Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


02. Zákonodárství knížete Břetislava

 • Břetislav I. byl český kníže z dynastie Přemyslovců, který vládl v Čechách v letech 1034–1055, syn Oldřicha (a zřejmě Boženy)
 • zřejmě nejstarší zpráva o zákonodárné činnosti Přemyslovců je z roku 992
  • Výsady Boleslavovy - Boleslav II. biskupu Vojtěchovi, pravomoci v manželských záležitostech a právo zakládat kostely, vybírat desátek

Dekreta Břetislavova (1039)

 • nejstarší známá rozsáhlejší právní památka z dějin českého práva, přibližuje zákonodárnou činnost panovníků z rodu Přemyslovců
 • vyhlášena v roce 1039 Břetislavem při tažení do Polska → to bylo ve 30.letech 11.století jako stát oslabeno rozsáhlými povstáními
  • za této situace se české vojsko dostalo bez překážek až do arcibiskupského sídelního města Hnězdna
  • tam byl pohřben sv.Vojtěch (Slavníkovec, druhý pražský biskup), který byl před koncem tisíciletí zabit při misionářském působení v Pobaltí (nad jeho hrobem byla dekreta vyhlášena, dle pramenů k dějinám českého práva zřejmě v českém jazyce)
  • oficiálním důvodem české vojenské akce byl křesťanský skutek - převezení sv. Vojtěcha do vlasti → dodnes leží jeho ostatky na Pražském hradě
  • taktéž touha o připojení části Polska, nepovedlo se
 • série příkazů a zákazů zaměřených hlavně na podporu křesťanských zásad vztahů mezi lidmi a k upevnění církevní a státní organizace
 • nová nařízení byla adresována přítomným špičkám tehdejší české společnosti → členům knížecí družiny a jeho doprovodu, předním bojovníkům a úředníkům, církevní vliv reprezentovala účast biskupa
 • ilustrují proces doplňování starého obyčejového práva novými zákony
 • jak ukazuje pozdější vývoj, tak některá z nových nařízení se do života neprosadila a mají jen deklaratorní význam
 • ústní vyhlášení, latinský text je znám z Kosmovy kroniky, o případné předloze pro kronikářův zápis nic bližšího nevíme
  • Kosmas - děkanem svatovítské kapituly, obhájce přemyslovské vlády
 • norma platící na území českého státu, ale je vyhlášena mimo jeho území
 • podpora státu křesťanské církvi, jejím kněžím a zásadám křesťanské morálky, snaha o odstranění pohanství
 • obsahem jsou manželské a rodinné vztahy
  • zavádí monogamii – do roku 1039 byla možná bigamie či polygamie
  • církevní sňatek - manželství vzniká jen před zřízencem církve (církevní svazek) – takto vznikají u nás manželství strašně dlouho, až do roku 1871
   • v roce 1867 je v Rakousku přijata liberální ústava, která má propracovanou část o občanských právech. V důsledku toho vyjde v roce 1868 zákon, který se bude snažit realizovat občanům právo na svobodné vyznání tzn. přechod mezi církvemi či umožnit výstup z církve a zůstat ve stavu bezkonfesnosti – tito lidé chtěli také uzavírat sňatky – byl vydán zákon o nouzovém civilním sňatku
   • po vzniku 1. republiky – 1919 zákonem 320/1919 Sb. tzv. manželskou novelou se noveluje příslušná část občanského rakouského zákoníku, kde je o tom manželství ta základní úprava a noveluje se tím, že si snoubenci bez ohledu na konfesní příslušnost mohou vybrat, jakým způsobem se vezmou (buď v církvi, ke které patří nebo před státem) –„fakultativní civilní manželství“
   • 1949 – zákon 265/1949 sb. Zákon o rodině - po únorovém politickém převratu (proticírkevní orientace) – prosazena jediná forma uzavírání manželství – státní sňatek od 1. 1. 1950
   • koncem roku 1992 – předložení novely Zákona o rodině 234/1992 Sb. – návrat do roku 1919 – snoubenci si opět mohou rozhodnout, jak se vezmou
  • nerozlučitelnost manželství - kdo by svého druha opustil, bude vyhnán do Uher
  • zákaz rozvodů - za konec manželství považuje v souvislosti s kanonickým právem smrt
  • stíhání smilstev - zakázáno cizoložství
  • upevnění patriarchální rodiny
  • při stížnostech ženy je uspořádán ordál, třeba ve formě soudního souboje mezi mužem a ženou
 • normy trestněprávní povahy – informace z trestního práva procesního a hmotného
  • trestátní vražd - postižený či příbuzný postiženého trestním činem má právo si to s pachatelem vyřídit, je to v souladu s právem – postupuje se zde ze soukromé iniciativy
  • církvi se dostává právo trestní iniciativy - první veřejný žalobce je osoba z církve apod. (do té doby převládala krevní msta) – když je spáchán nějaký trestný čin, je kněz povinen tuto skutečnost oznámit hradskému správci, pak se postupuje tím, že je obviněný přivlečen před soud, kde se zločince zeptají, zda čin spáchal. Ten buď řekne, že je to pravda a poté jen zaplatí povinné pokuty. Když řekne, že nic nespáchal, tak se přistupuje k ordálu (judicium dei – nechávají ho v Boží moci, která ukáže, zda mluví pravdu, či ne) - zde se instituci ordálu objevuje poprvé
  • velice závažné trestné činy – bratrovraždy, otcovraždy, vrahy kněží – už jen obvinění znamenalo odsouzení → vyhnání
  • výkup za hlavu/příhlavní peníze - možnost vykoupit se
  • vše tak funguje, než vznikne zemský soud ve 13. století
 • pracovní právo – zavedena 6ti denní pracovní doba a neděle jako den sloužící k odpočinku
  • práce/trhy jsou v neděli zakázány pod pokutou, křesťanský pracovní týden
 • normy likvidující pohanské zvyklosti a životní návyky a nahrazuje je křesťanskými
  • zvyklosti pohřbívání → zákaz pohřbívání mimo křesťanské hřbitovy
  • svěcení církevních svátků
 • další normy
  • zakázány jsou krčmy (kdo by zřídil krčmu, zdroj nepravostí a špatností, bude bičován a majetek zabaven) → ve skutečnosti krčmy být provozovány mohly, pokud byly povoleny panovníkem a byly zaplaceny poplatky

Zákon o seniorátu 1055

 • pravidla nástupnictví na český trůn
 • platí zásada stařešnictví = vlády se ujímá vždy nejstarší příslušník rodu

Prameny

 • Dějiny českého a československého práva do roku 1945
 • Prameny k dějinám práva v českých zemích
 • Vlastní zápisky ze semináře pan docenta Kindla, Rákosníka
 • Přednáška s prof. Malým
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code