Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.03 Finance, finanční vztahy a finanční činnost

Finanční činnost

 • Finanční činnost je činnost spočívající v tvorbě, rozdělování a použití peněžních fondů.
 • Peněžní fond = souhrn peněžních prostředků (peněžní masy).
 • Metody finanční činnosti:
  • Nenávratná: přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé bez protiplnění a nároku na vrácení. Např. daně, dotace.
  • Návratná: přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé, přičemž je druhá entita povinna tyto prostředky ve stanovené době za stanovených podmínek vrátit. Např. dluhopisy, úvěr, státní dluh.
  • Pojišťovací (nebo také podmíněně návratná): přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé, přičemž navrácení závisí na předem nejisté podmínce. Např. nemocenské pojištění, soukromé pojištění, zajištění (= pojištění pojišťoven).
  • Realizační: přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé za současné ekvivalentní směny za materiální i nemateriální nepeněžní statky, tedy za zboží a služby. Např. prodej zboží, služeb, vlastní hospodářská činnost organizačních složek státu, prodej národního majetku při privatizaci.

Finanční vztahy

 • Finanční vztahy jsou peněžní vztahy, které souvisejí s finanční činností.
  • Jde tedy o peněžní vztahy, které souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžního fondu.
 • Je nutno odlišovat:
  • Peněžní vztahy: jde o širší pojem (každý finanční vztah je i peněžním vztahem, opačně to ale neplatí).
  • Finančněprávní vztahy: právní vztahy plynoucí z norem finančního práva.

Finance

 • Finance představují komplex finančních vztahů.
  • Jde tedy o komplex peněžních vztahů, které souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů.
 • Finance mohou být buď veřejné nebo soukromé, podle toho, zda jde o komplex finančních vztahů ve veřejném nebo soukromém sektoru.
  • Veřejné finance se týkají například státního rozpočtu.
  • Soukromé finance se týkají například finančního trhu.
 • Pojem finance je pak použit k vymezení finančního práva. Finanční právo je soubor veřejnoprávních norem, jejichž předmětem jsou finance.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code