Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-3 [2017/12/29 19:33]
Michal Tuláček
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-3 [2017/12/29 19:35] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 9: Řádek 9:
       * **základní konstrukční prvky**, které musí hmotněprávní úprava daní obsahovat vždy, jinak jde o právní úpravu defektní       * **základní konstrukční prvky**, které musí hmotněprávní úprava daní obsahovat vždy, jinak jde o právní úpravu defektní
       * **ostatní konstrukční prvky**, které jsou volitelné a je na zákonodárci,​ zda je použije. Obecně lze konstatovat,​ že použití ostatních konstrukčních prvků vede zpravidla ke zmírnění daňového zatížení pro některé skupiny subjektů daně (např. osvobození) za cenu vyšší administrativní náročnosti (např. nutnost dokládat oprávněnost nároku na osvobození).       * **ostatní konstrukční prvky**, které jsou volitelné a je na zákonodárci,​ zda je použije. Obecně lze konstatovat,​ že použití ostatních konstrukčních prvků vede zpravidla ke zmírnění daňového zatížení pro některé skupiny subjektů daně (např. osvobození) za cenu vyšší administrativní náročnosti (např. nutnost dokládat oprávněnost nároku na osvobození).
-==== Základní konstrukční prvky ==== 
  
-=== Obecně k základním konstrukčním prvkům ===+===== Základní konstrukční prvky ===== 
 + 
 +==== Obecně k základním konstrukčním prvkům ​====
  
   * Podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně a poplatky ukládat pouze na základě zákona.   * Podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně a poplatky ukládat pouze na základě zákona.
Řádek 19: Řádek 20:
       * Horní zákon (44/1988 Sb.) stanoví meze pro určení sazby úhrady z vydobytých nerostů (tzv. urbura) a konkrétní sazba je určena v nařízení vlády.       * Horní zákon (44/1988 Sb.) stanoví meze pro určení sazby úhrady z vydobytých nerostů (tzv. urbura) a konkrétní sazba je určena v nařízení vlády.
  
-=== Subjekt daně (KDO?) ===+==== Subjekt daně (KDO?​) ​====
  
   * Subjekt daně je osoba nebo jednotka bez právní osobnosti (např. svěřenský fond), která má povinnost daň platit a na kterou dopadají další hmotněprávní povinnosti.   * Subjekt daně je osoba nebo jednotka bez právní osobnosti (např. svěřenský fond), která má povinnost daň platit a na kterou dopadají další hmotněprávní povinnosti.
Řádek 29: Řádek 30:
   * Subjekt daně je také třeba odlišovat od pojmu subjekt daňověprávního vztahu (těmi jsou stát a subjekt daně).   * Subjekt daně je také třeba odlišovat od pojmu subjekt daňověprávního vztahu (těmi jsou stát a subjekt daně).
  
-=== Předmět daně (ZA CO?) ===+==== Předmět daně (ZA CO?) ====
  
   * Předmět daně představuje hospodářskou skutečnost,​ na jejímž základě je možné subjektu daně uložit daňovou povinnost.   * Předmět daně představuje hospodářskou skutečnost,​ na jejímž základě je možné subjektu daně uložit daňovou povinnost.
Řádek 43: Řádek 44:
       * nebo cokoliv jiného…       * nebo cokoliv jiného…
  
-=== Základ daně (KOLIK?) ===+==== Základ daně (KOLIK?​) ​====
  
   * Vyjádření předmětu daně v penězích nebo v jiné vhodné jednotce.   * Vyjádření předmětu daně v penězích nebo v jiné vhodné jednotce.
Řádek 49: Řádek 50:
       * **valorický**,​ pokud je vyjádřen v penězích (např. výše příjjmu v korunách u daně z příjmů fyzických osob).       * **valorický**,​ pokud je vyjádřen v penězích (např. výše příjjmu v korunách u daně z příjmů fyzických osob).
       * **specifický**,​ pokud je vyjádřen v jiných jednotkách (např. plocha pozemku v m<​sup>​2</​sup> ​  u daně z pozemků).       * **specifický**,​ pokud je vyjádřen v jiných jednotkách (např. plocha pozemku v m<​sup>​2</​sup> ​  u daně z pozemků).
-=== Sazba daně (KOLIK?) ===+ 
 +==== Sazba daně (KOLIK?​) ​====
  
