Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B.05 Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob

Subjekty daně z příjmů fyzických osob

 • Subjekt daně se označuje pojmem poplatník.
 • Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je každá fyzická osoba (a to bez ohledu na státní občanství nebo místo pobytu, poplatníkem české daně z příjmů je tak každý člověk na Zemi).
 • Poplatníci se dělí na
  • daňové rezidenty České republiky
  • daňové nerezidenty České republiky

Daňový rezident České republiky

 • Poplatník je daňovým rezidentem České republiky, pokud
  • má na území České republiky bydliště
   • Zákon o daních z příjmů má vlastní definici bydliště nezávislou na občanském zákoníku.
   • Bydliště je místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl, trvale se v tomto bytě zdržovat.
  • se na území České republiky obvykle zdržuje
   • Obvyklé zdržování se = pobyt v délce alespoň 183 dnů v roce, může být přerušováno a započítává se každý započatý den
 • U daňového rezidenta podléhají české dani z příjmů fyzických osob veškeré jeho příjmy, bez ohledu na stát, ve kterém jich poplatník dosáhnul.

Daňový nerezident České republiky

 • Poplatník je daňovým nerezidentem České republiky, pokud není daňovým rezidentem České republiky nebo pokud tak stanoví smlouva o zamezení dvojímu zdanění.
 • Poplatník, který se na území České republiky obvykle zdržuje pouze za účelem studia nebo léčení, není daňovým rezidentem České republiky, ale je daňovým nerezidentem.
 • U daňového nerezidenta podléhají české dani z příjmů fyzických osob pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

 • Předmětem daně z příjmů fyzických osob je peněžní i nepeněžní příjem, který spadne do jedné z následujících kategorií:
  • Příjmy ze závislé činnosti (zejména příjmy ze zaměstnání).
   • mzda
   • plat
   • funkční požitky - odměny ústavních činitelů, odměny za výkon funkce (§ 6 odst. 10)
   • atd.
  • Příjmy ze samostatné činnosti (zejména příjmy z podnikání).
   • příjmy ze živnosti
   • příjmy ze zemědělské výroby
   • podíl společníka v. o. s.
   • příjem z jiného podnikání (např. advokát, soukromý lékař, pojišťovací zprostředkovatel, …)
   • příjem z výkonu nezávislého povolání (např. herec, hudebník, …)
   • příjem z autorských práv
   • atd.
  • Příjmy z kapitálového majetku (zejména úroky, dividendy apod.)
   • dividendy
   • podíl na zisku tichého společníka
   • úroky
   • výnos z jednorázového vkladu
   • plnění ze zisku svěřenského fondu
   • atd.
  • Příjmy z nájmu (včetně pachtu)
   • nájem nemovitých věcí
   • nájem bytu
   • nájem movitých věcí, pokud nejde o příležitostný nájem (pak by šlo o ostatní příjem)
  • Ostatní příjmy nespadající do předchozích kategorií
   • Tato kategorie je vymezena demonstrativním výčtem, dani tak nakonec podléhají všechny druhy příjmů poplatníka s výjimkou vyloučených příjmů.
   • příležitostné činnosti
   • prodej věci
   • přijaté výživné, důchod, …
   • výhra z hazardních her
   • bezúplatný příjem (například dar)
   • atd.
 • Daň z příjmů fyzických osob obsahuje negativní vymezení předmětu daně - seznam příjmů, které jsou vyloučeny z předmětu daně (§ 3 odst. 4 a § 6 odst. 7)
 • Samotný pojem příjem je obtížné vymezit.
  • Příjem může být chápán jako jednorázové zvýšení majetku.
  • Příjem také může být chápán jako toková veličina - zvýšení majetku za určitý čas.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code