Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů ZS 2012/2013

Varianta 1 (7.1.2013)

 1. Kteří králové se vzdali odúmrtního práva v Čechách a na Moravě?
 2. Co je to dominikál a rustikál? Kdy byly tyto typy půdy zrušeny?
 3. Zemské desky: Kdy vznikly? Na jaké se dělily druhy? K čemu sloužily památné desky?
 4. V kterém zákoníku byla poprvé zakotvena zásada žádný zločin/trest bez zákona a dokdy platil?
 5. Jaké existovaly způsoby zajištění závazku ve šlechtickém stavovském právu? (alespoň 2 příklady)
 6. Co jsou to právní knihy a které znáte?
 7. Které dvě buly upravily postavení českého státu?
 8. Který úřednický post mohl od r. 1500 vykonávat měšťan?
 9. Kdy a kým byla zrušena Česká dvorská kancelář? Které orgány ji nahradily?
 10. Jaké byly fáze předbělohorského soudního procesu?
 11. Co přestalo být závazným dobovým pramenem práva po r. 1627?
 12. Co byly volební kurie a které se podílely na volbě do poslanecké sněmovny Říšské rady?
 13. Jaké prvky měla jednotlivá království společné po Rakousko-uherském vyrovnání?

Varianta 2 (14.1.2013)

 1. Orgány - samospráva obcí 1849 a 1862. - Obecní výbor + Starosta + Obecní představenstvo
 2. Vladislavské zemské zřízení + redakce v Čechách a na Moravě za stavovství.- Jde o první kodifikaci českého zemského práva. Doplňky (nedílné součásti kodifikace): 1517 Svatováclavská smlouva + 1524 Smlouva o ručnicích + 1534 Smlouva o hory a kovy + 1600 Traktát král. prokurátora Jakuba Menšíka z Menštejna - O mezích, hranicích, soudu a rozepři mezní. Redakce v Čechách: 1530 - část kodif. nově uspořádána, 1549 - omezena práva stavů + celá kodif. nově uspořádána, 1564 - nepodstatné změny. Na Moravě vydáno VZZ r. 1535 jako Zřízení markrabství moravského o zřízení zemském - spíše soudní řád, ne zemské zřízení!! Redakce na Moravě: r. 1545, 1562, 1604
 3. Objasni pojem „inkolát“- Feudální státní příslušnost šlechtických obyvatel jednotlivých zemí
 4. Jak bylo řešeno nástupnictví na trůn za Přemyslovců?
 5. Kdy vzniklo Gubernium? r. 1782
 6. Jak se dědila pozůstalost podle Všeobecného občanského zákoníku?
 7. V jaké rakouské ústavě bylo použito slovo „delegace“? Prosincová ústava (21. prosince 1867)
 8. Vyjmenuj alespoň 4 obchodní společnosti dle obchodního práva v 19. století. - VOS, KS, AS, SRO, KS na akcie
 9. Vyjmenuj oblasti městského práva a jejich česká i moravská centra.-Magdeburské (Litoměřice + Olomouc), Švábské (Staré město pražské + Brno), Flanderské (Zhořelec, Budyšín, Hlubčice, Středa) - později vytlačeno právem magdeburským
 10. Jaké spory řešil mezní soud a jaké soud hraniční? Mezní - spory o hranici pozemku. Hraniční - rozhodování o zvlášť důležitých sporech (členové soudu zváni z různých hranic, různých měst)
 11. Věno vdovské v zemském a městském právu. Jak se lišilo od věna nevěstina. - Vdovské – manžel shromažďuje pro případ své smrti, hodnota 2,5x větší než nevěstinné věno
 12. Jaká ústava byla vydána v rámci stavovského povstání a kdy to bylo? - Česká konfederace (31. červenec 1619)
 13. Dělení trestních deliktů podle trestního zákoníku z roku 1852. - Zločiny, přestupky, přečiny

Varianta 3 (24.1.2013)

 1. 3 právní knihy českého práva z předhusitského období z jiných právních odvětví.
 2. S kým je spojeno Ius regale montanorum a kde byl jeho obsah upraven před jeho vydáním?
 3. Alespoň 5 občanských práv upravených prosincovou ústavou.
 4. Dodatky Vladislavského zemského zřízení platící i v období absolutismu.
 5. Stavy zasedající na zemském sněmu v době stavovské a kdy nebylo třeba všech hlasů.
 6. Vedlejší země Koruny české v době 30leté války.
 7. Obnovené zřízení zemské a vadná soudní rozhodnutí.
 8. 3 předpisy Josefa II. týkající se soukromého práva.
 9. Kdy byl v 19. století vydán trestní zákoník jak hmotný, tak procesní?
 10. Zemský výbor.
 11. Co ruší březnová ústava a kdy.
 12. Říšský soud.
 13. 1 příklad věcných práv k věci cizí dle ABGB.

Varianta 4 (12.2.2013)

 1. Jak se jmenovali strany u trhové smlouvy?
 2. Co je to úděl + příklady.
 3. Úředníci zemští a dvorští - vysvětlit (+ příklady?).
 4. Šlechtické soudy - jaké, co řešily.
 5. Oktrojované ústavy.
 6. Co to byla pasivní rezistence?
 7. Zeměpanská správa.
 8. Odkdy mohla šlechta svobodně testovat svůj majetek?
 9. (?) Náboženství
 10. Kdy zanikla Česká dvorská kancelář?
 11. Co to jsou regály? + příklad
 12. (?) Právní sbírky
 13. (?) Ručení za závazky

Varianta 5 (3.9.2013)

 1. Uveď alespoň 3 právní předpisy, které vydal kníže nebo král v českém státě do konce 14. století. Časově je zařaď co nejpřesněji.
 2. Vysvětli pojem „holý (komorní) plat“.
 3. Patří královský prokurátor mezi zemské úředníky?
 4. Uveď právní předpis, jímž je v 16. století upraven horní regál. Jaké změny obsahuje proti dosavadní úpravě?
 5. Které z uvedených sněmů - krajský, zemský, generální - působil(y) v období absolutismu?
 6. V kterém trestním zákoníku platném v českých zemích byla naposledy upravena tortura? Do kdy byl tento zákoník platným právem?
 7. Jakým základním předpisem zasáhl Josef II. do úpravy pozemkově-vrchnostenských vztahů? Kdy byl vydán?
 8. Popiš vývoj kodifikačního úsilí o pořízení zákoníku civilního (občanského práva) až do jeho vzniku a vysvětli jeho obsah a strukturu.
 9. Vysvětli a popiš strukturu orgánů veřejné moci v českém královském městě v rozmezí 13. až konce 18. století.
 10. Co to byl manželský konsens a kdy byl zrušen?
 11. Které záležitosti po rakousko-uherském vyrovnání zůstaly v monarchii společné?
 12. Jaké druhy trestných činů rozeznával trestní zákoník z r. 1852?
 13. Vysvětli pojem „domovské právo“.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code