Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.18 Hotovostní peněžní oběh

Prameny práva

Hotovostní peněžní oběh

Příjem bankovek a mincí

Výměna bankovek a mincí

Podezřelé bankovky a mince a jejich reprodukce

Omezení plateb v hotovosti

  • V souvislosti s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti došlo k průlomu do konceptu zákonných peněz a existuje zákonný limit pro hotovostní platby.
  • Omezení upravuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
  • Za jeden kalendářní den může být mezi týmž poskytovatelem a příjemcem platby zaplaceno nejvýše 270.000,- Kč.

K přepracování:

Vydávání zákonných platidel,
Pravidla týkající se oběhu peněz, drahých kovů, drahé kameny ( vysoce hodnotné komodity),
Pravidla přijímání a nakládání s penězi,
Pravidla reprodukce a ochrana platidel
Stanovení sankcí za trestné činy,
Stanovení sankcí za spáchané přestupky v rámci hotovostního platebního styku,
Regulace dané problematiky zákony, závaznými pravidly hotovostního peněžního oběhu

Právní normy regulující hotovostní peněžní styk:

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí,
Vyhláška či 274/2011 Sb., povolení vyrábět hmotnou reprodukci platných bankovek,
254/2004 Sb., zákon o omezení plateb v hotovosti,
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci z výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí:
Stanovuje povinnost přijímat zákonné peníze
Zajišťuje nucený oběh bankovek a mincí,
Povinnost přijímat zákonné peníze a další nakládání s nimi mají tyto osoby:
Česká národní banka,
Úvěrové instituce provádějící pokladní operace,
Směnárníci,
Ostatní právnické osoby,
Ostatní fyzické osoby,
Nutné rozlišovat mezi bankovkami a mincemi bezvadnými, celými, opotřebovanými a poškozenými bankovkami a mincemi, kde se rozlišuje běžné poškození a nestandardní poškození.

Právo odmítnout zákonné peníze:

Česká národní banka – neomítá příjem bankovek a mincí nikdy, běžně poškozené peníze přijímá, nestandardně poškozené zadržuje bez náhrady
Úvěrové instituce provádějící pokladní operace – mohou odmítnout přijetí neplatných peněz po uplynutí prekluze, nestandardně poškozené zadržuje bez náhrady.
Směnárníci, ostatní právnické a ostatní fyzické osoby – mohou odmítnout přijetí neplatných peněz, pamětních mincí a dále oběžných mincí v počtu převyšující 50 kusů v jedné platbě, směnárníci a ostatní právnické osoby mohou odmítnou nestandardně poškozené peníze, fyzické osoby mohou odmítnou přijetí běžně poškozených i nestandardně poškozených peněz.
Povinnost přijímat zákonné peníze se vztahuje jen na peníze bezvadné a peníze opotřebované oběhem oběhu
Hotovostní a bezhotovostní platební styk
Bankovky a mince běžně poškozené může majitel předložit k bezplatné výměně za bankovky a mince nepoškozené České národní bance, nebo úvěrové instituci – náhrada v plné výši,
Za necelé bankovky a mince se poskytuje náhrada v nominální výši, jen za podmínky, že je jedná o bankovky celistvé, nebo o bankovky, které se skládají nejvýše ze dvou částí, které nepochybně patří k sobě,
V ostatních případech se vyplácí náhrada v závislosti na procentu zachování plochy bankovky zjištěném pomocí mřížky přikládané na předloženou necelou bankovku a rozdělující plochu bankovky stejným počtem svislých i vodorovných linek na 100 stejně velkých políček.

Limity pro platby v hotovosti:

Upravuje právní předpis č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který byl přijat v roce 2004
Nelze přijímat hotovost, která přesahuje částku 350.000, - Kč, zde je tedy předepsána bezhotovostní forma
Do limitu se započítávají všechny platby přijaté v české i cizí měně, která je provedená týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne
Posuzuje se jako správní delikt
Fyzické osoby mohou za přestupek uhradit částku do výše 500.000,- Kč
Právnické osoby do částky ve výši 5.000.000,- Kč
Působnost zákona se vztahuje na platby prováděné FO a PO v tuzemsku, tedy s osobami s TP a sídlem podnikání na území ČR, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území ČR.
Omezení se vztahuje na platby vysoce hodnotnými komoditami

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code