Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.06 Subjekty finančněprávních vztahů

Subjekty finančněprávních vztahů

 • Finančněprávní vztahy jsou právní vztahy vyplývající z norem finančního práva.
 • Předmětem těchto vztahů jsou peněžní prostředky nebo určitá peněžní plnění, obsahem pak konkrétní práva a povinnosti subjektů finančněprávních vzahů.
 • Subjektem finančněprávních vztahů jsou
  • Stát a jiné veřejnoprávní korporace
  • Ostatní právnické osoby, fyzické osoby a jednotky bezprávní osobnosti (svěřenské fondy, podílové fondy, …)

Stát a jiné veřejnoprávní korporace

 • Stát a jiné veřejnoprávní korporace vystupují ve finančněprávních vztazích zejména prostřednictvím svých finančních orgánů.
 • Finanční orgány se člení na státní a místní.
 • Státní orgány se dále člení na ústřední a územní. Územní orgány se pak člení na orgány s celostátní působností a orgány s působností pro část území (v současné době se používá krajské uspořádání).
 • Systém hlavních finančních orgánů:
  • Státní
   • Ústřední
    • Ministerstvo financí
    • Česká národní banka
    • Nejvyšší kontrolní úřad
   • Územní
    • Finanční analytický úřad
    • orgány Finanční správy České republiky
     • Generální finanční ředitelství
     • Odvolací finanční ředitelství
     • Finanční úřady (14 krajských + 1 specializovaný)
    • orgány Celní správy České republiky
     • Generální ředitelství cel
     • Celní úřady (14 krajských + Celní úřad Praha Ruzyně)
  • Místní
   • Finanční výbor (kraje resp. obce)
   • Kontrolní výbor (kraje resp. obce)

Ministerstvo financí

 • Ministerstvo financí je ústředním finančním orgánem, který je součástí moci výkonné, je podřízen vládě a vede ho člen vlády - ministr financí.
 • Ministerstvo financí je zřízeno kompetenčním zákonem (zákon č. 2/1969 Sb.), který vymezuje jeho pravomoci.
 • Působnost ministerstva financí:
  • Rozpočtové právo
   • státní rozpočet
   • státní závěrečný účet
   • státní pokladna
   • fiskální politika a makroekonomické a fiskální prognózy
   • finanční kontrola
   • přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
   • finanční hospodaření, hospodaření s majetkem státu a jeho privatizaci
   • zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku
  • Daňové právo
   • daně
   • poplatky
   • clo
   • od 2013 do 2016 - pojistné na důchodové spoření
   • (mělo zajišťovat jedno inkasní místo, místo kde by se platily jak daně, tak veřejná pojistná. Tento projekt je nyní zrušen, ale stále se uvažuje o tom, že by se mohlo něco podobného opět zřídit)
  • Měnové a devizové právo
   • platební styk
   • zavedení jednotné měny euro na území České republiky
   • věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí
   • ochrana zahraničních investic
  • Právo finančního trhu
   • finanční trh (s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky)
   • příspěvek ke stavebnímu spoření
   • státní příspěvek na doplňkové penzijní spoření
  • Ostatní činnosti
   • účetnictví
   • audit a daňové poradenství
   • hazardní hry
   • ceny
   • boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
   • dovoz subvencovaných výrobků

Česká národní banka

 • Česká národní banka je ústředním finančním orgánem, který je nezávislý na moci výkonné.
 • Jde o samostatnou právnickou osobu odlišnou od státu, má postavení veřejnoprávního subjektu.
 • Je zakotvena v čl. 98 Ústavy a v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
  • Hlavním cílem její činnosti je podle Ústavy péče o cenovou stabilitu.
  • Původně to byla péče o stabilitu měny.
 • Působnost České národní banky:
  • péče o cenovou stabilitu
  • vydávání bankovek a mincí
  • vedení účtů
  • stanovení úrokových sazeb
  • činnosti spojené s cennými papíry
  • devizové hospodářství
  • dohled (nad finančním trhem, bankami, nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru…)

