Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21. Obnovené zřízení zemské, Novelly a Deklaratoria

Feudální absolutismus

 • absolutismus = politický režim, ve kterém veškerá moc přechází na panovníka, který jí užívá v mezích, který si sám stanoví
 • časové vymezení: 1620 (porážka stavovských vojsk na Bílé hoře) - 1848 (revoluce a konstituční monarchie)
 • právní zakotvení = OZZ
 • Ferdinand chtěl: upevnit katolickou víru (vypovězení českých bratří a kalvínů), spravedlnost (potrestat rebely), upevnit vojenskou moc (ovládnout stát), zlepšit finanční situaci (konfiskace majetku), upevnit dědičnost trůnu, zmenšit pravomoci stavů = rysy budoucí „ústavy“
 • zrušen Rudolfův majestát náboženské svobody; 1621 poprava 27 představitelů politické opozice; 1623 výmazy ze zemských desek; rekatolismus; moc získali Jezuité; zrušeny úřady purkrabí karlštejnských
 • ustanovena rekodifikační komise - pouze jeden Čech (Albrecht z Valdštejna), vyhověla Ferdinandovým požadavkům
 • teorie o propadlých právech - obyčej válečného práva → ve válce vítěz bere vše, poražený má pouze tolik, kolik mu nechá vítěz války → Češi se bojovali ve válce proti zákonnému panovníkovi, ztratili veškerá svá práva

Obnovené zřízení zemské dědičného našeho království českého

 • prohlášen uvozovacím patentem Ferdinanda II. dne 10.5.1627 na zákon, na Moravě 1628 (text analogický k českému), podruhé vydáno 1640 ve Vídni (přidány Novely a Deklaratoria), potřetí 1753 v Praze
 • naposledy bylo OZZ vydáno jako pramen právněhistorický v Jirečkově edici pod názvem Codex Iuris bohemici roku 1888 → ještě v té době byla některá jeho ustanovení platná
 • všechna vydání mají jako doplněk Smlouvu Svatováclavskou a Smlouvu o hory a kovy (doplňky k Vladislavskému zřízení zemskému)
 • místo stavovství byl uzákoněn absolutismus
 • vytištěn německy, nesmělo vyjít česky (pravděpodobně s cílem podpořit germanizační tendence a znemožnit široké veřejnosti přístup k zákoníku)

Změny které OZZ přineslo

 • změny které zákoník přinesl, byly zásadního rázu → právo státní, soudnictví, správa, právo majetkové i trestní
 • panovník - dědičná sukcese království českého - trůn je „prostě“ dědičný, automaticky nastupuje Habsburk (bez volby/přijetí stavy); výhradní ZM, uděluje inkolát (předtím jej uděloval zemský sněm, označoval příslušnost mezi plnoprávné domácí šlechtické rody, jakousi středověkou obdobu občanství, nositele zařazoval mezi zemskou šlechtu, opravňoval k nabývání „deskových“ statků → nemovitostí, držitel inkolátu měl pak možnost účasti na zemském sněmu, zastávat zemské úřady), povyšuje do šlechtického stavu, odpovídají mu zemští úředníci (jmenováni na 5 let), jakýkoliv zásah do panovníkových práv je považován za zločin urážky majestátu a stíhán trestem smrti
 • zemský sněm - pravomoce zmenšeny → zůstaly mu pravomoci ohledně daní (berní), změny ústavy nebo území
  • změna složení → přibyl duchovní (prelátský) stav jako 1.stav (další byly panský, rytířský a městský - všechna královská města měla dohromady pouze 1 hlas, jinak každý další účastník sněmu měl hlas sám za sebe)
  • neměl zákonodárnou iniciativu - pokud se chtěl tvorby zákonů účastnit, musel požádat o souhlas panovníka
 • náboženství - jediné povolené vyznání bylo katolické (dle zásady cuius regio, eius religio ← koho je moc, toho je náboženství)
  • kdo ze stavů nepřestoupil, musel odejít ze země (ne poddaní, ti nuceni ke katolictví) → pro šlechtu to bylo výslovně stanoveno na konci června 1627
 • jazyk - NJ zrovnoprávněn s ČJ (ve skutečnosti mu byl nadřazen), spíše germanizace
  • postupné výhradní postavení němčiny, jako jazyka úředního
  • čeština v 18.st → v ústředních orgánech jen při slavnostních ceremoniálech, korunovacích apod.
 • proces - zásada oficiality v trestním řízení, řízení ústní a veřejné se změnilo na písemné a tajné; inkviziční proces; zavedení revize jako prostředku nápravy
  • do 18. stol. nebyl rozdíl v projednávání věcí trestních a civilních
  • podpůrným pramenem se stalo městské a římské právo, souzení na základě obyčejů nebo úvahy soudce bylo zakázáno
  • zemský soud ztrácí svrchovanost (ve stavovské době rozhodoval jako první a zároveň poslední instance) a jeho rozhodnutí mohou být podrobena revizi panovníka (ten mohl do řízení zasahovat, zastavovat ho apod.)
 • trestní právo - delikty politické povahy (urážka panovníka, vytváření opozice proti němu, svolání sněmu bez jeho souhlasu, neoznámení přípravy povstání, vzpoura, neposkytnutí pomoci,..)trestány smrtí, konfiskací majetku a ztrátou cti
 • stanovilo zákaz pohánění k soudu a nedílů
 • zrušení úřadů purkrabí karlštějnských (symbolika → opatrování českých korunovačních klenotů), jejichž důchody si přisvojila komora
 • 1640 (1650 na Moravě) k OZZ byly připojeny dodatky a vysvětlivky, které zmírnily/specifikovaly strohý absolutistický ráz textu - Novely a Deklaratoria
  • přesné stanovení počtu advokátů a prokurátorů, omezena dosavadní volnost v přístupu k těmto úřadům
  • Deklaratoria povolovala zákonodárnou iniciativu sněmu, při předběžném souhlasu panovníka či jeho zástupce
 • postupně rušen rakouskými zákoníky, některá ustanovení se udržela do roku konstituční monarchie

Prameny

 • Karel Malý a kolektiv autorů: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3. přepracované vydání, str. 119, 129, 151-158, 187, 190, 192-4, 196-7
 • přednášky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code