Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
evropske-pravo:start [2012/03/11 23:12]
Michal Tuláček
evropske-pravo:start [2012/04/28 16:40]
Michal Tuláček +instituce
Řádek 17: Řádek 17:
   <​td></​HTML>​   <​td></​HTML>​
   * **[[evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​start|Evropské právo (Evropa)]]**   * **[[evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​start|Evropské právo (Evropa)]]**
 +    * **[[evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]**
   ​   ​
   <​HTML></​td>​   <​HTML></​td>​
Řádek 38: Řádek 39:
 <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​teorie_prava"​ id="​teorie_prava">​Unijní instituce</​a></​h2>​ <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​teorie_prava"​ id="​teorie_prava">​Unijní instituce</​a></​h2>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
 +  * [[evropska_rada|Evropská rada]] 
 +  * [[rada_eu|Rada Evropské unie]] 
 +  * [[evropsky_parlament|Evropský parlament]] 
 +  * [[sdeu|Soudní dvůr Evropské Unie]]
 <​HTML>​ <​HTML>​
  
Řádek 46: Řádek 50:
   * [[sfeu|Smlouva o fungování Evropské unie]]   * [[sfeu|Smlouva o fungování Evropské unie]]
   * [[lzpeu|Listina základních práv Evropské unie]]   * [[lzpeu|Listina základních práv Evropské unie]]
 +    * [[lzpeu-vysvetleni|Vysvětlení k listině základních práv Evropské unie]] ​
 +  * Protokoly
 +    * [[protokol-1|č. 1: O ÚLOZE VNITROSTÁTNÍCH PARLAMENTŮ V EVROPSKÉ UNII ]]
 +    * [[protokol-2|č. 2: O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY ]]
 +    * [[protokol-3|č. 3: O STATUTU SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE ]]
 +    * [[protokol-4|č. 4: O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ]]
 +    * [[protokol-5|č. 5: O STATUTU EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY ]]
 +    * [[protokol-6|č. 6: O UMÍSTĚNÍ SÍDEL ORGÁNŮ A NĚKTERÝCH INSTITUCÍ, SUBJEKTŮ A ÚTVARŮ EVROPSKÉ UNIE
 +    * [[protokol-7|č. 7: O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE ]]
 +    * [[protokol-8|č. 8: K ČL. 6 ODST. 2 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII O PŘISTOUPENÍ UNIE K EVROPSKÉ ÚMLUVĚ O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD]]
 +    * [[protokol-9|č. 9: O ROZHODNUTÍ RADY, KTERÝM SE PROVÁDÍ ČL. 16 ODST. 4 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A ČL. 238 ODST. 2 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE JEDNAK MEZI 1. LISTOPADEM 2014 A 31. BŘEZNEM 2017 A JEDNAK OD 1. DUBNA 2017
 +    * [[protokol-10|č. 10: O STÁLÉ STRUKTUROVANÉ SPOLUPRÁCI STANOVENÉ ČLÁNKEM 42 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII]]
 +    * [[protokol-11|č. 11: K ČLÁNKU 42 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII ]]
 +    * [[protokol-12|č. 12: O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU ]]
 +    * [[protokol-13|č. 13: O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE ]]
 +    * [[protokol-14|č. 14: O EUROSKUPINĚ ]]
 +    * [[protokol-15|č. 15: O NĚKTERÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA ]]
 +    * [[protokol-16|č. 16: O NĚKTERÝCH USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DÁNSKA ]]
 +    * [[protokol-17|č. 17: O DÁNSKU ]]
 +    * [[protokol-18|č. 18: O FRANCII ]]
 +    * [[protokol-19|č. 19: O SCHENGENSKÉM ACQUIS ZAČLENĚNÉM DO RÁMCE EVROPSKÉ UNIE ]]
 +    * [[protokol-20|č. 20: O POUŽITÍ NĚKTERÝCH HLEDISEK ČLÁNKU 26 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NA SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A IRSKO ]]
 +    * [[protokol-21|č. 21: O POSTAVENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA S OHLEDEM NA PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA ]]
 +    * [[protokol-22|č. 22: O POSTAVENÍ DÁNSKA ]]
 +    * [[protokol-23|č. 23: O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, POKUD JDE O PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC ]]
 +    * [[protokol-24|č. 24: O POSKYTOVÁNÍ AZYLU STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ]]
 +    * [[protokol-25|č. 25: O VÝKONU SDÍLENÝCH PRAVOMOCÍ ]]
 +    * [[protokol-27|č. 27: O VNITŘNÍM TRHU A HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI ]]
 +    * [[protokol-28|č. 28: O HOSPODÁŘSKÉ,​ SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI ]]
 +    * [[protokol-29|č. 29: O SYSTÉMU VEŘEJNOPRÁVNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH ]]
 +    * [[protokol-30|č. 30: O UPLATŇOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V POLSKU A VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ ]]
 +    * [[protokol-31|č. 31: O DOVOZU ROPNÝCH PRODUKTŮ RAFINOVANÝCH NA NIZOZEMSKÝCH ANTILÁCH DO EVROPSKÉ UNIE ]]
 +    * [[protokol-32|č. 32: O NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V DÁNSKU ]]
 +    * [[protokol-33|č. 33: K ČLÁNKU 157 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE ]]
 +    * [[protokol-34|č. 34: O ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVĚ VZTAHUJÍCÍ SE NA GRÓNSKO ]]
 +    * [[protokol-35|č. 35: O ČLÁNKU 40.3.3 ÚSTAVY IRSKA ]]
 +    * [[protokol-36|č. 36: O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH ]]
 +    * [[protokol-37|č. 37: O FINANČNÍCH DŮSLEDCÍCH UPLYNUTÍ DOBY PLATNOSTI SMLOUVY O ESUO A O VÝZKUMNÉM FONDU PRO UHLÍ A OCEL ]]
 <​HTML>​ <​HTML>​
  
Řádek 51: Řádek 93:
  
 <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​pravni_filosofie"​ id="​pravni_filosofie">​Judikatura</​a></​h2>​ <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​pravni_filosofie"​ id="​pravni_filosofie">​Judikatura</​a></​h2>​
 +
 +<form action="​http://​eur-lex.europa.eu/​JURISIndex.do">​
 +    <​strong>​Číslo případu (věc/​rok):</​strong>​
 +    <input size="​4"​ maxlength="​4"​ name="​textfield2"​ type="​text"/>​
 +    /
 +    <input size="​4"​ maxlength="​4"​ name="​year"​ type="​text"/>​ (rok pište celý, 304/01 -> 304/​2001)<​br />
 +    <​strong>​Typ dokumentu</​strong>​
 +    <select name="​serie">​
 +      <option value="​CJ"​ selected="​selected">​Rozsudek Soudního dvora</​option>​
 +      <option value="​CC">​Stanovisko</​option>​
 +      <option value="​CO">​Usnesení Soudního dvora</​option>​
 +      <option value="​CV">​Posudek</​option>​
 +      <option value="​TJ">​Rozsudek Soudu</​option>​
 +      <option value="​TO">​Usnesení Soudu</​option>​
 +      <option value="​FJ">​Rozsudek Soudu pro veřejnou službu</​option>​
 +      <option value="​FO">​Usnesení Soudu pro veřejnou službu</​option>​
 +    </​select>​
 +    ​
 +    <input name="​Submit"​ type="​submit"​ value="​Hledat"/>​
 +  </​form>​
 +  <hr />
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code