Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.01 Finanční politika

Veřejná politika

 • Veřejná politika je souhrn činností vlády přímo nebo nepřímo působících na občany, operující na třech úrovních: politická rozhodnutí, produkty politiky a důsledky politiky.
 • Veřejná moc realizuje celou řadu veřejných politik, například:
  • Politiku životního prostředí
  • Bezpečnostní politiku (vnější a vnitřní)
  • Mediální politiku
  • Dopravní a telekomunikační politiku
  • Politiku výzkumu, vývoje a inovací
  • Hospodářskou politiku
  • Populační politiku
  • Politiku lidských práv a svobod
  • Migrační politiku
  • Politiku zaměstnanosti
  • Politiku bydlení
  • Vzdělávací politiku
  • Politiku péče o zdraví
  • Rodinnou politiku
  • Politiku sociálního zabezpečení
  • Politiku boje s chudobou a sociálním vyloučením
  • atd.
 • Z těchto politik je pro finanční právo významná hospodářská politika, což je cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů státem (veřejnou mocí).

Finanční politika jako součást hospodářské politiky

 • Hospodářská politika se dále člení na:
  • Finanční politiku
  • Fiskální politiku
  • Zahraničněobchodní politiku
  • Mzdovou politiku
  • Sociální politiku

Fiskální politika

 • Od finanční politiky je nutné odlišovat fiskální politiku. Ta je někdy ztotožňována s rozpočtovou politikou, ale i od ní se odlišuje.
 • Fiskální politika využívá veřejné rozpočty k ovlivňování makroekonomického vývoje:
  • HDP
  • Inflace
  • Nezaměstnanost
 • Cíl: Stabilita hospodářství
  • Cíle fiskální a finanční politiky jsou ve vzájemném rozporu, mezi těmito politikami proto dochází k pnutí
  • Těžko lze zároveň usilovat o vyrovnaný rozpočet a zároveň podporovat určitá odvětví tak, aby rostlo HDP, zamezilo se inflaci a klesala nezaměstnanost.

Finanční politika

 • Finanční politika je cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů
  • To znamená, že finanční politika je cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů finanční činností.
 • Teoreticky se finanční politikou zabývá finanční věda, což je ekonomická věda.
 • Finanční politika je realizována finančním právem.
 • Finanční politika se člení na:
  • Rozpočtovou politiku
  • Devizovou politiku
  • Měnovou politiku
  • Daňovou politiku

Rozpočtová politika

 • Definice: Cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a použitím rozpočtového fondu prostřednictvím příjmů a výdajů veřejných rozpočtů
 • Cíl: vyrovnaný rozpočet
  • Vyrovnaný rozpočet neznamená, že v jednotlivých letech nesmí být přebytek nebo schodek. V době konjunktury by se tak měly tvořit rezervy na pokrytí ztrát při recesi.
 • Nástroje: Bilance státních příjmů a výdajů
  • Plánovaná: státní rozpočet
  • Výsledná: státní závěrečný účet

Devizová politika

 • Definice: Cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů prostřednictvím vytváření a použití peněžního fondu ve formě devizových prostředků
  • Devizové prostředky tvoří devizový fond, do kterého patří i další hodnoty, například drahé kovy
 • Cíl: Vyrovnaná platební bilance
  • Platební bilance = bilance zahraničních příjmů a výdajů
 • Nástroje:
  • Změna úrokových sazeb
  • Operace na devizových trzích
  • Devalvace/revalvace
  • Konvertibilita
  • Devizová omezení

Měnová politika

 • Definice: cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a používáním peněžního fondu na určitém území
 • Cíl: péče o stabilitu měny
  • Pozor, odlišovat od péče o cenovou stabilitu (pojem z čl. 98 odst. 1 Ústavy)
 • Nástroje:
  • Stanovení úrokových sazeb
  • Operace na volném trhu
  • Povinné minimální rezervy
  • Mimořádné facility
  • Automatické facility
  • Devizové intervence

Daňová politika

 • Definice: cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů tvorbou rozpočtového fondu prostřednictvím daní v širokém slova smyslu
  • Daně v širokém smyslu = daňových příjmů veřejných rozpočtů, tedy daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
 • Cíl: Zajištění dostatečných příjmů veřejných rozpočtů

Prameny

 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Upravené, doplněné a aktualizované vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. Studijní texty. ISBN 978-80-86429-50-5.
 • Eduard NĚMEČEK, KOTÁB, Petr, Hana MARKOVÁ a Milan BAKEŠ. Úvod do studia finanční vědy a českého finančního práva I: Obecná část. Praha: Všehrd, 1994. ISBN 80-85305-26-7.

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code