Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.05 Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky

Finančněprávní vztahy

Vymezení

 • Finančněprávní vztahy jsou právní vztahy vyplývající z norem finančního práva.
  • Je nutno je odlišovat od pojmu finanční vztahy, tedy peněžní vztahy, které souvisejí s finanční činností (tedy s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů).
  • Jde o pojmy související, ale odlišné!
  • Předmětem finančního práva je veřejnoprávní úprava financí, tedy komplexu finančních vztahů.
  • Normy finančního práva tak jsou odrazem financí, tedy ve svém důsledku i finančních vztahů. Finanční právo však finanční vztahy přímo neobsahuje, ale namísto toho je reguluje.
  • Ne každý finanční vztah je ale upraven v pozitivním právu a ty finanční vztahy, které jsou finančním právem regulovány, mohou být upraveny různými finančněprávními vztahy.
 • Předmětem finančněprávních vztahů jsou peněžní prostředky nebo určité peněžní plnění.
  • Vazba na peněžní prostředky může být nepřímá, zprostředkovaná (například povinnost podat daňové přiznání).
 • Obsahem finančněprávních vztahů jsou pak konkrétní práva a povinnosti subjektů finančněprávních vztahů.
 • Finančněprávní vztahy mohou být buď horizontální nebo vertikální.
  • Horizontální vztahy mohou být navzájem
   • mezi různými finančními orgány
   • mezi různými fyzickými osobami, právnickými osobami a jednotkami bez právní osobnosti
  • Vertikální vztahy pak mohou být mezi finančními orgány na straně jedné a fyzickými osobami, právnickými osobami a jednotkami bez právní osobnosti na straně druhé.

Subjekty finančněprávních vztahů

 1. Stát a jiné veřejnoprávní korporace:
  • Finanční orgány
   • Státní
    • Ústřední
     • Ministerstvo financí
     • Česká národní banka
     • Nejvyšší kontrolní úřad
    • Územní
     • orgány Finanční správy České republiky
      • Generální finanční ředitelství
      • Odvolací finanční ředitelství
      • Finanční úřady (14 krajských + 1 specializovaný)
     • orgány Celní správy České republiky
      • Generální ředitelství cel
      • Celní úřady (14 krajských + Celní úřad Praha Ruzyně)
   • Místní
    • Finanční výbor (kraje resp. obce)
    • Kontrolní výbor (kraje resp. obce)
 2. Ostatní právnické osoby, fyzické osoby a jednotky bezprávní osobnosti (svěřenské fondy, podílové fondy, …)

Charakteristické znaky finančněprávních vztahů

 1. Předmětem finančněprávních vztahů jsou peněžní prostředky nebo peněžitá plnění, a to buď přímo nebo nepřímo.
 2. Jedním ze subjektů bývá stát nebo jiný veřejnoprávní subjekt.
 3. Finančněprávní vztahy se přímo nebo nepřímo týkají rozdělovací funkce financí.
 4. Finančněprávní vztahy mají majetkový aspekt.
  1. Ať již vedou k majetkové újmě nebo zvětšení majetkové podstaty.
 • Z toho plyne, že se ve finančněprávních vztazích projevují dva hlavní rysy, mocenský a majetkový.
 • Finančněprávní vztahy jsou proto mocensko-majetkové vztahy vyjádřené v peněžní formě.

Prameny

 • BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code