Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-25 [2018/01/14 13:55] (aktuální)
31.30.44.194 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== A.25 Pojišťovny a penzijní společnosti ​ ======
 +===== Pojišťovnictví =====
 +  * **= specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnosti lidí**
 +  * systém a pravidla provozování činností spadající do odvětví, podmínky provozování pojišťovací a zabezpečovací činnosti, dohled v pojišťovnictví
 +
 +//​**__Právní úprava__ ** //
 +  * **zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví**
 +  * prováděcí vyhláška č. 434/2009 Sb.
 +  * součást finančního trhu
 +  * **sektor** ​ – pojišťovny,​ zajišťovny a a pojišťovací holdingové osoby, všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v dané ekonomice ve všech jejích formách
 +  * **úkol a účel pojišťovnictví**:​ prostřednictvím pojišťovací činnosti vytvářet a rozdělovat speciální peněžní rezervy a fondy a v rámci stanovených pravidel je užívat k uhrazování pojistných potřeb vznikajících z nahodilých událostí v závislosti na působení pojistného rizika
 +  * **základní pojmový znak: přebírání rizik založených na nahodilosti**
 +  * **pojišťovací činnost** ​ – pojistné smlouvy – přebírání pojistných rizik, správa pojištění,​ likvidace pojistných událostí, asistenční služby, nakládání s aktivy (technické rezervy pojišťovny),​ smlouvy se zajišťovnami,​ činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků, činnost související s pojišťovací činností (poradenská,​ vzdělávací,​ ..)
 +
 +//​**__Pojišťovací činnost – oprávnění k provozu na území ČR__ ** //
 +  * a) **tuzemská pojišťovna s povolením ČNB**
 +  * b) **pojišťovna z jiného ČS**  na základě práva zřizovat pobočky nebo svobody dočasně poskytovat služby
 +  * c) **pojišťovna 3. státu s povolením ČNB**
 +  * princip **jednotného evropského pasu** ​ – odstranění překážek,​ na základě povolení uděleného v 1 ČS je osoba oprávněná působit v kterémkoliv ČS a to je na základě oznamovací činnosti vůči určitému orgánu daného státu
 +  * právo usazení – pobočka, trvalá přítomnost
 +  *svoboda dočasně poskytovat služby – dočasný charakter (SDEU – může mít kancelář atd., ale posuzuje se časově)
 +
 +//**__Forma pojišťovny__ ** //
 +  * tuzemská p. se sídlem v ČR **- akciová společnost nebo družstvo**,​ evropská společnost nebo evropská družstevní společnost
 +  * i jiná forma, pokud tak stanoví právní předpis
 +
 +//​**__Povolení__ ** //
 +  * **uděluje ČNB** ​ (orgán dohledu)
 +  * **licenční systém – podle pojistných odvětví**
 +  * povolení podle požadovaných činností – pojistných odvětví, životních pojištění,​ neživotních pojištění (úraz a nemoc)
 +  * povolení k provozování činnosti související s pojišťovací činností
 +  * má povahu **jednotného evropského pasu** ​ – provozuje-li v jiném ČS má ozn. povinnost i vůči ČNB
 +  * __**Písemná žádost**__ - žadatel prokazuje:
 +  * a) dostatečnou schopnost požadované činnosti provozně a finančně zabezpečit
 +  * b) dává záruku obezřetného řízení společnosti
 +  * c) předkládá obchodní plán
 +  * d) pojistně technické doklady k plánované činnosti (výpočet pojistného,​ technické rezervy,..)
 +  * e) doložení existence vlastních zdrojů – zákon stanoví minimum garančního fondu
 +  * už nepředkládá (EP) ke schválení pojistné podmínky (bylo to zdlouhavé při změnách, x trh, jen pokud to vyžaduje zvl. zákon)
 +  * **ČNB --> Rozhodnutí o povolení k provozování pojišťovací činnosti --> PM --> návrh na zápis do OR --> PM Usnesení o zápisu vzniká pojišťovna**
 +
 +//​**__Zajišťovací činnost__ ** //
 +  * uzavírání smluv (zajišťovacích),​ kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou,​ které jsou předmětem této smlouvy
 +  * **zajištění je vlastně přenesení části pojistného rizika převzatého pojišťovnou na jinou, zvlášť k tomu určenou instituci – zajišťovnu**
 +  * zajišťovnou může být i pojišťovna,​ která je oprávněna provádět zajišťovací činnost
 +  * zajišťovny mohou být **pouze akciové společnosti** ​ nebo evropské společnosti
 +
 +//​**__Zprostředkovatelská činnost__ ** //
 +  * zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 +  * **odborná činnost** ​ spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, přípravné práce vedoucí k uzavření pojistných/​z. smluv, uzavírání p/z smluv jménem a na účet P/Z, pomoc při správě P, vyřizování nároků z p/z smluv
 +  * FO/PO – vázaný pojišťovací zprostředkovatel,​ podřízený pz, pojišťovací agent,...
