Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-30 [2018/01/01 03:11]
Michal Tuláček [Placení daní]
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-30 [2018/01/01 15:36] (aktuální)
Michal Tuláček [Zástavní právo]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== B.30 Placení a vymáhání daní ====== ====== B.30 Placení a vymáhání daní ======
  
-  * **Daňové řízení** podle daňového řádu je řízení (tedy postup správce daně vedoucí k vydání rozhodnutí),​ které se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady.+  * **Daňové řízení** ​ podle daňového řádu je řízení (tedy postup správce daně vedoucí k vydání rozhodnutí),​ které se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady.
   * Daňové řízení má standardně dvě roviny - rovinu nalézací, při které se daň stanoví, a rovinu platební, kdy se daň vybere, případně vymáhá.   * Daňové řízení má standardně dvě roviny - rovinu nalézací, při které se daň stanoví, a rovinu platební, kdy se daň vybere, případně vymáhá.
-    ​* Na rozdíl od ostatních řízení (občanské soudní řízení, správní řízení, trestní řízení, apod.) zpravidla nalézací a platební rovina běží současně, daňový subjekt má současně povinnost tvrdit a současně má povinnost i daň platit. +      ​* Na rozdíl od ostatních řízení (občanské soudní řízení, správní řízení, trestní řízení, apod.) zpravidla nalézací a platební rovina běží současně, daňový subjekt má současně povinnost tvrdit a současně má povinnost i daň platit. 
-  * Daňové řízení se pak skládá z dílčích řízení ​ (včetně opravných prostředků proti nim): +  * Daňové řízení se pak skládá z dílčích řízení (včetně opravných prostředků proti nim): 
-    * Řízení nalézací, kterými jsou: +      * Řízení nalézací, kterými jsou: 
-      * Řízení vyměřovací,​ jehož účelem je stanovení daně. +        * Řízení vyměřovací,​ jehož účelem je stanovení daně. 
-      * Řízení doměřovací,​ jehož účelem je stanovení změny poslední známé daně. +        * Řízení doměřovací,​ jehož účelem je stanovení změny poslední známé daně. 
-    * Řízení při placení daně, kterými jsou: +      * Řízení při placení daně, kterými jsou: 
-      * Řízení o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky. +        * Řízení o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky. 
-      * Řízení o zajištění daně. +        * Řízení o zajištění daně. 
-      * Řízení exekuční.+        * Řízení exekuční.
  
 ===== Evidence daní, nedoplatek a přeplatek ===== ===== Evidence daní, nedoplatek a přeplatek =====
  
   * Správce daně vede pro každý daňový subjekt za každý druh daně **osobní daňový účet**.   * Správce daně vede pro každý daňový subjekt za každý druh daně **osobní daňový účet**.
-  * Osobní daňový účet má **kreditní stranu**, na kterou se zaznamenávají platby a vratky, a **debetní stranu** na kterou se zaznamenávají předpisy a odpisy daní.+  * Osobní daňový účet má **kreditní stranu**, na kterou se zaznamenávají platby a vratky, a **debetní stranu** ​ na kterou se zaznamenávají předpisy a odpisy daní.
   * Pokud debetní strana převyšuje kreditní stranu, jde o **nedoplatek**. Pokud je debetní strana nižší než kreditní strana, jde o **přeplatek**.   * Pokud debetní strana převyšuje kreditní stranu, jde o **nedoplatek**. Pokud je debetní strana nižší než kreditní strana, jde o **přeplatek**.
-    ​* Daňový subjekt může správce daně požádat o vrácení **vratitelného přeplatku**. Přeplatek se stane vratitelným přeplatkem,​ pokud projde **testem vratitelnosti**,​ tedy pokud nemá daňový subjekt u správce daně nedoplatek na jiném osobním daňovém účtu, nebo pokud nebyl přeplatek použit na úhradu nedoplatku u jiného správce daně, který o to požádal.+      ​* Daňový subjekt může správce daně požádat o vrácení **vratitelného přeplatku**. Přeplatek se stane vratitelným přeplatkem,​ pokud projde **testem vratitelnosti**,​ tedy pokud nemá daňový subjekt u správce daně nedoplatek na jiném osobním daňovém účtu, nebo pokud nebyl přeplatek použit na úhradu nedoplatku u jiného správce daně, který o to požádal.
  
