Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


České právní památky

by Slunečnice

Rok Písemnost Info Autor
2.pol.9.st. Zákon Sudnyj ljudem
 • nejstarší známá slovanská právní památka
 • pro laiky
 • vzorem Ekloga
 • podpůrný pramen: užití tam kde chyběl, nebo se měnil dosavadní obyčej, občanské a trestní právo
Cyril a Metoděj (863 na Velkou Moravu)
880 Bula Horlivosti Tvé / Bula Industrae Tuae
 • Za Svatopluka
 • VMŘ byla vzata pod ochranu
 • povoleno kázání ve STSL
 • slovanská liturgie
 • vytvořena moravská arcidiecéze (v čele s Metodějem)
Papež Jan VIII.
873, 973 Založení arcibiskupství a biskupství Arci – moravské, bisku - Praha
992 Výsady Boleslavovy
 • Boleslav biskupu Vojtěchovi
 • pravomoci v manželských záležitostech
 • nejstarší známé přemyslovské výsady
Boleslav II.
1039 Dekreta Břetislavova
 • Při tažení do polského Hnězdna
 • série příkazů a zákazů na podporu křesťanských zásad, vztahů x lidmi
 • 6ti denní pracovní týden – v neděli se odpočívá
 • manželství
 • majetkové p., procesní p., etc.
Břetislav
1055 Břetislavův zákon o stařešnictví = o seniorátu, na trůn usedá nejstarší žijící přemyslovec Břetislav
1174-78 Výsady Soběslavovy
 • princip personality práva
 • zárodky kolizních právních norem při střetu dvou právních řádů
Soběslav II.
1189 Statuta Konrádova
 • vyhlášena v Sadské
 • ústupky i pravidla pro šlechtu
 • z výsluh se stává dědičné léno
 • o obsahu i aplikaci práva
 • svod zemského zvykového práva
Konrád Ota
1212 Zlatá bula sicilská
 • Potvrzuje dědičnou českou korunu
 • stát nedělitelný a suverénní
 • právo volby panovníka…
Fridrich II.
1260 Zemské desky
 • První vznikají za POII.
 • původně se do nich zachycoval průběh soudního řízení
 • poté převody vlastnictví (zápis se stává dokladem vlastnictví)
 • zápisy panovníkových reversů, testamentů, smluv, soudních nálezů
 • postupem času jeden z nejdůležitějších právních institutů
 • charakter nevyvratitelného důkazu
 • možno za úplatu pořídit výpis
 • pokus zfalšovat je se trestal až smrtí…
 • v 19.stol. upadal význam, vyvinuly se z nich pozemkové knihy
 • zachovány máme desky po roce 1541 (ty předchozí shořely)
 • ZD větší
  • Trhové – majetkové převody a postupy šlechtických majetků nad 100 kop
  • Zápisné větší – dluhy nad 100 kop na šlechtických nemovitostech
 • ZD menší
  • Půhonné – soudní půhony (tj. obeslání, povolání k soudu)
  • Menší zápisné – menší dluhy do 100 kop
  • Pomocné
   • Památné – významný pramen zemského práva, rozsudky zemského soudu a usnesení zemského sněmu, zápisy toho co má být projednáno, později se sem vkládaly majestáty
   • Protokolární
13.-14.stol. Kniha rožmberská
 • nejstarší česká právní kniha
 • šlechtické právo
 • česky
 • v lit – nejstarší prozaické dílo necírkevní tematiky
 • OP+doplňky
 • vznik postupně
Neznámý
1300-05 Horní regál Václava II. / Ius regale montanorum
 • nejstarší dochovaný zákoník
 • dělán pro Kutnou Horu
 • 1. jej používala Jihlava
 • úprava dolování stříbra
 • pražský groš
 • 4 díly (osoby, věci, proces)
 • princip horní svobody – kdokoli může hledat rudu na cizím pozemku
 • vznik těžařských společností
 • podílové vlastnictví (podíl – kuks)
 • 6h pracovní doba horníkům
 • stanovení pracovních podmínek
 • dokonce přeloženo do španělštiny
Václav II., Gozzius z Orvieta
1355 Maiestas Carolina / Codex Carolinus
 • omezení moci šlechty a panovník jako legibus solutus – panovník není právem vázán, je jeho zdrojem
 • zákaz ordálů
 • kodifikace OP+nové normy
 • šlechta jej zamítla
 • prohlásil za shořelý kvůli odporu šlechty
Karel IV.
