Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B.02 Poplatková soustava a principy jejího uspořádání

Pojem poplatkové soustavy

 • Poplatková soustava představuje souhrn poplatků (tedy peněžitých plnění daňového typu označených názvem „poplatek“) vybíraných v určitém státě v určitém čase (jde tedy o členěný „seznam poplatků“).

Principy uspořádání poplatkové soustavy

 • Poplatková soustava se tradičně nečlení podobně rozvitě jako daňová soustava.
 • Poplatky se tak člení pouze na místní a státní. Toto třídění narušuje existence mnoha poplatků, které ale nepatří do žádné tradiční kategorie poplatků a jsou rozesety po celém právním řádu (tzv. ostatní poplatky resp. poplatky sui generis).

Poplatková soustava České republiky

Tučně označené pojmy představují jednotlivé součásti poplatkové soustavy. Ostatní pojmy představují běžně užívané stupně členění této soustavy.

 • Státní:
  • Soudní poplatky (jednotlivé soudní poplatky vymezuje sazebník)
  • Správní poplatky (jednotlivé správní poplatky vymezuje sazebník)
 • Místní:
  • Místní poplatky
   • Poplatek ze psů
   • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
   • Poplatek za užívání veřejného prostranství
   • Poplatek ze vstupného
   • Poplatek z ubytovací kapacity
   • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
   • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   • Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Ostatní (sui generis):
  • Vodní poplatky:
   • Poplatek za odebrané množství podzemní vody
   • Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
   • Výše poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  • Audiovizuální poplatky
  • Poplatky za ukládání radioaktivních odpadů
  • atd.

Prameny

 • BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code