   * Měřítko, pomocí něhož se stanoví výše daně ze základu daně.   * Měřítko, pomocí něhož se stanoví výše daně ze základu daně.
Řádek 64: Řádek 66:
       * **Jednotná** ​ - daň má pouze jednu sazbu, použitelnou na všechny případy (například daň z příjmů fyzických osob, jednotná sazba 15 %).       * **Jednotná** ​ - daň má pouze jednu sazbu, použitelnou na všechny případy (například daň z příjmů fyzických osob, jednotná sazba 15 %).
       * **Diferencovaná** ​ - daň má více různých sazeb (například daň z přidané hodnoty, základní sazba 21 % a snížené sazby 15 % a 10 %).       * **Diferencovaná** ​ - daň má více různých sazeb (například daň z přidané hodnoty, základní sazba 21 % a snížené sazby 15 % a 10 %).
-=== Výpočet daně ===+ 
 +==== Výpočet daně ====
  
   * ​​​​​​​//​**Tento konstrukční prvek není všeobecně přijímán jako základní konstrukční prvek. Někteří zkoušející jej však za základní konstrukční prvek považují. Ostatní to o nich alespoň ví a berou to na vědomí…** //   * ​​​​​​​//​**Tento konstrukční prvek není všeobecně přijímán jako základní konstrukční prvek. Někteří zkoušející jej však za základní konstrukční prvek považují. Ostatní to o nich alespoň ví a berou to na vědomí…** //
Řádek 71: Řádek 74:
   * Daň z přidané hodnoty obsahuje dvojí postup výpočtu daně, podle toho zda je cena nabízena s daní (tedy je nutné zpětně dopočítat základ) nebo bez daně (tedy je přímo znám základ daně).   * Daň z přidané hodnoty obsahuje dvojí postup výpočtu daně, podle toho zda je cena nabízena s daní (tedy je nutné zpětně dopočítat základ) nebo bez daně (tedy je přímo znám základ daně).
  
-=== Zdaňovací období (JAK ČASTO?) ===+==== Zdaňovací období (JAK ČASTO?​) ​====
  
   * ​​​​​​​Období,​ ke kterému se vztahují konstrukční prvky a určuje se jejich výše. Zároveň ze zdaňovacího období vyplývá, jestli se daň pravidelně opakuje.   * ​​​​​​​Období,​ ke kterému se vztahují konstrukční prvky a určuje se jejich výše. Zároveň ze zdaňovacího období vyplývá, jestli se daň pravidelně opakuje.
Řádek 78: Řádek 81:
       * **Opakující se daň / daň se zdaňovacím obdobím:​** ​ pravidelně se opakující daň, jde o naprostou většinu daní.       * **Opakující se daň / daň se zdaňovacím obdobím:​** ​ pravidelně se opakující daň, jde o naprostou většinu daní.
       * **Jednorázová daň / daň bez zdaňovacího období:​** ​ daň, která se váže k určité skutečnosti,​ nastane pouze jednou a tím je vyřízená. Například daň z nabytí nemovitých věcí nebo správní poplatky.       * **Jednorázová daň / daň bez zdaňovacího období:​** ​ daň, která se váže k určité skutečnosti,​ nastane pouze jednou a tím je vyřízená. Například daň z nabytí nemovitých věcí nebo správní poplatky.
-=== ​​​​​​​Splatnost (KDY?) ===+ 
 +==== ​​​​​​​Splatnost (KDY?​) ​====
  
   * //**Tento konstrukční prvek není všeobecně přijímán jako základní konstrukční prvek. Někteří zkoušející jej však za základní konstrukční prvek považují. Ostatní to o nich alespoň ví a berou to na vědomí…** //   * //**Tento konstrukční prvek není všeobecně přijímán jako základní konstrukční prvek. Někteří zkoušející jej však za základní konstrukční prvek považují. Ostatní to o nich alespoň ví a berou to na vědomí…** //
Řádek 87: Řádek 91:
       * **Placení ve splátkách:​** ​ daň se platí v několika splátkách,​ přičemž výše daně je již známa (tedy zpravidla po skončení zdaňovacího období).       * **Placení ve splátkách:​** ​ daň se platí v několika splátkách,​ přičemž výše daně je již známa (tedy zpravidla po skončení zdaňovacího období).
       * **Placení zálohové:​** ​ daň se platí v jedné nebo několika zálohách, přičemž výše daně není ještě známa (tedy zpravidla před skončením zdaňovacího období).       * **Placení zálohové:​** ​ daň se platí v jedné nebo několika zálohách, přičemž výše daně není ještě známa (tedy zpravidla před skončením zdaňovacího období).
-=== Rozpočtové určení daně (KOMU?) ===+ 
 +==== Rozpočtové určení daně (KOMU?​) ​====
  
