Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-20 [2018/01/14 13:35] (aktuální)
31.30.44.194 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== A.20 Finanční arbitr ======
 +  * zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, fukce FA zřízena k **1.lednu 2003**
 +  * **státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů mezi poskytovateli vybraných služeb na finančním trhu a jejich klienty – finanční instituce a spotřebitel** ​ (§3)
 +  * rozhoduje nezávisle a nestranně, smírné řešení sporu
 +  * rychlost, neformálnost,​ bezplatnost řízení
  
 +//​**__Pravomoc:​__ ** //
 +
 +  * vybrané služby: **platební služby, elektronické peníze, úvěry (i mikroúvěry,​ hypoteční úvěry), kolektivní investování,​ investice- investiční služby a investiční fondy, životní pojištění,​ stavební spoření, směna měn**
 +
 +//​**__Jmenování a osoba FA__ ** //
 +
 +  * jmenován **vládou** ​ (odpovídá ji), návrh ministra F
 +  * funkční období **5 let**, každý rok – **zpráva o činnosti pro PS**
 +  * odvoláván vládou – nezpůsobilý/​závažně/​opakovaně porušil povinnosti fce z.
 +  * bezúhonnost,​ plná svéprávnost,​ dobrá pověst, kvalifikace a zkušenost, Mgr. práv a 5 let praxe na finančním trhu
 +  * **fce neslučitelná s veřejnou funkcí** ​ a činností v řídících,​ dozorčích a kontrolních orgánech podnikatelských subjektů, neslučitelné s jinou výdělečnou činností
 +  * __**Kancelář finančního arbitra**__
 +  * zabezpečení fungování úřadu, z rozpočtu MF, organizační složka státu, úprava statutem, který vydává FA 
 +  * **zástupce FA**  (FA jej může zčásti pověřit rozhodovací činností, také je jmenován vládou), oddělení kanceláře
 +
 +//​**__Řízení před FA__ ** //
 +  * **na návrh (pouze) spotřebitele** ​ – formulář, není třeba zastoupení,​ fin. instituce je povinna se účastnit, stejné účinky jako podání žb u soudu
 +  * **FA není vázán návrhem**, aktivně vyhledává důkazy a může od stran důkazy požadovat (instituce je povinna vyhovět, povinnost podat vysvětlení)
 +  * vychází ze skutkového stavu věci, volně hodnotí důkazy
 +  * **nepřípustnost návrhu**: nepřísluší do působnosti FA, litispendence nebo rei iudicata (soud, rozhodčí ř., FA), rozhodčí doložka nevylučuje působnost FA
 +  * rozhoduje nezávisle, nestranně, podle nejlepšího vědomí a svědomí, bez průtahů, na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem
 +  * **písemné,​ ústně** ​ – návrh účastníka nebo FA
 +  * jazyk – smlouvy, obvyklého jazyka jednání stran
 +  * přiměřeně podle **Správního řádu**, nestanoví-li zákon o FA jinak
 +
 +//​**__Rozhodnutí__ ** //
 +__**Usnesení – zastavení řízení**__
 +  - následná nepřípustnost
 +  - navrhovatel neposkytl potřebnou součinnost (poučen!)
 +  - navrhovatel vzdal návrh zpět
 +  - zjevně šikanózní nebo bezdůvodný návrh
 +  - FA může do 60 dnů Ř zastavit – řešení sporu by svou právní nebo skutkovou složitostí vážně ohrozilo účel řízení
 +
 +__**Nález**__
 +
 +  * výrok, odůvodnění,​ poučení o námitkách
 +  * do 90 dnů od shromáždění všech potřebných podkladů (max + 90 dnů pro složitost)
 +  * písemné vyhotovení do vlastních rukou
 +
 +__**Odůvodněné námitky**__
 +  * do 15 dnů od vyhotovení písemného nálezu
 +  * **odkladný účinek** ​ (podány včas)
 +  * **Rozhodnutí o námitkách** ​ – FA potvrdí/​změní nález, do 30 dnů
 +  * písemné vyhotovení do vlastních rukou
 +  * **konečné rozhodnutí** ​ – doručený nález již nelze napadnout, je v PM, je vykonatelný uplynutím lhůty k plnění (není-li – pak PM)
 +
 +//​**__Náklady řízení__ ** //
 +  * řízení **není zpoplatněno**,​ náklady si nesou strany samy (tlumočení nese instituce)
 +  * vyhovil-li FA i z části návrhu – sankce pro instituci
 +  * **sankce – 10 %**  z toho, co má **instituce** ​ navrhovateli platit, nejméně však 15 000, příjem státního rozpočtu
 +  * FA a kancelář FA je rozpočtovou složkou MF
 +
 +//​**__Ostatní__ ** //
 +  * informační povinnost institucí – o sobě pro FA
 +  * FA informuje orgány dohledu o nedostatcích v činnosti institucí ​
 +  * FA poskytuje pomoc navrhovatelům
 +  * **FA může ukládat pořádkové pokuty** ​ – instituci, FO nebo PO
 +
 +//​**__Soudní přezkum rozhodnutí arbitra__ ** //
 +  * **proti nálezu** ​ – žaloba v civilním soudnictví
 +  * **proti uložení sankce instituci** ​ - žaloba v civilním soudnictví
 +  * **proti pořádkové pokutě** ​ - žaloba ve správním soudnictví
 +  * souhlasí-li soud s nálezem – zamítne žalobu jako nedůvodnou
 +  * soud není vázán nálezem, může provádět dokazování
 +  * náklady řízení – zásada úspěchu ve věci
 +  * rozhodne-li soud jinak než FA – Nález není v PM, není vykonatelný,​ proti rozhodnutí soudu se lze odvolat
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code