 +
 +//​**__Dohled__ ** //
 +  * ČNB, dohled se vykonává zejména v zájmu **ochrany spotřebitele**
 +  * **území ČR,​** ​ pojišťovací,​ zajišťovací a zprostředkovatelská činnost
 +  * 2 oblasti:
 +  * a)  **oblast povolovacího řízení**
 +  * b) **oblast dohledu nad činnosti subjektů**
 +  * __předmět dohledu__ ​ – dodržování zákona o pojišťovnictví,​ soulad činností s povolením, hospodaření z hlediska zabezpečení splnitelnosti závazků, způsob, tvorba a použití technických rezerv, solventnost,​ účetnictví,​ řídící a kontrolní systém a doplňkový systém
 +  * **Opatření k nápravě**,​ orgán může např. rozhodnout o použití zisku k úhradě neuhrazené ztráty
 +  * Nařízení ozdravného plánu (ohrožení splnitelnosti závazků), Omezení/​zákaz nakládání s volnými aktivy, Nucená správa, Pozastavení oprávnění k uzavírání smluv, Odejmout povolení
 +  * **Pokuty** ​ – sankce, pouze na základě zákona a v souladu s ním
 +
 +====== ​  ​Penzijní společnosti ​  ​======
 +//​**__Právní úprava__**//​
 +  * zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření – zrušen zákonem 376/2015 Sb., k 1.1.2018
 +  * **zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření**
 +  * vyhlášky
 +  * současný stav: 1. pilíř – základní důchodové pojištění (státní), 2. pilíř zrušen, 3. pilíř – doplňkové penzijní spoření
 +
 +//​**__Penzijní společnost (§29)__ ** //
 +  * nový subjekt na finančním trhu, od 1. ledna 2013 (dříve penzijní fondy)
 +  * **akciová společnost**
 +  * **sídlo v ČR**
 +  * počáteční kapitál nejméně 50 miliónů Kč
 +  * **povolení ČNB**, povolení k jednotlivým fondům
 +  * **= akciová společnost,​ která podle zákona o doplňkovém penzijním spoření shromažďuje peněžní prostředky od účastníků dps a státu poskytnuté ve prospěch účastníků dps, umisťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje fondy a vyplácí dávky dps**
 +  * hodně laicky: instituce, kam si ukládáme penzijní připojištění a kde se částka v průběhu let zhodnocuje – podle úrokové sazby, kterou společnost nabízí, částku ovlivňuje – výše našeho příspěvku,​ výše příspěvku Z-tele, výše státního příspěvku,​ doba pojištění
 +  * __**Dohled**__
 +  * ČNB – nad penzijními společnostmi
 +  * MF – nad nakládáním se státním příspěvkem (v doplňkovém ps)
 +
 +//​**__Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř)__ ** //
 +  * nástupce penzijního připojištění (byl 3. pilířem)
 +  * Doplňkové penzijní spoření je **shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření (dále jen „účastník“),​ příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě. (§1 odst.2)**
 +  * účastník pouze FO, která uzavřela smlouvu s penzijní společností (1 osoba jen 1 smlouva!)
 +  * dobrovolný vstup, státní příspěvek – pokud účastník něco přispívá
 +  * účastník – osobní penzijní účet, shromažďování peněžních jednotek, výplata pro různé druhy dávek (starobní penze, invalidní penze,...) a to po splnění podmínek pro výplatu (např. starobní penze – 60+ let)
 +  * __**Příspěvky:​ **__ 
 +  * a) příspěvek účastníka
 +  * b) příspěvek účastníka placený Z-telem za účastníka
 +  * c) státní příspěvek – MF, podmínky!
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code