1356 Zlatá bula Karla IV.
 • první psaní ústava SŘŘ
 • úprava volby řím.císaře
 • vztahu českého krále k říši
 • český trůn dědičně po meči i po přeslici
 • zákaz soudit obyvatele mimo hranice – stejně tak zákaz se za hranice odvolat
2.pol.14.st. Řád práva zemského / Ordo iudicii terrae
 • Právní kniha
 • vychází z Maiestas Carolina
 • připůsobuje, procesní, majetkové a trestní právo
1360-70 Zemské právo české
 • právní kniha
 • šlechtické právo, hlavně procesní
Ondřej z Dubé
Konec 14.st. Brněnská právní kniha písaře Jana PK, městské právo, Morava
1420 Táborské chiliastické listy
 • táborské bratrstvo
 • proklamovaná rovnost i kdyby násilím
1420 Čtyři artikuly pražské
 • program všech složek husitů
 • jejich základní zákon
 • norma nejvyšší právní síly
  • svobodné kázání božího slova
  • přijímání podobojí
  • sekularizace církevního majetku
  • rovnost před právem a zákonem
 • přijaty 1421 na Čáslavském sněmu jako zákon
1423 Žižkův vojenský řád
 • soubor všeobecně závazných příkazů, organizačních pokynů, zákazů a sankcí
 • důležitost 4PA
 • princip rovnosti
1434 Basilejská kompaktáta
 • veřejně vyhlášena v Jihlavě
 • v jednání, minimum co se podařilo prosadit z 4PA
  • svobodné hlásání a přijímání podobojí
 • od roku 1436 základní zákon země
 • museli na něj přísahat panovníci
 • dvojvěří ve státě
 • 1462 - papež Pius II. prohlásil za neplatná
1462-4 Mírová organizace Jiřího z Poděbrad
 • snaha o mír v Evropě a v boji proti Turkům
 • nepodařilo se
Jiří z Poděbrad
1485 Kutnohorský náboženský mír
 • Mír mezi katolíky a kališníky
 • 1512 prodlouženo na věčné časy
1482-90 Tovačovská kniha
 • Moravské šlechtické právo
 • přepracována v Knihu drnovskou
Ctibor Tovačovský z Cimburka
1523-7 Kniha Drnovská Přepracování Tovačovské knihy Ctibor Drnovský z Drnovic
15.st. Praxe z úřadování civilního PK Prokop
1497, 1507 O právech, soudech i deskách země české knihy devatery
 • Proces na zemském soudu
 • právo šlechtické
  • majetkové
  • trestní
  • praxe vedení zemských desek
 • ovlivněno humanismem a římským právem
Viktorín Kornel ze Všehrd
1/4 16. st. Smolné knihy
 • též „černé“, „krevní“
 • zapisování vyznání získaná při tortuře
 • zvláštní „krevní“ písaři
 • výpověď na mučidlech byla považována za rozhodující důkaz a přiznání obviněného za korunu důkazů
 • asi do 18.st.