 ===== Lhůta pro placení daně ===== ===== Lhůta pro placení daně =====
  
-  * Nedoplatky lze vybírat a vymáhat pouze po dobu běhu **lhůty pro placení daně**, která standardně činí **6 let** (subjektivní lhůta) a nejvýše činí **20 let** (objektivní lhůta).+  * Nedoplatky lze vybírat a vymáhat pouze po dobu běhu **lhůty pro placení daně**, která standardně činí **6 let**  (subjektivní lhůta) a nejvýše činí **20 let**  (objektivní lhůta).
   * Lhůta pro placení daně počíná běžet dnem splatnosti daně resp. dnem náhradní splatnosti daně.   * Lhůta pro placení daně počíná běžet dnem splatnosti daně resp. dnem náhradní splatnosti daně.
   * V případě zahájení exekučního řízení, zřízení zástavního práva, nebo oznámení rozhodnutí o posečkání nebo rozhodnutí,​ kterým se mění stanovená doba posečkání,​ se lhůta **přerušuje a běží znovu**.   * V případě zahájení exekučního řízení, zřízení zástavního práva, nebo oznámení rozhodnutí o posečkání nebo rozhodnutí,​ kterým se mění stanovená doba posečkání,​ se lhůta **přerušuje a běží znovu**.
   * Lhůta pro placení daně se staví po dobu:   * Lhůta pro placení daně se staví po dobu:
-    ​* vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem +      ​* vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem 
-    * přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby +      * přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby 
-    * odkladu daňové exekuce odložené na návrh +      * odkladu daňové exekuce odložené na návrh 
-    * daňové exekuce srážkami ze mzdy +      * daňové exekuce srážkami ze mzdy 
-    * dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku+      * dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku
   * V případě, že je nedoplatek zajištěn zástavním právem, které se zapisuje do příslušného veřejného registru, lze jej vybírat a vymáhat po dobu **30 let od tohoto zápisu**.   * V případě, že je nedoplatek zajištěn zástavním právem, které se zapisuje do příslušného veřejného registru, lze jej vybírat a vymáhat po dobu **30 let od tohoto zápisu**.
  
 ===== Posečkání ===== ===== Posečkání =====
 +
 +  * Pokud by v důsledku daně hrozila daňovému subjektu vážná újma, může daňový subjekt požádat o **posečkání**,​ tedy buď o posečkání s úhradou daně, nebo o její rozložení na splátky.
 +  * Po dobu posečkání nevzniká z posečkané částky úrok z prodlení, ale vzniká **úrok z posečkané částky**.
 +      * Ten činí ročně repo sazbu vyhlášenou Českou národní bankou zvýšenou o 7 procentních bodů.
  
 ===== Placení daní ===== ===== Placení daní =====
  
   * Daň lze platit pouze způsobem určeným v daňovém řádu:   * Daň lze platit pouze způsobem určeným v daňovém řádu:
-    ​* bezhotovostním převodem (zahrnuje i platební karty) +      ​* bezhotovostním převodem (zahrnuje i platební karty) 
-    * v hotovosti +      * v hotovosti 
-      * složenkou +        * složenkou 
-      * na pokladně +        * na pokladně 
-      * šekem +        * šekem 
-      * daňovému exekutorovi +        * daňovému exekutorovi 
-      * oprávněné úřední osobě při placení pořádkové pokuty +        * oprávněné úřední osobě při placení pořádkové pokuty 
-    * kolkovými známkami, ale jen pokud to umožňuje zákon (např. v případě soudních a správních poplatků) +      * kolkovými známkami, ale jen pokud to umožňuje zákon (např. v případě soudních a správních poplatků) 
-    * přeplatkem na jiné dani +      * přeplatkem na jiné dani 
-  * **Vrácení platby** je zásadně nepřípustné. Musí se případně realizovat pomocí žádosti o vrácení vratitelného přeplatku. +  * **Vrácení platby** ​ je zásadně nepřípustné. Musí se případně realizovat pomocí žádosti o vrácení vratitelného přeplatku. 
-  * **Den platby** se pak liší podle zvoleného způsobu platby +  * **Den platby** ​ se pak liší podle zvoleného způsobu platby 
-    * v případě bezhotovostního převodu jde o **den připsání platby na účet správce daně** +      * v případě bezhotovostního převodu jde o **den připsání platby na účet správce daně** 
-    * v případě hotovostní platby jde o **den kdy platbu převzala oprávněná úřední osoba správce daně** +      * v případě hotovostní platby jde o **den kdy platbu převzala oprávněná úřední osoba správce daně** 
-    * v případě placení platební kartou jde o **den kdy byla platba kartou provedena**+      * v případě placení platební kartou jde o **den kdy byla platba kartou provedena** 
 +  * **Pořadí úhrady daně** určuje, na kterou daň se použije připsaná platba. To má vliv jak na úroky z prodlení a další následky nezaplacení daní (např. trestný čin zkrácení daně), tak na zachování lhůty pro zaplacení daně (proto se nejprve hradí nejstarší dluhy). Zároveň tak lze všechny daňové dluhy na daném osobním daňovém účtu vyřešit jednou velkou platbou, která se rozpadne na jednotlivé dlužné daně a jejich příslušenství podle následujícího klíče. 
 +    - Nejprve se platba použije na nedoplatky na daních a na splatnou daň, s tím že se hradí od nejstarších nedoplatků. 
 +    - Zbytek se použije na nedoplatky na příslušenství daně (opět od nejstarších). 
 +    - Zbytek se použije na vymáhané nedoplatky na dani (od nejstarších). 
 +    - Zbytek se použije na vymáhané nedoplatky na příslušenství daně (od nejstarších).
  
