Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.20 Finanční arbitr

 • zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, fukce FA zřízena k 1.lednu 2003
 • státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů mezi poskytovateli vybraných služeb na finančním trhu a jejich klienty – finanční instituce a spotřebitel (§3)
 • rozhoduje nezávisle a nestranně, smírné řešení sporu
 • rychlost, neformálnost, bezplatnost řízení

Pravomoc:

 • vybrané služby: platební služby, elektronické peníze, úvěry (i mikroúvěry, hypoteční úvěry), kolektivní investování, investice- investiční služby a investiční fondy, životní pojištění, stavební spoření, směna měn

Jmenování a osoba FA

 • jmenován vládou (odpovídá ji), návrh ministra F
 • funkční období 5 let, každý rok – zpráva o činnosti pro PS
 • odvoláván vládou – nezpůsobilý/závažně/opakovaně porušil povinnosti fce z.
 • bezúhonnost, plná svéprávnost, dobrá pověst, kvalifikace a zkušenost, Mgr. práv a 5 let praxe na finančním trhu
 • fce neslučitelná s veřejnou funkcí a činností v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech podnikatelských subjektů, neslučitelné s jinou výdělečnou činností
 • Kancelář finančního arbitra
 • zabezpečení fungování úřadu, z rozpočtu MF, organizační složka státu, úprava statutem, který vydává FA
 • zástupce FA (FA jej může zčásti pověřit rozhodovací činností, také je jmenován vládou), oddělení kanceláře

Řízení před FA

 • na návrh (pouze) spotřebitele – formulář, není třeba zastoupení, fin. instituce je povinna se účastnit, stejné účinky jako podání žb u soudu
 • FA není vázán návrhem, aktivně vyhledává důkazy a může od stran důkazy požadovat (instituce je povinna vyhovět, povinnost podat vysvětlení)
 • vychází ze skutkového stavu věci, volně hodnotí důkazy
 • nepřípustnost návrhu: nepřísluší do působnosti FA, litispendence nebo rei iudicata (soud, rozhodčí ř., FA), rozhodčí doložka nevylučuje působnost FA
 • rozhoduje nezávisle, nestranně, podle nejlepšího vědomí a svědomí, bez průtahů, na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem
 • písemné, ústně – návrh účastníka nebo FA
 • jazyk – smlouvy, obvyklého jazyka jednání stran
 • přiměřeně podle Správního řádu, nestanoví-li zákon o FA jinak

Rozhodnutí Usnesení – zastavení řízení

 1. následná nepřípustnost
 2. navrhovatel neposkytl potřebnou součinnost (poučen!)
 3. navrhovatel vzdal návrh zpět
 4. zjevně šikanózní nebo bezdůvodný návrh
 5. FA může do 60 dnů Ř zastavit – řešení sporu by svou právní nebo skutkovou složitostí vážně ohrozilo účel řízení

Nález

 • výrok, odůvodnění, poučení o námitkách
 • do 90 dnů od shromáždění všech potřebných podkladů (max + 90 dnů pro složitost)
 • písemné vyhotovení do vlastních rukou

Odůvodněné námitky

 • do 15 dnů od vyhotovení písemného nálezu
 • odkladný účinek (podány včas)
 • Rozhodnutí o námitkách – FA potvrdí/změní nález, do 30 dnů
 • písemné vyhotovení do vlastních rukou
 • konečné rozhodnutí – doručený nález již nelze napadnout, je v PM, je vykonatelný uplynutím lhůty k plnění (není-li – pak PM)

Náklady řízení

 • řízení není zpoplatněno, náklady si nesou strany samy (tlumočení nese instituce)
 • vyhovil-li FA i z části návrhu – sankce pro instituci
 • sankce – 10 % z toho, co má instituce navrhovateli platit, nejméně však 15 000, příjem státního rozpočtu
 • FA a kancelář FA je rozpočtovou složkou MF

Ostatní

 • informační povinnost institucí – o sobě pro FA
 • FA informuje orgány dohledu o nedostatcích v činnosti institucí
 • FA poskytuje pomoc navrhovatelům
 • FA může ukládat pořádkové pokuty – instituci, FO nebo PO

Soudní přezkum rozhodnutí arbitra

 • proti nálezu – žaloba v civilním soudnictví
 • proti uložení sankce instituci - žaloba v civilním soudnictví
 • proti pořádkové pokutě - žaloba ve správním soudnictví
 • souhlasí-li soud s nálezem – zamítne žalobu jako nedůvodnou
 • soud není vázán nálezem, může provádět dokazování
 • náklady řízení – zásada úspěchu ve věci
 • rozhodne-li soud jinak než FA – Nález není v PM, není vykonatelný, proti rozhodnutí soudu se lze odvolat
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code