Nejvyšší kontrolní úřad

 • Nejvyšší kontrolní úřad je ústředním finančním orgánem, který je nezávislý na moci výkonné.
 • Nejde o samostatnou právnickou osobu odlišnou od státu, ale o organizační složku státu.
 • Je zakotven v čl. 97 Ústavy a v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.
  • Podle Ústavy vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
 • Někdy se označuje jako rytíř bez meče. Vykonává nejvyšší kontrolu, z kontroly sestavuje kontrolní závěr, ale nemůže ukládat sankce v souvislosti se zjištěnými nesoulady.
 • Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu:
  • Úřad vykonává kontrolu
   • hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti
   • státního závěrečného účtu
   • plnění státního rozpočtu
   • hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky
   • vydávání a umořování státních cenných papírů
   • zadávání státních zakázek
 • Otevřená otázka: kontrola hospodaření územních samosprávných celků
  • Nejvyšší kontrolní úřad jejich hospodaření nepřezkoumává.
  • Existuje snaha rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu v tomto směru, ale musela by se změnit Ústava. Senát (plný starostů) se ale zatím vždy postavil proti (naposledy s argumentem, že pomáhají Nejvyššímu kontrolnímu úřadu od zahlcenosti tím, že by je kontroloval…).

Finanční analytický úřad

 • Finanční analytický úřad je územním finančním orgánem s celostátní působností, který byl v roce 2017 vyčleněn z Ministerstva financí.
 • Finanční analytický úřad je podřízen Ministerstvu financí.
 • Zřizuje ho zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Finanční analytický úřad působí v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Finanční správa České republiky

 • Finanční správa České republiky je soustava územních finančních orgánů podřízená Ministerstvu financí.
  • Je tvořena třemi orgány s celostátní působností: Generálním finančním ředitelstvím, Odvolacím finančním ředitelstvím a Specializovaným finančním úřadem (který má postavení finančního úřadu).
  • Dále je tvořena 14 finančními úřady s působností pro jednotlivé kraje.
 • Finanční správa České republiky je zřízena zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
 • Hlavním cílem Finanční správy České republiky je výkon správy daní.
  • Finanční správa České republiky však vykonává i další činnosti, například finanční kontrolu.
 • V čele Finanční správy České republiky stojí Generální finanční ředitelství se sídlem v Praze.
 • Jemu podřízené je Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.
 • Tomu je pak podřízeno 15 finančních úřadů, 14 pro jednotlivé kraje a jeden Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze.
  • Specializovaný finanční úřad je finančním úřadem pro „VIP“ klienty finanční správy, vybrané subjekty, kterými jsou zejména právnické osoby s obratem nad 2.000.000.000,- Kč a banky.
  • Na Specializovaný finanční úřad je v současnosti prostřednictvím delegace soustředěna i správa daně z hazardních her (SFÚ dříve vykonával státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, je plný specialistů na hazardní hry a poplatníků je cca 200).
 • Finanční úřady se pak vnitřně člení na územní pracoviště, ty vymezuje vyhláška 48/2012 Sb. Územní pracoviště nejsou samostatná.

Celní správa České republiky

 • Celní správa České republiky je soustavou územních finančních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem.
  • Celní správa tak patří mezi další ozbrojené sbory, kterými jsou
   • Policie České republiky
   • Hasičský záchranný sbor České republiky
   • Vězeňská služba České republiky
   • Generální inspekce bezpečnostních sborů
   • Bezpečnostní informační služba
   • Úřad pro zahraniční styky a informace
  • Zaměstnanci orgánů Celní správy České republiky se tak člení na celníky, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., a na ostatní zaměstnance v pracovněprávním poměru.
 • Celní správu České republiky upravuje zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
 • Celní správu České republiky tvoří jeden orgán s celostátní působností, Generální ředitelství cel, a 15 celních úřadů s působností pro vymezené území
  • 14 celních úřadů pro jednotlivé kraje
  • 1 Celní úřad Praha Ruzyně s působností na území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně.
 • Působnost Celní správy České republiky:
  • správa cla
  • správa vybraných daní
  • státní dozor
   • nad provozem hazardních her
   • nad dodržováním zákona o evidenci tržeb
   • ….
  • policejní orgán pro účely trestního řízení

Orgány obcí a krajů

 • Hospodaření obcí a krajů spadá do oblasti jejich samosprávy a výkonu jejich samostatné působnosti. Přesto zákon do této oblasti ingeruje, když stanoví základní parametry hospodaření s jejich majetkem a stanoví povinné finanční orgány, které musí zřídit každá obec a každý kraj.
 • Obce a kraje musí povinně zřizovat jako své orgány finanční výbor a kontrolní výbor, což jsou místní finanční orgány.
 • Finanční výbor
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce resp. kraje
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo
  • v případě kraje dále:
   • provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraj byly převedeny
   • provádí kontrolu využití dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
 • Kontrolní výbor
  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním resp. krajským úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code