   * Určení veřejného rozpočtu, do kterého plyne výnos daně.   * Určení veřejného rozpočtu, do kterého plyne výnos daně.
Řádek 101: Řádek 106:
       * Rozpočtové určení daní, které jsou výlučné státní plynoucí do státního rozpočtu, je upraveno přímo v § 6 odst. 1 písm. a) "​velkých rozpočtových pravidel"​ (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla))       * Rozpočtové určení daní, které jsou výlučné státní plynoucí do státního rozpočtu, je upraveno přímo v § 6 odst. 1 písm. a) "​velkých rozpočtových pravidel"​ (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla))
  
-==== Ostatní (korekční) konstrukční prvky ====+===== Ostatní (korekční) konstrukční prvky =====
  
-=== Osvobození od daně ===+==== Osvobození od daně ====
  
   * Vyloučení určité skutečnosti,​ která jinak naplňuje předmět daně, ze zdanění (**osvobození věcné**) nebo osoby, která je jinak subjektem daně, ze zdanění (**osvobození osobní**).   * Vyloučení určité skutečnosti,​ která jinak naplňuje předmět daně, ze zdanění (**osvobození věcné**) nebo osoby, která je jinak subjektem daně, ze zdanění (**osvobození osobní**).
Řádek 109: Řádek 114:
   * Osvobození může být i **podmíněné** ​ (např. u daně z lihu).   * Osvobození může být i **podmíněné** ​ (např. u daně z lihu).
  
-=== ​​​​​​​Sleva na dani ===+==== ​​​​​​​Sleva na dani ====
  
   * ​​​​​​​Snížení výše daně při naplnění určených podmínek.   * ​​​​​​​Snížení výše daně při naplnění určených podmínek.
Řádek 115: Řádek 120:
   * Například základní sleva na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů nebo sleva na kombinovanou dopravu podle § 12 zákona o dani silniční.   * Například základní sleva na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů nebo sleva na kombinovanou dopravu podle § 12 zákona o dani silniční.
  
-=== Nezdanitelná část základu daně ===+==== Nezdanitelná část základu daně ====
  
   * ​​​​​​​Vyloučení určité části základu daně ze zdanění. Tato část základu daně tak nevstoupí do výpočtu výše daně.   * ​​​​​​​Vyloučení určité části základu daně ze zdanění. Tato část základu daně tak nevstoupí do výpočtu výše daně.
Řádek 121: Řádek 126:
   * Například dary na dobročinné účely podle § 15 zákona o daních z příjmů nebo částka 3.000,- Kč za odběr krve podle stejného ustanovení.   * Například dary na dobročinné účely podle § 15 zákona o daních z příjmů nebo částka 3.000,- Kč za odběr krve podle stejného ustanovení.
  
-=== Odečitatelné položky (od základu daně) ===+==== Odečitatelné položky (od základu daně) ​====
  
   * Možnost snížit základ daně o vymezené položky.   * Možnost snížit základ daně o vymezené položky.
Řádek 127: Řádek 132:
   * Např. § 34 zákona o daních z příjmů.   * Např. § 34 zákona o daních z příjmů.
  
-=== Daněprosté minimum ===+==== Daněprosté minimum ​====
  
   * Základ daně, ze kterého se daň ještě nevybírá.   * Základ daně, ze kterého se daň ještě nevybírá.
   * Základ daně musí přesáhnout daněprosté minimum, aby se daň vybírala.   * Základ daně musí přesáhnout daněprosté minimum, aby se daň vybírala.
  
-=== Minimální výše daně ===+==== Minimální výše daně ====
  
   * ​​​​​​​Výše daně, která se neplatí. Aby se daň platila, musí přesáhnout minimální výši daně.   * ​​​​​​​Výše daně, která se neplatí. Aby se daň platila, musí přesáhnout minimální výši daně.
Řádek 138: Řádek 143:
   * Např. 30 Kč u daně z nemovitých věcí.   * Např. 30 Kč u daně z nemovitých věcí.
  
-=== Minimální daň ===+==== Minimální daň ====
  
   * Nejnižší výše daně, která má být zaplacena, bez ohledu na výši základu daně.   * Nejnižší výše daně, která má být zaplacena, bez ohledu na výši základu daně.
Řádek 144: Řádek 149:
   * Například minimální dílčí daň z technických her.   * Například minimální dílčí daň z technických her.
  
-=== Minimální základ daně ===+==== Minimální základ daně ====
  
   * ​​​​​​​Nejnižší výše základu daně, bez ohledu na jeho skutečnou výši.   * ​​​​​​​Nejnižší výše základu daně, bez ohledu na jeho skutečnou výši.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code