1500 Vladislavské zřízení zemské
 • vstoupilo v platnost
 • přijato sněmem i panovníkem (ten 1502)
 • inkolát
  • princip státního občanství
  • člověk má právo zakoupit se v některé z korunních zemích, pak může zastávat úřady (cizinci nesmí)
 • první zákoník šlechtického práva
Albrecht Rendl z Oušavy
1517 Smlouva Svatováclavská
 • doplněk k VZZ
 • formální ukončení sporů města x šlechta
 • kompromisní
  • města mohou soudit šlechtice
 • potvrzují závaznost VZZ
 • města znovu zasedají na sněmu (hlas je jim navrácen 1515 – byl jim sebrán ve VZZ)
 • úprava majetkových vztahů
1524 Smlouva o ručnicích doplněk k VZZ, zákaz užívání zbraní poddanými
1527 Constitutiones terrae překlad VZZ do latiny a uspořádání pro krále Ferdinanda I. Racek Doubravský
1530 Vladislavské zřízení zemské vydáno v novém uspořádání, neúplná revidace
1534 Práva městská
 • překlad a úprava starší památky – Knihy písaře Jana
 • nebyl považován za ofic kodifikaci
  • přesto užívána u městských soudů
Brikcí z Liczka
1534 Smlouva o hory a kovy
 • doplněk k VZZ
 • právní úprava výkonu královského regálu
 • snižena urbura
1535 Zřízení markrabství moravského o soudu zemském
 • přijetí VZZ na Moravě
 • ale jen proces - dál právní knihy
1545 Práva a zřízení markrabství Moravského dokonalejší moravské přijetí, ale nezvýšena moc krále
1548 Zřízení apelačního soudu Odvolací instance od městských soudů Ferdinand I.
1549 Vladislavské zřízení zemské
 • vydáno celé nové co do formální stránky
 • po obsahové stránce zdůrazněna úloha panovníka
 • omezena moc stavů
 • stíhání deliktů urážky majestátu
1563 Zřízení opolsko-ratibořské přijetí VZZ ve Slezském knížectví
1564 Vladislavské zřízení zemské
 • nové vydání s nepodstatnými formálními změnami
 • platilo až do OZZ 1627
1573 Zemské zřízení těšínské přijetí VZZ ve Slezském knížectví
1575 Česká konfese
 • ústně potvrzena Maxmiliánem II
 • podmínka nástupnictví Rudolfa II.
 • společné vyznání českých evangelíků
1579 Práva městská království českého
 • apelačním soudem přijata jako závazná (na Moravě koncem 17.st.)
 • v absolutismu některé články rušeny
 • platila až do vydání Všeobecného občanského zákoníku 1811
Pavel Kristián z Koldína
1581 Krátká summa obsah Koldína ve zkratce, vysvětlivky
1600 O mezích, hranicích, soudu a rozepři mezní
 • doplněk k VZZ
 • zachycení obyčejového práva kterým se řídilo rozhodování sporů o pozemek
Jakub Menšík z Menštejna
Poč. 17.st. O právu našem
 • PK
 • moravské šlechtické právo
Karel Starší ze Žerotína
Poč. 17.st. Kniha Zhořelecká
 • PK
 • Slezsko a Lužice
 • silný vliv německého práva
1604 Práva a zřízení markrabství Moravského vyhlášena konečná podoba
1609 Rudolfův Majestát
 • písemné potvrzení České konfese,
 • princip není koho země toho víra, ale TOLERANCE VYZNÁNÍ
 • uznání legality protestantů a českobratrské církve
1619 Česká konfederace
 • „stavovská ústava“
 • první ústava pro celou Zemi koruny české
 • konfederační princip
 • rovnost jednotlivých zemí
 • otevřena vůči přístupu dalších zemí
 • instituce
  • panovník (kompetenčně omezen)
  • generální sněm
  • sbor defensorů (dohlížitelů nad dodržováním)
  • Česká kancelář (náhrada za Královskou radu, výkonná moc)
 • svobodná volba panovníka
 • nedědičně
 • právo na odpor
 • některé vyšší úřady jen nekatolíků
 • platí do BH
Sbírky královských nařízení
 • Codex Ferdinando-Leopoldino-Josefino-Carolinus
 • Sbírka předpisů platných v království českém
 • Úplný výtah všech v království česém stávajících zákonů
 • Systém der politischn Gesetze Bohmen
Sbírky císařských nařízení
 • Codex austriiacus ordine alphabetico compilatus |
 • Sbírka od roku 1600 až do roku 1740 vydaných nejvyšších zákonů
 • Sammlung der kaiserlichen koniglichen Gesetze und Verordnungen
Sbírky úřední
 • Celostátní – Sbírka zákonů justičních, Sbírka zákonů politických
 • Zemské - Provincialgesetzsammlung
1627 Obnovené zřízení zemské
 • vychází z teorie o propadlých právech
