Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.04 Předmět, systém a prameny finančního práva

Předmět finančního práva

 • Předmětem finančního práva jsou finance.
  • Předmětem je tedy komplex peněžních vztahů, které souvisejí s finanční činností, tedy souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů.
  • Blíže srov. otázku A.03.
 • Finanční právo představuje veřejnoprávní regulaci financí.

Systém finančního práva

 • Finanční právo se obdobně jako jiné právní oblasti člení na obecnou a zvláštní část. Vedle toho existují určité specifické podoblasti finančního práva, které nejsou čistě finančněprávní, a proto se uvádějí vedle zvláštní části.
 • Obecná část finančního práva upravuje obecné otázky finančního práva, zejména tedy:
  • Finančněprávní vztahy
  • Prameny finančního práva
  • Dozorové postupy ve finančním právu
   • Dozor a správní dozor
   • Dohled
   • Kontrola
    • Finanční kontrola
    • Nejvyšší kontrola
   • Dohled
   • Audit a due diligence
  • Základní finančněprávní instituty
   • Finance
   • Rozpočet
   • Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
   • Úvěr
   • Měna
   • Finanční trh
 • Zvláštní část:
  • Finanční právo fiskální:
   • Rozpočtové právo
   • Daňové právo v širokém smyslu (právo daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění)
   • Dotační právo
  • Finanční právo nefiskální:
   • Měnové a devizové právo
   • Právo finančního trhu
 • Specifické oblasti:
  • účetní právo
  • právo veřejných zakázek
  • bankovní právo
  • pojišťovací právo
  • úvěrové právo
  • hazardní právo
  • cenové a oceňovací právo
  • mzdové právo
  • právo proti praní špinavých peněz

Prameny finančního práva

 • Prameny finančního práva lze členit na prameny formální a prameny materiální.
 • Formální prameny:
  • Ústavní pořádek
   • Ústava: rozpočet a státní závěrečný účet (čl. 33 odst. 2 a čl. 43), Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97), Česká národní banka (čl. 98), právo na samosprávu obcí a hospodaření obcí (čl. 100 a 101)
   • Listina základních práv a svobod: zásah do vlastnictví ukládáním daní (čl. 11 odst. 5)
  • Mezinárodní smlouvy
   • Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
   • Smlouvy o mezinárodní spolupráci při správě daní (Štrasburská úmluva, FATCA, Smlouvy o výměně informací v daňových záležitostech TIEA)
   • Dohody o ochraně a podpoře investic
  • Právní předpisy Evropské unie
   • Smlouva o fungování Evropské unie: celní unie (čl. 30 až 33), státní podpora (čl. 107 až 109), daňová ustanovení (čl. 110 až 113), hospodářská a měnová politika (čl. 119 až 144), Evropská investiční banka (čl. 308 a 309), rozpočet Unie (čl. 310 až 325).
   • Nařízení
   • Směrnice
  • Zákony a zákonná opatření Senátu
   • Velké množství, časté změny
    • Politicky exponovaná témata, vliv evropské legislativy
   • Základní konstrukční prvky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění musí být uvedeny přímo v zákoně nebo musí zákon dávat velmi určité zmocnění.
  • Nařízení vlády
   • Relativně málo
   • Rozpočtové právo
   • V oblasti daní v širokém smyslu u některých exotických plnění upravuje sazbu (např. úhrada z vydobytých nerostů)
  • Vyhlášky
   • Vyhlášky Ministerstva financí
   • Vyhlášky České národní banky
  • Obecně závazné vyhlášky obcí
   • Místní poplatky
   • Koeficienty u daně z nemovitých věcí
 • Materiální prameny:
  • Vnitřní předpisy
   • Např. pokyny řady D resp. GFŘ-D, které jsou závazné pro orgány Finanční správy České republiky
  • Judikatura

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code