Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B.01 Daňová soustava a principy jejího uspořádání

Pojem daňové soustavy

 • Daňová soustava představuje souhrn daní v užším smyslu (tedy peněžitých plnění označených názvem „daň“) vybíraných v určitém státě v určitém čase (jde tedy o členěný „seznam daní“).
 • Pojem daňová soustava je třeba odlišovat od pojmu daňový systém, což je pojem tvořený souhrnně
  • daňovou soustavou
  • právně, organizačně a technicky konstituovaným systémem institucí zabezpečujících správu daní
  • systém nástrojů, metod a pracovních postupů, které instituce zabezpečující správu daní uplatňují ve vztahu k daňovým subjektům či dalším osobám

Principy uspořádání daňové soustavy

 • Daňová soustava se tradičně dělí podle ekonomického dopadu na subjekt daně na daně přímé a daně nepřímé.
  • Daně přímé ekonomicky přímo zatěžují subjekt daně (například daně z příjmů).
  • Daně nepřímé ekonomicky zatěžují jinou osobu, než subjekt daně (například daň z přidané hodnoty).
 • Daně přímé se dále tradičně dělí na
  • Daně důchodového typu postihující důchod, tedy příjem dané osoby (například daň z příjmů právnických osob).
  • Daně majetkového typu postihující majetek, a to buď majetek ležící (majetek v klidu, například daň z nemovitých věcí) nebo majetek v pohybu (daně transferové, například daň z nabytí nemovitých věcí).
  • Daně ostatní, které nespadnou do výše uvedených kategorií.
 • Daně nepřímé se pak dělí na
  • Nepřímé daně všeobecné (univerzální), které se vztahují zásadně na všechna dodání zboží a poskytnutí služeb (například daň z přidané hodnoty)
  • Nepřímé daně selektivní, které se vztahují jen na výslovně vymezená dodání zboží resp. poskytnutí služeb (například spotřební daně)

Daňová soustava České republiky

Tučně označené pojmy představují jednotlivé součásti daňové soustavy. Ostatní pojmy představují běžně užívané stupně členění této soustavy.

 • Přímé daně:
  • Důchodové:
   • Daně z příjmů:
    • Daň z příjmů fyzických osob
    • Daň z příjmů právnických osob
  • Majetkové:
   • V klidu:
    • Daň z nemovitých věcí (tvořená daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek)
    • Daň silniční
   • Transferové:
    • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Ostatní:
   • Daň z hazardních her *)
 • Nepřímé daně:
  • Všeobecné:
   • Daň z přidané hodnoty
  • Selektivní:
   • Spotřební daně (tvořené daní z minerálních olejů, daní z lihu, daní z piva, daní vína a meziproduktů, daní z tabákových výrobků a daní ze surového tabáku)
   • Energetické (ekologické daně):
    • Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
    • Daň z pevných paliv
    • Daň z elektřiny

*) U daně z hazardních her je sporné její zařazení mezi přímé daně, v zahraničí se pojímá i jako daň ze spotřeby, tedy nepřímá daň. V Praze se nakonec došlo ke shodě, že jde patrně o daň přímou ostatní. Ale je to otevřená otázka.

Na co si dát pozor

 • V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva byla upravena i daňová terminologie. Namísto pojmu „nemovitost“ se tak používá pojem „nemovitá věc“, a to i v názvu daní.
 • Daň dědická a daň darovací byly zrušené (resp. integrovány do daní z příjmů).
 • Daň z nabytí nemovitých věcí se nejmenuje daň z převodu nemovitostí. Zejména někteří autoři této daně, kteří jsou mezi zkoušejícími, by i v návaznosti na recentní judikaturu správních soudů mohli vnímat pojem „převod“ v názvu této daně úkorně.
 • Někteří zkoušející mají za to, že alespoň názvy daní by měl zkoušený umět.

Prameny

 • BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code