  • stavové se vzbouřili panovníkovi, proto ztratili svá privilegia a je na panovníkovi jaká jim vrátí
 • absolutistické uspořádání
  • panovník zákonodárná moc
  • do 1640 zákaz zákonodárné iniciativy zemských sněmů
 • o inkolátu rozhoduje panovník
 • také zákonodárná pravomoc
 • dědičnost koruny
  • české země vlastnictví a dědictví dynastie
 • zemští úředníci mu jsou odpovědni
 • pouze na 5 let zrušení purkrabí karlštejnského
  • symbolika korunovačních klenotů
 • zemský sněm má omezené pravomoci, spíš souhlasní právo, než rozhodovací
 • katolictví – jediné náboženství
 • rovnoprávnost němčiny s češtinou
 • mizí svrchovanost zemského soudu, dá se odvolat
  • nejprve k české dvorské kanceláři
  • později k apelačnímu soudu
 • platí princip čí země toho víra
 • rovnost jazyků
 • církev jako 4.stav
 • omezení měst
  • jen jeden hlas
 • omezení kompetencí stavů
 • některé předchozí ustanovení ústavního pořádku platí stále
  • Svatováclavská smlouva
  • Smlouva o horech a kovech
  • subsidiární prameny práva – Koldín a ŘP
 • 1848(9) přestává platit ústavněprávní konstrukce
 • postupně platí i pro zbylé země
Otto Melander, Dr. Hazold
1640 Deklaratoria a Novely
 • znovu vydáno Obnovené zřízení s těmito doplňky
 • doplňky a vysvětlivky, které poněkud mírnily absolutistický ráz původního textu (spíše specificifikovaly)
 • členové sněmu mají již právo zákonodárné iniciativy (pokud jim to předem panovník schválí)
1680, 1717, 1738, 1775 Robotní patenty
 • stanovení maximální roboty
 • délka pracovního rozdělení vrchností i poddaných dle majetku do tříd
  • podle toho se potom odvíjely poplatky a robota
1697 Práva městská království českého moravský zemský sněm prohlásil Koldína za výlučný pramen moravských měst
1707 Constitutio Criminalis Josephina
 • trestní právo
 • platí v českých zemích
 • nevýlučný
 • subsidiární povahy
 • doplňuje mezery městských knih a zemského práva (Koldína a OZZ), neruší je
 • procesní řád
 • inkviziční řízení při řízení z úřední povinnosti
 • akuzační při řízení soukromého žalobce
 • první kodifikace trestního práva
  • na území monarchie to ale není nic nového, existovaly CC Carolina a CC Ferdinae
1713 Pragmatická sankce
 • vláda Habsburků formou dynasticko-unijního státu
 • 1719 přijata českým zemským sněmem, Karlem VI.
 • nedělitelnost habsburských držav
 • po vymření mužů nastupuje žena (1740 – Marie Terezie)
1739 Generální cechovní artikule
 • sjednocení cechovních předpisů
 • vyvrcholení státního dohledu nad organizací cechovní výroby
1742 Mír Bratislavský Habsburská monarchie po válce o dědictví rakouské ztrácí Slezsko a Kladsko
1710-49 Nová soustava neúspěšná snaha o sjednocení obč. práva v českých zemích, Josef I.
1753-66 Codex Theresianus Universalis
 • práva osob
 • věcná
 • obligační
 • nepraktický
 • odmítnut
 • spíše učebnice
Azonni, Horten zkusil přepracovat
1768 Constitutio Criminalis Theresiana
 • trestní právo
 • české i rakouské země
 • výlučný
  • nemá tedy subsidiární charaker
  • ruší dosavadní tradice trestního práva v Čechách
 • hmotné i procesní právo
 • drží se forem trestu jako pomsty a odstrašujícího charakteru
 • z dnešního hlediska jsou tresty nepřiměřené
 • obsahuje články o čarodějnictví a tortuře (zakázána 1776)
 • formální teorie důkazní (existuje hierarchie důkazů, soudce je jí vázán, nejvyšší – přiznání delikventa)
 • nectí zásadu není trestného činu bez zákona
  • TČ nemusí být jmenován, stačí aby byl čin nebezpečný pro veřejnost
  • prostor pro libovůli soudce
 • presumpce viny
 • tíha dokazování přenesena na obžalovaného
  • nesměl mít obhájce
  • inkviziční princip
  • teorie formální důkaznosti
 • již při vydání byl zákoník zastaralý
Jan Zeberer přeložil
1777 nebo 1747 ??? Důvěrný list Nekatolíci nemají být tlačeni ke katolicismu
1781 Josefinská jurisdikční norma (procesní řád)
 • Rovnost stran
 • zásada dispoziční, projednací
 • platil do 1895
1781 Toleranční patent
 • Josef II.
