok později
 • ovlivnil vývoj trestního práva u nás až do roku 1949 (TZ 1852 vlastně pouze jeho novelizací)
 • přehledný, formulačně přesný, vyhýbá se kasuističnosti
 • přebírá vymoženosti josefinského trestního zákoníku a dále je rozvíjí - např. že předpokladem trestného činu je zlý úmysl pachatele
 • trestní odpovědnost pachatele vylučuje:
  • nepříčetnost
  • nedostatečný věk (do 14 let jako v Theresianě)
  • neodolatelné donucení
  • náhoda, nedbalost nebo nevědomost (neuvědomění si následků) X neznalost práva neomlouvá
 • trestným byl i návod, pomoc, nebo pokus X pouhý úmysl trestný nebyl
 • dvě části - o zločinech a přestupcích:
 1. trestání zločinů:
  • trest smrti (oběšením)
  • žalář - třístupňový (žalář, těžký žalář, nejtěžší žalář), doživotní nebo dočasný (od 6 měsíců do 20 let)
   • počínaje těžkým žalářem byl pachatel ukován na nohou, nebylo mu podáváno maso a byl izolován
   • žalář nejtěžší - ukován i v pase, teplé jídlo obden, jinak jen voda a chléb
  • tresty zostřovány i nucenými pracemi, pranýřem, bitím, vyhnanstvím po odpykání trestu
  • trest smrti a nejtěžší žalář měly také současně za následek ztrátu občanských práv, šlechtictví, akademických a vojenských hodností, právní odpovědnosti
 2. trestání přestupků
  • pokuta
  • propadnutí věci
  • ztráta práv
  • vězení (od 24 hod do 6 měsíců; dělilo se na obyčejné a tuhé)
  • bití
  • vyhoštění

Trestní právo hmotné

Trestní zákon, č.117/1852 ř.z.

 • základ rakouského, posléze i čsl. trestního práva
 • v podstatě novela trestního zákonu z roku 1803 → změny:
  • obsahuje jen právo hmotné, procesní ponechal zvláštní úpravě
  • kromě přestupků a zločinů rozlišuje i přečiny
  • likviduje některé feudální přežitky
 • v čele zákoníku - uvozovací patent, který zavádí jeho celoříšskou působnost (v Uhrách platnost do roku 1878)
 • zákaz analogie X připouští, aby orgány správní a policejní vydávaly zákony a stíhaly podle nich
 • také zásada nullum crimen sine lege a zákaz uložení jiných trestů, než zákon vysloveně stanovil
 • platnost zákoníku i na činy spáchané tiskem (díky zrušení předběžné cenzury 1848)
 • protidělnický charakter - přečinem jsou tajné společnosti; zvýšení trestnosti činů proti zaměstnavateli
 • zakotvuje delikt rouhání
 • zvýšená ochrana představitelů státní moci - panovníka, policistů…
 • klady: stručné formulace, odstupňování deliktů podle společenské nebezpečnosti
 • pro pochopení tohoto zákoníku si musíme uvědomit, že byl vydán v období Bachovského absolutismu
 1. tresty za zločiny:
  • trest smrti (oběšením)
  • žalář - 2 stupně, žalář druhého stupně vykonáván v samovazbě a se železy na nohou; doživotní X dočasný; výlučně v zemských trestnicích
  • vypovězení - jen pr ocizince
  • bití - 25 ran pro muže, nebo metlou pro ženy; zákaz tělesných trestů v roce 1867
 2. tresty za přečiny a přestupky:
  • peněžitá pokuta
  • propadnutí věci
  • ztráta práv a povolení
  • vězení - opět 1. a 2.stupně, ve vězenicích okresníc hsoudů, 24 hod - 6 měsíců)

1854 Výpraskový patent (Prügelpatent)

 • základní právní norma pro policejní činnost zeměpanských orgánů, upravovala pravomoc státních orgánů i orgánů místní samosprávy, zmocňoval je k vydávání zákonů, které pak vedly k utlačování občanských svobod (např. zákaz vycházení od určité hodiny, stíhal vystupování proti vládě), k ukládání fyzických trestů i jejich vykonávání ← ovšem pouze pro lidi, kteří dostávali denní nebo týdenní mzdu (dělníci)
 • fyzické tresty zakázány zákonem č.131/1867 ř.z.

Trestní právo procesní

 • staré procesní právo předtím fungovalo ještě na zásadách inkvizičního procesu podle Obecného soudního řádu kriminálního (1788) a Zákoníku o zločinech a těžkých policjeních přestupcích (1803)

1850 trestní řád

 • nová úprava požadavkem měšťanstva
 • zásada obžalovací (zaveden institut státního zástupce), volné hodnocení důkazů, ústnost, veřejnost, porotní soudy
 • 1851 - 3.silvestrovským patentem omezena zásada ústnosti a obžalovacího procesu, zrušeny porotní soudy
 • 1853návrat k zásadám inkvizičního procesu z doby před revolucí, ponechána instituce státního zastupitelství a ústní řízení při závěrečném přelíčení
 • po porážce neoabsolutismu - postupná revidace v 60.letech, např. uzákonění osobní a domovní svobody

1867 prosincová ústava

 • opět zakotvila ústnost a veřejnost soudního řízení, obžalovací proces a porotní soudy pro zločiny a politické a tiskové

1873 trestní řád

 • vycházel z toho z roku 1850, TP procesní
 • opět návrat k zásadě obžalovací, ústnosti, veřejnosti, volnému hodnocení důkazů, porotním soudům
 • platil i v ČSR
 • v trestním řízení princip trojinstančnosti - proti rozsudku prvé instance se mohl odvolat k soudu instance druhé, nebo napadnout rozhodnutí pro zmatečnost ke kasačnímu soudu
 • nedostatky:
  • porotní soudnictví - ne dělníci a ženy; možno omezit vyhlášením výjimečného stavu
  • výkon vyšetřovací vazby se nezapočítával do výkonu trestu
  • nákladnost, zdlouhavost a složitost soudního řízení, žaláře ještě věrné feudálním tradicím (třeba tragickou zdravotní péčí, stravou, či nedostatkem hygieny)

Prameny

 • kniha str. 234-235, 237-239 (ve 3.vydání - 199-200, 281-286)
 • státnicové otázky 2009-2010
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code