Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


24. Kodifikace trestního práva za Marie Terezie a Josefa II.

 • staví na právní soustavě stavovské, přizpůsobené absolutistickému státu
 • městské právo v Koldínově zákoníku
 • OZZ – trest smrti, konfiskace majetku a ztráta cti – řada politických deliktů (urážka panovníka); trest smrti i za zákonodárnou iniciativu bez souhlasu panovníka či vzpouru proti němu

Constitutio Criminalis Theresiana

 • 1768, říká se jí zkráceně Tereziána či hrdelní řád
 • vychází z Trestního zákoníku Josefa I. (Constitutio Criminalis Josephina 1707) a navazuje na Constitutio Criminalis Ferdinandea (1656)
  • Josefína - procesní předpis, zabývá se i právem hmotným, nevýlučný (ještě platil OZZ a Koldín), jen pro české země, sjednocení postupu řízení u všech soudů, inkviziční proces pro případy stíhání z úřední povinnosti, akuzační u žalob soukromých žalobců
 • velice krutý, již ve své době zaostalý zákoník, poplatný feudálním přežitkům
 • sjednocení TP v českých a rakouských zemích, jednotná pravidla
 • 2 části – procesní a hmotná, 104 článků
 • v přílohách - návod na torturu, formuláře pro sestavení rozsudku
 • presumpce viny - veškerá tíha dokazování přenesena na obžalovaného, nesměl mít obhájce
 • inkviziční zásada - osoba soudce, žalobce a obhájce v jednom
 • oficialita řízení, neplatí možnost znovu případ otevřít
 • teorie soudních důkazů (formální hodnocení důkazů) – jasně daná hierarchie důkazů (nejvyšší = přiznání)
 • v plném rozsahu stíhání deliktů sine lege – i v zákoně neuvedená jednání lze pro zvláštní „zlosynnost a pohoršlivost“ stíhat → prostor pro libovůli soudců
 • systém tortury → mučení obžalovaného s cílem zisku jeho přiznání, které bylo považováno za korunu důkazů
  • přesná pravidla, stupně, technické podmínky a doba mučení
  • 5 stupňů → 1. palečnice, 2. šněrování rukou, mezistupněm španělské boty, 4. natažení těla na žebřík/skřipec, 5. pálení těla na žebříku
  • respektuje společenského postavení obžalovaných
  • ne šlechtici, osoby ve vysokých hodnostech (jen za velmi vážné delikty), duševně choří, nedospělci do 14ti let, muži nad 60 let, těžce nemocní a těhotné ženy
  • u deliktů, žza které hrozí trest smrti, aby mučení nemohlo být horší než trest samotný
  • 1776 zakázáno užití tortury
 • potrestání pachatele mělo pomstít škodu způsobenou jednotlivci či společnosti, tresty = charakter msty na odsouzeném
 • nerespektovala úměrnost mezi proviněním resp. společenskou nebezpečností a trestem
 • tresty – symbolické, odstrašující, kruté
 • tresty: oběšení, stětí, čtvrcení, upalování, zahrabání zaživa
 • nejtěžší delikty: proti Bohu, svatým, náboženství, panovníkovi a společenskému řádu, panovnické moci a regálům, správě země a jejím výsadám
 • následují delikty: proti soukromým osobám/zájmům, dobrým mravům a počestnosti, uražení bližního na těle nebo hrdle, na jméně či právech, cti a dobré pověsti
 • těžkost a komplikovanost trestů – urážka Boha slovem či skutkem – trhání či uřezání jazyka, či useknutí ruky a pak upálení
 • stále stíhá čarodějnictví – některé činy, jako travičství trestány smrtí, některé vypovězením (poslední čarodějnický proces 1756 – Marie Terezie zaujala odmítavé stanovisko ke stíhání a trestání čarodějnictví, každá žaloba z tohoto činu jí musela být předložena – od té doby žádný čarodějnický proces) → tudíž v zákoníku pouze „mrtvá litera“
 • pohlavní styk se zvířetem – smrt
 • stíhání cizoložství z úřední povinnost

Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně

 • 1787, rozhodující přelom ve vývoji trestního práva, hmotněprávní část josefinské kodifikace
 • do češtiny přeložil Josef Valentin Zlobický (studia práv ve Vídni, profesor, úřední NS)
 • ovlivněn spisem Ceasara Becarii „O zločinech a trestech“ (1774), spisy Josepha Sonnenfelse a osvícenskou filozofií
 • technicky dokonalý, stručný, úplný
 • dělí se na dvě části
  1. O proviněních a trestech hrdelních (7 kapitol, 184 §)
  2. O proviněních a trestech politických (3 kapitoly, 82 §)
 • zásada úměrnosti mezi společenskou nebezpečností trestného činu a trestu, tresty k převýchově pachatele (ve snaze o účinnost vedlo k používání krutých tělesných trestů)
 • opouští formy feudálních trestů a krutých zákroků na těle odsouzeného, ale zůstává vypalování cejchů, trest bití, pranýř, zneuctění jména pachatele, veřejnost poprav
 • zrušen trest smrti v řádném řízení (jen ve stanném právu) → po smrti JII znovuzaveden v roce 1795 (za velezradu či pokus o ní)
 • vylučuje trestání podle volné úvahy soudců a analogii
 • úplný výčet deliktů kriminálních i politických (správních přestupků) → přestupek a zločin se rozlišují dle společenské nebezpečnosti
 • poprvé se tak uplatňuje zásada nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege (není zločinu bez zákona, není trestu bez zákona)
 • výčet polehčujících a přitěžujících okolností
 • stanoven zánik trestnosti pachatele
 • výslovně zakotvena trestnost pokusu
 • rušení náboženství – již jen přestupek
 • nezná delikt čarodějnictví
 • manželská nevěra = soukromožalobní delikt
 • nedostatky → příliš kruté tělesné tresty, bití, krutost galejí, výkon trestu v žaláři s okovy na nohou a rukou
 • navazuje na něj TZ 1803

Obecný soudní řád kriminální

 • 1788, procesněprávní část josefinské kodifikace
 • zrušení procesních pravidel z tereziány
 • důsledné zavedení inkvizičního procesu, tajnost, písemnost
 • odstranění laiků, trestní soud složen výlučně z právníků
 • likviduje očisťovací přísahu
 • tresty za neposlušnost soudu, zřejmou lež, odmítnutí odpovídat
 • jestliže byl obžalovaný usvědčován pouze nepřímými důkazy, nemohl mu být trest udělen v plném rozsahu
 • neužívá tortury
 • navazuje na něj TZ 1803

Prameny

 • Malý, K. a kol. autorů, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3.vydání, str. 194-199
 • Prameny str. 183 a 184
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code