 • patent náboženské tolerance pro konfesi augsburskou, helvétskou a pravoslaví
  • mohou v zemi žít
  • vlastnit majetek
  • úřadovat v neveřejných pozicích
1781 Patent o zrušení nevolnictví
 • zrušení administrativního připoutání poddaných k půdě
 • poddaní mohli odcházet do města
 • děti do škol
 • mohli se ženit a vdávat i mimo hranice panství etc. (považuje se za jednu z příčin NárObr)
1781 Patent o rušení kostelů a klášterů
1781 Obecný soudní řád
 • = Josefinská jurisdikční norma / procesní řád
 • zásada dispoziční, projednací
 • rovnost stran před soudem
 • platil do 1895
1783 Reforma magistrátů, Pastýřský list Ukládá byrokracii horlivost, oddanost státu
1784 Práva městská království českého
 • Koldín platí na Moravě i pro poddané
 • v Čechách jen neoficiálně
1781-86 Manželský patent, Patent o postavení nemanželských dětí, Patent o marnotratnících, Dědický patent Josef II., Manželský – sňatek patří církvi, spory a rozvod světské moci
1786 Všeobecný občanský zákoník
 • přirozenoprávní teorie
 • principy společenské rovnosti
 • svobody občanů
 • 5 knih
 • zahrnuje postavení sirotků, marnotratných apod.
1787 Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně
 • Josef II.
 • hmotněprávní část trestního práva
 • tresty vychází z logiky nápravy pachatele
 • omezení trestu smrti
 • řídí se zásadou není TČ a trestu bez zákona
 • stručný, úplný, dokonalý
 • vylučuje analogii
 • zásada legalitní
 • okolnosti přitěžující/polehčující
 • trestnost pokusu
 • přelom ve vývoji práva směrem k modernizaci
 • tresty jsou vězení, galeje, veřejná hana
 • oblíben i ve Francii
Josef Valentin Zlobický přeložil
1788 Obecný kriminální řád soudní
 • Josef II.
 • procesněprávní část
 • vychází z inkvizičního principu
 • zásada tajnosti a písemnosti řízení
 • odborní právníci
 • tresty za neposlušnost soudu
Josef Valentin Zlobický přeložil
1803 Zákoník o zločinech a těžkých trestech policejních
 • František I.
 • kvalitní
 • procesní i hmotněprávní část
 • obecný
 • moderní kategorie
 • nahrazuje oba Josefinské zákoníky
 • je nejdůležitější, protože ty další z něj v podstatě vycházejí – ovlivnil vývoj TP
 • zanechává vymoženosti josefínského zákoníku + nové moderní instituce a ustanovení
 • přehledný
 • přesné formulace
 • obecnost
 • neznalost práva neomlouvá
 • trestný je i návod, pomoc a pokus
 • 1852 je upgradován
1811 Všeobecný občanský zákoník (ABGB)
 • všeobecný
 • výlučný
 • odmítá otroctví a nevolnictví
 • přirozenoprávní teorie
 • vrozená práva omezena jen zákonem
 • neomezené vlastnictví
 • ponechával ale v platnosti i některé zastaralé instituce
  • dělené vlastnictví
  • lenní právo a poplatky za léna
 • 3 díly
  • osoby
  • věci
  • společná práva osob a věcí
 • 1812 účinnost
 • v Rak dodnes
 • 1950 konec platnosti v ČSR až na smlouvu námezdní
 • 1965 definitivní konec platnosti…
 • srozumitelný, „lidový“ oproti BGB (ten určo není pro laiky)
Martini, Otto von Zeiler
1848 Říšský zákoník, Zemský zákoník
1848 První pražská petice
 • 11 požadavků na císaře
