Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.25 Pojišťovny a penzijní společnosti

Pojišťovnictví

 • = specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnosti lidí
 • systém a pravidla provozování činností spadající do odvětví, podmínky provozování pojišťovací a zabezpečovací činnosti, dohled v pojišťovnictví

Právní úprava

 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
 • prováděcí vyhláška č. 434/2009 Sb.
 • součást finančního trhu
 • sektor – pojišťovny, zajišťovny a a pojišťovací holdingové osoby, všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v dané ekonomice ve všech jejích formách
 • úkol a účel pojišťovnictví: prostřednictvím pojišťovací činnosti vytvářet a rozdělovat speciální peněžní rezervy a fondy a v rámci stanovených pravidel je užívat k uhrazování pojistných potřeb vznikajících z nahodilých událostí v závislosti na působení pojistného rizika
 • základní pojmový znak: přebírání rizik založených na nahodilosti
 • pojišťovací činnost – pojistné smlouvy – přebírání pojistných rizik, správa pojištění, likvidace pojistných událostí, asistenční služby, nakládání s aktivy (technické rezervy pojišťovny), smlouvy se zajišťovnami, činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků, činnost související s pojišťovací činností (poradenská, vzdělávací, ..)

Pojišťovací činnost – oprávnění k provozu na území ČR

 • a) tuzemská pojišťovna s povolením ČNB
 • b) pojišťovna z jiného ČS na základě práva zřizovat pobočky nebo svobody dočasně poskytovat služby
 • c) pojišťovna 3. státu s povolením ČNB
 • princip jednotného evropského pasu – odstranění překážek, na základě povolení uděleného v 1 ČS je osoba oprávněná působit v kterémkoliv ČS a to je na základě oznamovací činnosti vůči určitému orgánu daného státu
 • právo usazení – pobočka, trvalá přítomnost
 • svoboda dočasně poskytovat služby – dočasný charakter (SDEU – může mít kancelář atd., ale posuzuje se časově)

Forma pojišťovny

 • tuzemská p. se sídlem v ČR - akciová společnost nebo družstvo, evropská společnost nebo evropská družstevní společnost
 • i jiná forma, pokud tak stanoví právní předpis

Povolení

 • uděluje ČNB (orgán dohledu)
 • licenční systém – podle pojistných odvětví
 • povolení podle požadovaných činností – pojistných odvětví, životních pojištění, neživotních pojištění (úraz a nemoc)
 • povolení k provozování činnosti související s pojišťovací činností
 • má povahu jednotného evropského pasu – provozuje-li v jiném ČS má ozn. povinnost i vůči ČNB
 • Písemná žádost - žadatel prokazuje:
 • a) dostatečnou schopnost požadované činnosti provozně a finančně zabezpečit
 • b) dává záruku obezřetného řízení společnosti
 • c) předkládá obchodní plán
 • d) pojistně technické doklady k plánované činnosti (výpočet pojistného, technické rezervy,..)
 • e) doložení existence vlastních zdrojů – zákon stanoví minimum garančního fondu
 • už nepředkládá (EP) ke schválení pojistné podmínky (bylo to zdlouhavé při změnách, x trh, jen pokud to vyžaduje zvl. zákon)
 • ČNB –> Rozhodnutí o povolení k provozování pojišťovací činnosti –> PM –> návrh na zápis do OR –> PM Usnesení o zápisu vzniká pojišťovna

Zajišťovací činnost

 • uzavírání smluv (zajišťovacích), kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy
 • zajištění je vlastně přenesení části pojistného rizika převzatého pojišťovnou na jinou, zvlášť k tomu určenou instituci – zajišťovnu
 • zajišťovnou může být i pojišťovna, která je oprávněna provádět zajišťovací činnost
 • zajišťovny mohou být pouze akciové společnosti nebo evropské společnosti

Zprostředkovatelská činnost

 • zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, přípravné práce vedoucí k uzavření pojistných/z. smluv, uzavírání p/z smluv jménem a na účet P/Z, pomoc při správě P, vyřizování nároků z p/z smluv
 • FO/PO – vázaný pojišťovací zprostředkovatel, podřízený pz, pojišťovací agent,…

Dohled

 • ČNB, dohled se vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele
 • území ČR, pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelská činnost
 • 2 oblasti:
 • a) oblast povolovacího řízení
 • b) oblast dohledu nad činnosti subjektů
 • předmět dohledu – dodržování zákona o pojišťovnictví, soulad činností s povolením, hospodaření z hlediska zabezpečení splnitelnosti závazků, způsob, tvorba a použití technických rezerv, solventnost, účetnictví, řídící a kontrolní systém a doplňkový systém
 • Opatření k nápravě, orgán může např. rozhodnout o použití zisku k úhradě neuhrazené ztráty
 • Nařízení ozdravného plánu (ohrožení splnitelnosti závazků), Omezení/zákaz nakládání s volnými aktivy, Nucená správa, Pozastavení oprávnění k uzavírání smluv, Odejmout povolení
 • Pokuty – sankce, pouze na základě zákona a v souladu s ním

Penzijní společnosti

Právní úprava

 • zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření – zrušen zákonem 376/2015 Sb., k 1.1.2018
 • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
 • vyhlášky
 • současný stav: 1. pilíř – základní důchodové pojištění (státní), 2. pilíř zrušen, 3. pilíř – doplňkové penzijní spoření

Penzijní společnost (§29)

 • nový subjekt na finančním trhu, od 1. ledna 2013 (dříve penzijní fondy)
 • akciová společnost
 • sídlo v ČR
 • počáteční kapitál nejméně 50 miliónů Kč
 • povolení ČNB, povolení k jednotlivým fondům
 • = akciová společnost, která podle zákona o doplňkovém penzijním spoření shromažďuje peněžní prostředky od účastníků dps a státu poskytnuté ve prospěch účastníků dps, umisťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje fondy a vyplácí dávky dps
 • hodně laicky: instituce, kam si ukládáme penzijní připojištění a kde se částka v průběhu let zhodnocuje – podle úrokové sazby, kterou společnost nabízí, částku ovlivňuje – výše našeho příspěvku, výše příspěvku Z-tele, výše státního příspěvku, doba pojištění
 • Dohled
 • ČNB – nad penzijními společnostmi
 • MF – nad nakládáním se státním příspěvkem (v doplňkovém ps)

Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř)

 • nástupce penzijního připojištění (byl 3. pilířem)
 • Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření (dále jen „účastník“), příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě. (§1 odst.2)
 • účastník pouze FO, která uzavřela smlouvu s penzijní společností (1 osoba jen 1 smlouva!)
 • dobrovolný vstup, státní příspěvek – pokud účastník něco přispívá
 • účastník – osobní penzijní účet, shromažďování peněžních jednotek, výplata pro různé druhy dávek (starobní penze, invalidní penze,…) a to po splnění podmínek pro výplatu (např. starobní penze – 60+ let)
 • Příspěvky:
 • a) příspěvek účastníka
 • b) příspěvek účastníka placený Z-telem za účastníka
 • c) státní příspěvek – MF, podmínky!
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code