Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.26 Finanční trh - Pojem, členění, charakteristika

Finanční trh

 • Finanční trh je základním finančněprávním institutem, který představuje systém vztahů, nástrojů, subjektů a institucí, umožňujících shromažďování, soustředění, rozdělování a rozmisťování dočasně volných finančních prostředků na základě nabídky a poptávky.
  • Alternativně lze definovat jako trh na němž dochází k redistribuci volných peněžních zdrojů na smluvním principu, a to od nabízejících subjektů k poptávajícím subjektům
 • Funkce finančního trhu:
  • soustřeďování (akumulace, agregace) dočasně volných peněžních zdrojů
  • rozmisťování (alokace) peněžních prostředků tam, kde je jejich využití nejefektivnější
  • zapojování (mobilizace) volných zdrojů do ekonomického procesu.

Prameny práva finančních trhů

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
 • Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
 • Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Členění finančních trhů

 • Finančních trhů je více druhů. Základní členění je členění podle charakteru obchodovaných instrumentů a časovém horizontu jejich životnosti na peněžní trh a kapitálový trh
  • Peněžní trh: trh krátkodobých peněz, instrumenty se splatností do 1 roku (řádově dny až měsíce).
  • Kapitálový trh: trh dlouhodobých peněz, instrumenty se splatností nad 1 rok (řádově jednotky až desítky let).
 • Dále lze trhy členit podle charakteru obchodovaných nástrojů na primární trhy a sekundární trhy.
  • Primární trh: trh s novými emisemi cenných papírů, hlavní funkcí je získání finančního kapitálu pro nové investice.
  • Sekundární trh: trh s dříve vydanými cennými papíry, hlavní funkcí je zajišťovat likviditu pro investory.
 • Konečně lze finanční trhy členit podle dodání na promptní trhy a termínové trhy.
  • Promptní trh: trh, kde jsou cenné papíry a jiné instrumenty obchodovány s okamžitým dodáním.
  • Termínový trh: trh, kde jsou cenné papíry a jiné instrumenty obchodovány s dodáním v budoucnosti.

Charakteristika finančního trhu

 • Finanční trh je charakteristický 2 základními druhy subjektů, a sice věřiteli a dlužníky.
  • Věřitelé pociťují relativní přebytek peněžních prostředků a jsou ochotni je dočasně poskytnout jiným.
  • Dlužníci pociťují relativní nedostatek peněžních prostředků, potřebují si je opatřit a jsou ochotni za to zaplatit cenu.
 • Pro věřitele by investice měla splňovat:
  • co nejvyšší výnosnost
  • no nejvyšší likvidita
  • co nejmenší riziko
 • Pro dlužníky by investice měla splňovat:
  • co nejmenší náklady
  • co nejdelší doba návratnosti
 • Finanční trh je pak místo, kde se tyto protichůdné požadavky setkávají.

Prameny

 • BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code