 • státoprávní požadavky
 • zrušení poddanství
 • výkup z roboty
 • rovnoprávnost
 • veřejnost a ústnost procesu a požadavky na svobody a jejich ochranu
 • požadavek samosprávy
Svatováclavský výbor
Kabinetní list Slibuje vydání ústavy, slíbil jazykové požadavky
Druhá pražská petice Obsah první plus požadavek volebního práva s majetkovým cenzem do zemských sněmů
Druhý kabinetní list
 • Slibuje:
  • jazyková rovnoprávnost
  • zásady volebního práva
  • svolávání českého zemského sněmu
1848 Pillersdorfova ústava – dubnová
 • oktrojovaná
 • monolegální
 • vyhlášena, ale nikdy neplatila
 • deklarovala principy rovnosti a občanství
 • základní občanská práva
 • konstituční monarchie s neodpovědným císařem s rozsáhlými právy
 • dvoukomorový říšský sněm
 • demokratické svobody
1848 Císařský patent o zrušení roboty, poddanství a pozemkových vrchností
 • robota – sedláci nemusí pracovat pro vrchnost
 • nutný výkup
 • náhrada
 • poddanství
  • z poddaných plnoprávní občané
  • pominutí povinností vůči vrchnosti
 • vrchnost
  • monarchie už se nedělí na země, kraje a vrchnosti
  • nahrazeny samosprávnými celky obcí, později okresů
1849 Stadionova ústava - březnová
 • oktrojovaná
 • monolegální
 • důsledně centralistická
 • do konce roku 1851
 • zrušena Silvestrovskými patenty
 • celohabsburská
 • není rozdílu mezi zeměmi
 • autoritativní rozhodování panovníka v zákonodárné moci
 • dvoukomorový říšský sněm
  • dolní komora – volená
  • horní volená zemskými sněmy
 • zánik „české země“, přestože to nebylo nikde zakotveno
 • ústava nevešla jako celek v platnost, jen některá ustanovení
 • jednotné území státní, celní i obchodní
 • odvolání na pragmatickou sankci
  • panovník posvátný, neodpovědný a neporušitelný
  • dědičně
  • velké pravomoci
  • VM vykonávaná pomocí ministrů
  • říšská rada – poradní orgán
 • jednotné občanství
 • jednotný právní řád a rovnost před zákonem
 • nedotknutelnost soukromého vlastnictví
 • SM
  • soudy
  • nezávislost
  • nesesaditelnost a neodvolatelnost soudce
  • zřízení říšského soudu (pro ústavní konflikty mezi zeměmi a korunou)
 • zakotvení svobod v listině základních občanských práv, ale možnost tato práva na určitý čas pozastavit
1849 Prozatimní obecní zákon Základem svobodného státu je svobodná obec, základ samosprávné soustavy
1850 Zákoník o zločinech a těžkých trestech policejních
 • procesněprávní část
 • zásady které vyplynuly z revoluce
  • rovnost před zákonem
  • akuzační princip
  • veřejnost
  • ústnost
1851 Silvestrovské patenty
 • zrušení březnové ústavy
 • otevřený přechod k absolutismu
 • zachování rovnosti před zákonem
 • zrušení poddanství, roboty a vrchnosti
 • občanská práva prohlášena za zrušená
 • trojinstanční soudní řízení
 • odstranění veřejnosti procesu
 • zrušení porot
 • zavedení státního zástupce pro trestní věci
1852 Obecný zákoník trestní Bachovský absolutismus předchozí principy opět ruší (do roku 1873)
1854 Výpraskový patent
1859 Manifest o blahobytu
 • reakce na neúspěchy absolutismu, vojenské prohry atd.