 ===== Zajištění daní ===== ===== Zajištění daní =====
  
-===== Vymáhání daní =====+==== Zajišťovací příkaz ​====
  
 +  * **Zajišťovací příkaz** slouží k zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.
 +  * Lze jej vydat, má-li správce daně odůvodněnou obavu, že daň bude v době její vymahatelnosti nedobytná.
 +  * Zajišťovacím příkazem se daňovému subjektu uloží úhradu určité částky.
 +    * Zajišťovací příkaz lze i vymáhat.
 +  * Proti zajišťovacímu příkazu se lze odvolat. Není-li o odvolání rozhodnuto do 30 dnů, stane se neúčinným.
 +  * Pokud přede dnem splatnosti nebo před stanovením daně pominou důvody, pro které byl zajišťovací příkaz vydán, správce daně rozhodne o ukončení jeho účinnosti. V důsledku toho může vzniknout vratitelný přeplatek, který správce daně i bez žádosti do 15 dnů vrátí.
  
 +==== Zástavní právo ====
  
 +  * Správce daně může rozhodnutím zřídit **zástavní právo** k majetku daňového subjektu k zajištění jím neuhrazené daně.
 +  * Zástavní právo se vykoná podle **občanského zákoníku** a přiměřeně se přitom použijí ustanovení o daňové exekuci.
  
 +==== Ručení ====
 +
 +  * Nedoplatek je povinen uhradit ručitel, pokud mu správce daně sdělí ve výzvě stanovenou daň, za kterou ručí, a vyzve jej k úhradě.
 +    * Institut **ručitele** je obsažen pouze v některých daních, daňový zákon musí ručení výslovně stanovit.
 +    * Ručení obsahuje **daň z přidané hodnoty** (§ 108a a § 109 zákona o dani z přidané hodnoty).
 +  * Ručitel, kterému byla doručena výzva, má postavení jako daňový subjekt.
 +
 +==== Ručení třetí osobou a finanční záruka ====
 +
 +  * Na základě **písemného prohlášení ručitele s úředně ověřeným podpisem** může správce daně rozhodnout o přijetí ručení třetí osobou.
 +  * Správce daně může přijmout k zajištění dosud neuhrazené daně **finanční záruku** podle občanského zákoníku.
 +
 +==== Zálohy ====
 +
 +  * Daň lze zajistit prostřednictvím záloh. Tuto povinnost musí stanovit zákon.
 +    * Jde o poměrně běžný institut, obsažený v mnoha daňových zákonech.
 +  * Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy jinak než stanoví zákon, případně stanoví výjimku z povinnosti daň zálohovat.
 +
 +===== Vymáhání daní =====
 +
 +  * Daňový nedoplatek může správce daně vymáhat podle daňového řádu **daňovou exekucí**.
 +    * Správce daně však namísto toho může postupovat jiným způsobem:
 +      * Může vymáhání zabezpečit prostřednictvím soudního exekutora. Ten pak postupuje podle exekučního řádu.
 +      * Může jej uplatnit v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona.
 +      * Může jej přihlásit do veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách.
 +  * Vymáhat lze na základě **exekučního titulu**, kterým je
 +    * výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní
 +    * vykonatelné rozhodnutí stanovující peněžité plnění
 +    * vykonatelný zajišťovací příkaz
 +
 +==== Daňová exekuce ====
 +
 +  * Daňová exekuce je **komplexně upravena v daňovém řádu**.
 +    * Subsidiárně se použije občanský soudní řád, ale **pouze pokud jde o práva správce daně v roli oprávněného**.
 +    * Pokud jde správce daně v roli **daňového exekutora**,​ použije se **pouze daňový řád**.
 +  * Daňová exekuce zahajuje **nařízením** prostřednictvím **exekučního příkazu**.
 +  * Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby:
 +    * Srážky ze mzdy.
 +    * Přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb.
 +    * Přikázání jiné peněžní pohledávky.
 +    * Postižení jiných majetkových práv.
 +    * Prodej movitých věcí.
 +    * Prodej nemovitých věcí.
 +  * V praxi je daňová exekuce pro dlužníka levnější než exekuce prostřednictvím soudního exekutora, protože se hradí pouze náklady exekuce a nikoliv i odměna exekutora.
  
  
 {{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}} {{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}}
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code