 • opravy v zákonodárství a následné propuštění Bacha → cesta k reformám a liberalizaci
1860 Císařský manifest + Říjnový diplom
 • právní základ monarchie je Pragmatická sankce
 • stupeň federalizace
 • císař slib navrácení k ústavnosti
 • svolání říšské rady
 • znovuzavedení parlamentarismu
 • vyzvednuta úloha zemských sněmů
1861 Schmerlingova ústava - únorová
 • oktrojovaná
 • 3 patenty
 • centralistické pojetí státu
  • posílení ZM parlamentu říšského
  • omezení zemských sněmů
 • cesta k dualistickému uspořádání
 • parlament
  • PS volena nepřímo zemskými sněmy
  • Panská sněmovna jmenována
 • užší a širší říšská rada
  • neuherské země / včetně uherských zemí
  • nikdy se nesešla
 • nedostatky
  • chybí zakotvení občanských práv
  • poslanecká imunita
  • národnostní práva
  • ministři jsou neodpovědní parlamentu
  • panovník mohl vládnout bez parlamentu a vydávat nařízení s mocí zákona pokud nezasedala říšská rada
1861 Volební právo do zemských sněmů, které obesílaly poslaneckou sněmovnu říšské rady
1867 Prosincová ústava
 • vydaná parlamentem
 • zákony 141-147
 • demokratická
 • liberální
 • pouze předlitavsko
 • platila do 1918 (resp. 1920)
 • vrchol ústavního vývoje
 • rozdělení R-U
  • společný panovník
  • ministerstvo financí války a zahraničí
 • „Celek království a zemí v říšské radě zastoupených“
 • říšská rada/parlament
  • PS volena nepřímo zemskými sněmy
  • Panská S – jmenovaná, dědičná
   • v době kdy nezasedá, může panovník vydat nařízení se silou zákona
   • nutné ratihabice
 • občanské svobody a práva
 • formálně pokračováním ústavy únorové
1868 Česká deklarace
 • protest proti rakousko-uherskému dualismu
 • kritika stavu
 • požadavek trialismu
1871 Fundamentální články
 • snaha Čechů o ústavní ústupky
 • dohoda vídeňské vlády a české reprezentace
 • uznání R-U
 • právo čechů na sebeurčení v rámci monarchie
 • nakonec neuznáno → prohloubení rozporů
1873 Nový trestní procesní řád (??)
 • znovuobnovení principů
  • akuzační proces
  • veřejnost
  • ústnost
  • porotní soudnictví
1873 Přímé volební právo do říšské rady
1882 Taafeho reforma
 • snížení majetkového cenzu pro kurii městskou a vesnickou
 • větší počet příslušníků nižší střední třídy
 • posílení národnostního složení zemských sněmů
1890 Punktace
 • spolčování staročechů s vládou a německými stranami
 • kapitulace v jazykových otázkách
 • staročeši označeni za zrádce
1896 Baadenyho reformy
 • zavedení páté kurie - všeobecná
 • umožnění volit nemajetným a mohli tu znovu volit zástupci prvních čtyř kurií
 • nespravedlivý systém, kdy nepočetná vrstva bohatých má nejvíce mandátů
1907 Všeobecné, tajné volební právo, ne pro ženy a vojáky,zrušení kuriálního systému
1919 Ženy mohou volit
1938 Občanský zákoník ČSR hotový, ale kvůli válce neschválen

Prameny poznání českých a československých právních dějin

Název Info Autor
O Státě českém vyšlo v Leidenu latinsky (Res publica Bohema), o původu českého státu a práva Pavel Stránský
O duchu českých zákonů Německy Mikuláš Adaught Voigt
O horním právu jihlavském Gelasius Dobner
O české státnosti František Martin Pelcl
Přednášky o moravském právu Josef Vratislav Monse
Archiv český právněhistorická edice František Palacký
Codex iuris bohemici edice všech českých zákoníků do roku 1627 Josef a Hermengild Jirečkové
České státní právo Josef Kalousek
Povšechné dějiny právní první profesor českých právních dějin na UK - založil edici Codex iuris municipalis (městské právo) Jaromír Čelakovský
Zřízení krajské v Čechách Bohuš Rieger
Libri citationum, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae dějiny staročeského soudního procesu - edice historických památek moravského práva Vincenc Brandl
Regesta diplomatica edice zemských desek Josef Emler
Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae Gustav Friedrich
Právní dějiny zemí koruny české Jan Kapras
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code